Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums

1. pants. Likuma mērķis

(1) Šis likums reglamentē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību [turpmāk — politiskās organizācijas (partijas)] finansēšanas noteikumus.

(2) Šā likuma mērķis ir nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

2. pants. Finansēšanas avoti

(1) Politiskās organizācijas (partijas) var finansēt no:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas;

2) fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem);

3) ienākumiem, ko dod attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) saimnieciskā darbība, vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās;

4) citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

(2) Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē uzskatāmi jebkuri mantiski vai citāda veida bezatlīdzības labumi, tai skaitā pakalpojumi, tiesību nodošana, politiskās organizācijas (partijas) atsvabināšana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai organizācijai (partijai), kā arī citas darbības, ar kurām politiskajai organizācijai (partijai) tiek piešķirts kāds labums. Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē tiek uzskatīta arī kustamas vai nekustamas mantas nodošana politiskās organizācijas (partijas) īpašumā un pakalpojumu sniegšana politiskajai organizācijai (partijai) par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību.

(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) finanšu līdzekļu veidā no saviem ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados un kuru veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9.pantā.

(4) Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma dāvinātājs (ziedotājs) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

(5) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata par nepieciešamu, dāvinātājam (ziedotājam) papildus viņa sniegtajai informācijai par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmes likumību.

(6) Konstatējis dāvinājumu (ziedojumu), kurš neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to informē Valsts ieņēmumu dienestu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

3. pants. Biedru nauda un iestāšanās nauda

(1) Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos. Partijas biedra kopējās iemaksas kalendārā gada laikā biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu) veidā nedrīkst pārsniegt 10 tūkstošus latu.

(2) Ienākumi, ko politiskās organizācijas (partijas) ir guvušas no biedru naudas un iestāšanās naudas, nav apliekami ar nodokļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

4. pants. Dāvinājumi (ziedojumi)

(1) Dāvinājumus (ziedojumus) politiskās organizācijas (partijas), ievērojot šā likuma 6.pantā minētos ierobežojumus, var pieņemt no:

1) Latvijas pilsoņiem;

2) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;

3) (izslēgts ar 12.02.2004. likumu).

(2) Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

(3) Desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu). Izdevumi, kas politiskajām organizācijām (partijām) radušies, publicējot internetā minēto informāciju, tiek segti no valsts budžeta.

(4) Dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

5. pants. Nodevu atvieglojumi

Fiziskās personas, kuras, ievērojot šā likuma noteikumus, ir dāvinājušas (ziedojušas) politiskajai organizācijai (partijai) finansu līdzekļus vai mantu, tiek atbrīvotas no attiecīgo valsts nodevu maksāšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

6. pants. Finansēšanas ierobežojumi

(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras sodītas par tīšu noziegumu pret īpašumu, par tīšu noziegumu tautsaimniecībā, kā arī par tīšu noziegumu valsts institūciju dienestā un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētās personas, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu un ziedojumu veidā. Bijušajiem Valsts drošības komitejas štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem ir aizliegts dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt politiskās organizācijas (partijas).

(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).

(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību. Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot trešo personu starpniecību, uzskatāmi gadījumi, kad, īstenojot savas personiskās intereses finansēt politisko organizāciju (partiju), tiek izmantoti citas personas identitātes dati vai kad politiskajai organizācijai (partijai) tiek ziedots ar citas personas starpniecību. Par starpniecību šā likuma izpratnē nav uzskatāms gadījums, kad, pamatojoties uz notariāli apliecinātu pilnvaru, kurā norādīta konkrēta ziedojamā summa vai manta un tās vērtība, pilnvarotāja vārdā ziedojumu veic pilnvarnieks. Šādu pilnvarojumu aizliegts nodot citai personai.

(4) (Izslēgta ar 12.02.2004. likumu)

(5) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts ņemt aizņēmumus.

(6) Politiskās organizācijas (partijas) nedrīkst izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

7. pants. Anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) aizliegums

(1) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

(2) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par anonīmu, ja politiskās organizācijas (partijas) grāmatvedības dokumentos attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju) — fizisko personu nav norādīts vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta.

(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu), finanšu līdzekļi piecu dienu laikā pēc to saņemšanas jāpārskaita valsts budžetā, bet manta jānodod valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) (Izslēgta ar 12.02.2004. likumu)

(5) (Izslēgta ar 12.02.2004. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

8. pants. Ikgadējā finansiālās darbības deklarācija

(1) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

(2) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) ienākumus iepriekšējā kalendārajā gadā:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtus finansu līdzekļus;

2) dāvinājumus (ziedojumus), atsevišķi norādot dāvinājumus (ziedojumus), kas saņemti:

a) finansu līdzekļu veidā,

b) kustamas vai nekustamas mantas veidā, ja manta nodota politiskās organizācijas (partijas) īpašumā bez maksas vai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas tirgus vērtību,

c) bezatlīdzības pakalpojumu veidā vai tādu pakalpojumu veidā, kurus politiskā organizācija (partija) saņēmusi par maksu, kas ir zemāka par attiecīgā pakalpojuma tirgus vērtību,

d) nododot politiskajai organizācijai (partijai) kādu tiesību, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

e) atsvabinot politisko organizāciju (partiju) no pienākuma, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

f) citu darbību veidā, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums;

3) mantošanas veidā saņemtus mantiskus labumus (finansu līdzekļus, kustamu vai nekustamu mantu un citus labumus);

4) saimnieciskās darbības rezultātā gūtus ienākumus vai ienākumus (dividendes) no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās;

5) cita veida ienākumus.

(3) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) izdevumus iepriekšējā kalendārajā gadā, kas radušies:

1) maksājot par šādiem pakalpojumiem:

a) telpu īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri,

b) citas nekustamas, kā arī kustamas mantas nomu,

c) sakaru un interneta pakalpojumiem,

d) transporta pakalpojumiem,

e) reklāmas pakalpojumiem,

f) citiem pakalpojumiem, norādot izdevumus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem;

2) iegādājoties kustamu un nekustamu mantu;

3) maksājot darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 6.punktā paredzētos gadījumus;

4) izdodot laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus iespieddarbus;

5) organizējot sabiedriskos pