Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (preparātiem) (turpmāk - ķīmiskie produkti) — ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražošana, imports, apstrāde, iepakošana, uzglabāšana, pārvietošana, lietošana, savākšana, iznīcināšana, pārstrāde vai tirdzniecība, kā arī darbības, kurās ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti tiek lietoti ķīmiskajā procesā kā izejvielas vai piedevas vai tiek radīti kā starpprodukti, vai jebkuras citas l īdzīgas darbības;

2) darbību veicējs — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem;

3) (izslēgts ar 01.11.2007. likumu);

4) (izslēgts ar 01.11.2007. likumu);

5) (izslēgts ar 21.12.2000. likumu);

6) biocīdi — aktīvas vielas vai produkti, kas satur vienu vai vairākas aktīvas vielas tādā veidā, kādā tās tiek piegādātas patērētājam, un kas paredzētas, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu;

7) profesionāla lietošana — ķīmiskās vielas, ķīmiskā produkta izstrādājuma un biocīda lietošana darba vietā, kā arī sniedzot pakalpojumu ārpus darba vietas vai veicot citu saimniecisku darbību, ieskaitot gadījumus, kad ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un biocīdu lieto pašnodarbinātais.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000.,16.10.2003. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nepieļaut, aizkavēt vai mazināt tā kaitējuma iespējamību, ko ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti tiem piemītošo īpašību dēļ var nodarīt videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

3.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums reglamentē darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kā arī biocīdiem.

(11) Šis likums nosaka kompetento iestādi un palīdzības dienesta izveidošanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regulas Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un direktīvu 2000/21/EK (turpmāk - regula 1907/2006), izpratnē.

(2) Papildus šim likumam darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem regulē:

1) attiecībā uz ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas ir atkritumu sastāvā, — normatīvie akti, kuri reglamentē atkritumu apsaimniekošanu;

2) attiecībā uz ķīmisko produktu pārvadājumiem (arī tranzītpārvadājumiem) pa ceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūru, pastu vai pārvietošanu pa cauruļvadiem, ja netiek veikta jebkāda šo vielu vai produktu apstrāde vai pārstrāde, — normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību;

3) attiecībā uz narkotiskajām un psihotropajām vielām — likums "Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību" un citi ar to saistītie normatīvie akti;

4) attiecībā uz prekursoriem — likums "Par prekursoriem" un citi ar to saistītie normatīvie akti;

5) attiecībā uz ķīmiskajām vielām — 1993.gada 13.janvāra Konvencija par ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un izmantošanas aizliegšanu un iznīcināšanu;

6) attiecībā uz minerālmēsliem un kaļķošanas materiāliem — normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar mēslošanas līdzekļiem.

(3) Šis likums neattiecas:

1) uz šādiem produktiem un precēm to izgatavošanas galīgajā stadijā:

a) zālēm (arī veterinārijā izmantojamām),

b) kosmētikas izstrādājumiem,

c) alkoholiskajiem dzērieniem,

d) tabakas izstrādājumiem,

e) pārtikas produktiem un pārtikas piedevām,

f) pesticīdiem,

g) radioaktīvajām vielām,

h) gatavajām sprāgstvielām, ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas izmantojami pirotehniska efekta iegūšanai un kļūst pieejami citām personām,

i) ģenētiski modificētajiem organismiem,

j) dzīvnieku barību un dzīvnieku barības piedevām;

2) uz fiziskajām personām, ja tās neveic darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem komercdarbības nolūkos, izņemot šā likuma 9.panta pirmajā - trešajā daļā, 17.panta pirmajā daļā, 19. un 20.pantā minētos gadījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000., 11.10.2001., 16.10.2003., 30.06.2005. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

II nodaļa
Uzraudzība, kontrole un vispārīgās prasības informācijas apritei

(Nodaļas nosaukums 21.12.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.01.2001.)

4.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence

(1) Veselības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem tirdzniecībā, un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem cilvēku dzīvības un veselības aizsardzības jomā.

(2) Labklājības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos un biocīdiem darba vidē un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem strādājošo dzīvības un veselības aizsardzības jomā.

(3) Vides ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos un biocīdiem ražošanā un profesionālā lietošanā, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus, un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdod ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai atļauju izsniegšanu saistītus administratīvos aktus.

(31) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra:

1) ir kompetentā iestāde, kas darbojas saskaņā ar regulas 1907/2006 121.pantu un nodrošina minētās regulas 123.pantā un 124.panta pirmajā daļā noteikto prasību izpildi;

2) izveido palīdzības dienestu saskaņā ar regulas 1907/2006 124.panta otro daļu;

3) sadarbībā ar valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra" izvērtē ķīmisko vielu risku.

(4) Aizsardzības ministrija uzrauga darbības ar ķīmiskajām vielām Nacionālajos bruņotajos spēkos.

(5) Darbības ķīmisko avāriju un citu ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu lietošanu saistīto avāriju un ārkārtas situāciju likvidēšanā un neatliekamos glābšanas darbus veic, kā arī attiecīgo drošības noteikumu ievērošanu kontrolē Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(6) Ievestās bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus, kuriem ir noteikti īpaši ierobežojumi vai aizliegumi, kā arī šīs bīstamās ķīmiskās vielas saturošus būvizstrādājumus uz valsts (muitas) robežas kontrolē Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes.

(61) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kontrolē ķīmiskās vielas tirdzniecībā esošajos izstrādājumos atbilstoši regulai 1907/2006.

(62) Valsts būvinspekcijas amatpersona atbilstoši kompetencei pārbauda būv­izstrādājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām ražotnēs un būvlaukumos un kopīgi ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu pārbauda tirgū piedāvājamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas.

(63) Valsts proves inspekcija kontrolē tirdzniecībā esošos dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus.

(7) Citas iestādes darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem uzrauga un kontrolē likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(16.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.06.2005. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

5.pants. Uzraudzības un kontroles iestāžu tiesības

(1) Uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no darbību veicēja informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Uzraudzības un kontroles iestādes ir tiesīgas katrā konkrētā gadījumā savas kompetences ietvaros dot darbību veicējam ieteikumus vai saistošus norādījumus, vai rīkojumu pārtraukt darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, lai nodrošinātu minēto darbību atbilstību šim likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Ja ir pamatotas aizdomas, ka darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem neatbilst normatīvo aktu prasībām, uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības ņemt ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu paraugus tādos daudzumos, kādi ir nepieciešami, lai nodrošinātu akreditētas un pilnvarotas atbilstības novērtēšanas institūcijas atzinumu par attiecīgajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem vai darbībām ar tiem. Ja aizdomas apstiprinās, pārbaudes izdevumus sedz darbību veicējs.

(4) Uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no citām valsts institūcijām uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju un analīžu veikšanai izmantot paraugus, ko ieguvušas citas valsts institūcijas.

(5) Uzraudzības un kontroles iestāžu pārstāvjiem, veicot uzraudzību saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ir tiesības ierasties un uzturēties teritorijā, būvēs un citos objektos neatkarīgi no to piederības (ievērojot personas dzīvokļa neaizskaramības principu), lai kontrolētu, vai darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem atbilst šā likuma un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām. Uzturoties objektā, jāievēro drošības tehnikas noteikumi un attiecīgo tehnoloģisko procesu īpatnības. Darbību veicējs nodrošina uzraudzības un kontroles iestāžu pārstāvjus ar nepieciešamajiem personiskās aizsardzības līdzekļiem.

6.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo un ķīmisko parametru noteikšana un iedarbības novērtēšana

(1) Uzraudzības un kontroles iestāžu vajadzībām nepieciešamos mērījumus ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai veic tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas un pilnvarotas laboratorijas.

(2) Prasības attiecībā uz laboratoriju darba kvalitāti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību, kā arī noteikumus par laboratoriju inspicēšanu reglamentē Ministru kabinets.

(3) Nosakot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības, laboratorijas izmanto Ministru kabineta noteiktās laboratoriskās metodes.

(21.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2003. un 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

7.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāze un informatīvā sistēma

(1) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē iekļauj avāriju likvidēšanai, uzraudzības un kontroles īstenošanai nepieciešamās ziņas par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kā arī bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstu (EINECS) un Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu sarakstu (ELINCS).

(2) Ministru kabinets noteic, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību.

(21.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

8.pants. Informācijas atklātība

(1) Ikvienam, kas, veicot uzraudzību saskaņā ar šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem, ir ieguvis informāciju, kura attiecas uz darbību veicēja finansiālo stāvokli, komercdarbības vai profesionālajiem noslēpumiem, ir aizliegts bez attiecīgās personas piekrišanas izpaust šādu informāciju trešajām personām.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā prasība neattiecas uz uzraudzības un kontroles veikšanai nepieciešamās informācijas sniegšanu šā likuma 5.pantā minētajām iestādēm, kā arī uz informācijas nodošanu tiesībaizsardzības iestādēm.

(3) Ierobežotas pieejamības informācija nav:

1) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības;

2) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta klasifikācija un marķējums;

3) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamo īpašību noteikšanas metodes un metodes, ar kurām var noteikt ķīmiskās vielas daudzumu vidē vai tās emisiju, kā arī veids, kādā ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti iedarbojas uz vidi vai cilvēku veselību noteiktā laika posmā (ekspozīcija);

4) atzinumi par bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamās ķīmiskās vielas saturoša ķīmiskā produkta iespējamo kaitīgo iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību;

5) veidi un metodes, kā bīstamo ķīmisko vielu padarīt nekaitīgu;

6) ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba drošības un citi drošības pasākumi, kas jāievēro, veicot darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas;

7) neatliekamie pasākumi, kas jāveic, ja notikusi saindēšanās ar bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo ķīmisko produktu, izcēlies ugunsgrēks vai noticis cits nevēlams vai nelaimes gadījums saistībā ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem;

8) jebkura cita informācija, kas norādīta ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā;

9) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta ražotāja nosaukums;

10) jebkura cita par jaunu ķīmisko vielu iegūta informācija, kas varētu raksturot tās bīstamību;

11) informācija par emisiju vidē.

(4) Ja ķīmiskās vielas nosaukums ir ierobežotas pieejamības informācija, darbību veicējs ziņo par visām šīs vielas bīstamajām īpašībām, lai darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem varētu veikt, neapdraudot vidi un cilvēku, īpaši lai darba vietā varētu veikt nepieciešamos ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba drošības, veselības un vides aizsardzības pasākumus, un norāda:

1) neorganiskajām vai organiskajām vielām — nosaukumu, kas ir atvasināts no tā ķīmiskā elementa nosaukuma, kurš nosaka ķīmiskās vielas īpašības;

2) organiskajām vielām, kuru īpašības nosaka kopīga funkcionālā grupa, — nosaukumu, kas ir atvasināts no funkcionālās grupas nosaukuma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000., 16.10.2003. un 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

III nodaļa
Darbību veicēja pienākumi

9.pants. Darbību veicēja vispārīgie pienākumi

(1) Darbību veicējam, ņemot vērā ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu bīstamību, daudzumu un to lietošanas vai uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

(2) Darbību veicējam jāizvairās no darbībām ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas klasificēti kā bīstami, ja ir pieejami mazāk bīstami to aizvietotāji.

(3) Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo vielu vai produktu radītos iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, veiktu ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta marķēšanu un atbilstoši rīkotos avārijas gadījumā.

(4) Darbību veicējam, ja tas veic komercdarbību, jānovērtē avāriju iespējamība un jāparedz pasākumi, kas novērstu avārijas vai samazinātu to sekas.

(5) Darbību veicējam, ja tas veic komercdarbību, atbilstoši attiecīgo darbību apjomam un izmantoto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu īpašībām nepieciešams noteikts izglītības līmenis, kuram izvirzāmās prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Ja darbību veicējs ir juridiskā persona, attiecīgā izglītība nepieciešama tām fiziskajām personām, kuras ir norīkotas veikt darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem un ir atbildīgas par šīm darbībām.

(6) Plānojot, projektējot un rekonstruējot ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu lietošanas vai uzglabāšanas iekārtas un ar tām saistītās būves, kā arī veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem:

1) jānovērtē tādu avāriju iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu, un jāparedz pasākumi, lai novērstu avārijas vai samazinātu to sekas;

2) jāievēro ražotnes izvietojums, topogrāfiskie, ģeoloģiskie, meteoroloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, citu tuvāko ražotņu, maģistrālo autoceļu, dzelzceļa, cauruļvadu, kā arī īpaši aizsargājamo dabas objektu un teritoriju izvietojums.

(7) Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem, nosaka Ministru kabinets.

(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par licenci maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000., 16.10.2003. un 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

10.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšana

(1) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražotājs vai importētājs ir atbildīgs par to, lai ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas nonāk tirdzniecībā vai lietošanā, būtu klasificēti atbilstoši tiem piemītošajām fizikālajām, ķīmiskajām, toksikoloģiskajām un citām īpašībām.

(2) Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti uzskatāmi par bīstamām ķīmiskajām vielām un bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, ja saskaņā ar šā panta trešajā daļā minētajiem noteikumiem tie ir iedalāmi kādā no šādām klasēm:

1) kodīgas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

2) kairinošas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

3) sensibilizējošas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

4) kancerogēnas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

5) mutagēnas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

6) reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

7) videi bīstamas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

8) sprādzienbīstamas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

9) ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti, kas ir spēcīgi oksidētāji;

10) īpaši viegli uzliesmojošas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

11) viegli uzliesmojošas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

12) uzliesmojošas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

13) ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

14) toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;

15) kaitīgas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti.

(3) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas kārtību atkarībā no minēto vielu un produktu bīstamajām īpašībām un pakāpes, kādā šīs īpašības tiem piemīt, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(4) Ministru kabinets nosaka bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000., 16.10.2003. un 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

11.pants. Riska analīze

(1) (Izslēgta ar 21.12.2000. likumu.)

(2) Ministru kabinets nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem produktiem (atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes) šī kārtība un šie pasākumi attiecas.

(3) Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu izvērtē Vides pārraudzības valsts birojs, objekta civilās aizsardzības plānu — Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un 90 dienu laikā no programmas, pārskata vai plāna un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par programmas, pārskata vai plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām civilās aizsardzības, darba drošības, vides un veselības aizsardzības jomā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000. un 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

12.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojums un marķējums

(1) Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājam vai importētājam jānodrošina bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu iepakojuma izturība un drošums.

(2) Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājs vai importētājs nodrošina, lai valstī tālākai izplatīšanai paredzētais bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu iepakojums būtu marķēts latviešu valodā.

(3) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakošanas un marķēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Jaunas ķīmiskās vielas pieteikšana

(1) (Izslēgta ar 21.12.2000. likumu.)

(2) Jauna ķīmiskā viela ir ķīmiskā viela, kas nav minēta Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS).

(3) Valstī aizliegts importēt vai pārdot jaunu ķīmisko vielu vai polimēru vai citu ķīmisko produktu, kas satur jaunu ķīmisko vielu, pirms nav izpētīta tās iedarbība uz vidi vai cilvēku veselību un šī viela nav pieteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.

(4) Šā panta trešajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz:

1) ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai importētas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 10 kilogramus uz ražotāju vai importētāju gadā, un kuru ražotājs vai importētājs ievēro visus pārējos tam izvirzītos noteikumus. Šādā gadījumā ražotājam vai importētājam jāsaglabā un jāuzrāda uzraudzības un kontroles iestādēm (pēc to pieprasījuma) rakstveida informācija par ķīmiskās vielas daudzumu, marķējumu un saņēmējiem;

2) ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai importētas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 100 kilogramus uz ražotāju vai importētāju gadā, tādiem zinātniskajiem eksperimentiem, analīzēm vai pētījumiem, kuri tiek veikti kontrolētos apstākļos un kuru nolūks ir noteikt šīm vielām piemītošās īpašības un šo vielu iedarbību;

3) ķīmiskajām vielām, kuras precīzi formulētiem eksperimentālās ražošanas mērķiem ražo vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā importē reģistrēts ierobežots patērētāju skaits tādā daudzumā, kas nepārsniedz to daudzumu, kāds ir nepieciešams konkrētā procesa izpētei. Šis izņēmums ir spēkā vienu gadu no minēto ķīmisko vielu ražošanas vai importa uzsākšanas ar nosacījumu, ka darbību veicējs iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai rakstveida ziņas par sevi un attiecīgo ķīmisko vielu, tās marķējumu, daudzumu, saņēmēju sarakstu un izpētes pasākumu plānu. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, ņemot vērā darbību veicēja pamatotu iesniegumu, var pagarināt šā izņēmuma termiņu, bet ne vairāk kā par vienu gadu;

4) polimēriem, kas satur mazāk par diviem procentiem jaunu ķīmisko vielu;

5) ķīmiskajiem produktiem, kas satur mazāk par vienu procentu jaunu ķīmisko vielu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000., 16.10.2003. un 30.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

14.pants. Drošības datu lapa

(Izslēgts ar 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

15.pants. Drošības datu lapas saturs

(Izslēgts ar 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

IV nodaļa
Ierobežojumi attiecībā uz darbībām
ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem

16.pants. Ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem veicamo darbību īpaša ierobežošana vai aizliegšana

Ministru kabinets nosaka īpašus ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz darbībām ar atsevišķām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, vai citiem materiāliem, kuri satur šīs ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus vai ir apstrādāti ar šīm ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem.

17.pants. Toksisku un ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecības ierobežojumi

(1) Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus aizliegts pārdot fiziskajām personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

(2) Juridiskās personas, kas pārdod toksiskas vai ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus, veic minēto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu pircēju uzskaiti. Veicot pircēju uzskaiti, norāda pārdoto toksisko vai ļoti toksisko ķīmisko vielu un ķīmisko produktu nosaukumu un daudzumu, kā arī:

1) fiziskajām personām — pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;

2) juridiskajām personām — uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu vai komercsabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

(3) Pircēju uzskaites dokumentus uzrāda uzraudzības un kontroles iestādēm pēc to pieprasījuma.

(16.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2003.)

18.pants. Maksa par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrēšanu un pieprasījumu izskatīšanu

(Izslēgts ar 21.12.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.01.2001.)

V nodaļa
Atbildība par pārkāpumiem, veicot darbības
ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem

19.pants. Atbildības veidi par pārkāpumiem, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem

(1) Personas, kas pārkāpušas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darbībām ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, saucamas pie atbildības saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem neatbilst šā likuma un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām, attiecīgās vielas vai produktus var izņemt vai konfiscēt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Konfiscētās ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti tiek nodoti vai pārdoti citam darbību veicējam vai iznīcināti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

20.pants. Zaudējumu un izdevumu atlīdzināšana

(1) Ja, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, ir piesārņota vide vai būves, kaitējumu pieļāvušais darbību veicējs nodrošina vides un būvju attīrīšanu par saviem līdzekļiem tā, lai piesārņojums turpmāk neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu.

(2) Ja, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, ir nodarīts kaitējums videi, cilvēku veselībai vai īpašumam, kaitējumu pieļāvušais darbību veicējs atlīdzina nodarīto kaitējumu likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Darbību veicējs, kas atzīts par vainīgu šā likuma vai citu darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem regulējošo likumu un normatīvo aktu pārkāpšanā, sedz visus paraugu ņemšanas un izpētes izdevumus.

Pārejas noteikumi

(30.06.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.07.2005.)

1. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim piemēro vides ministra apstiprinātās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanas laboratoriskās metodes un bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.decembrim izdod noteikumus:

1) par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanas laboratoriskajām metodēm;

2) par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

3. Grozījums šā likuma 6.pantā attiecībā uz trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

(01.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.12.2007. Grozījums iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2008.)

4. Grozījums attiecībā uz šā likuma 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

(01.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.12.2007. Grozījums iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2008.)

5. Līdz 2009.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(01.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(30.06.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (izslēgts ar 01.11.2007. likumu);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992.gada 30.aprīļa direktīvas 92/32/EEK, ar ko septīto reizi groza direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1967.gada 27.jūnija direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

5) (izslēgts ar 01.11.2007. likumu);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra direktīvas 2006/121/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 1.aprīlī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 21.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.04.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Tēma:  Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 21.04.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 21.05.1998.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
47839
{"selected":{"value":"04.12.2007","content":"<font class='s-1'>04.12.2007.-31.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.11.2017","iso_value":"2017\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-21.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2014","iso_value":"2014\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-07.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-26.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2010","iso_value":"2010\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-23.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2009","iso_value":"2009\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2008","iso_value":"2008\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2008.-30.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2007","iso_value":"2007\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2007.-31.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.07.2005","iso_value":"2005\/07\/26","content":"<font class='s-1'>26.07.2005.-03.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2003","iso_value":"2003\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2003.-25.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2001","iso_value":"2001\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2001.-19.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2001","iso_value":"2001\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2001.-08.11.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-18.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.12.2007
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva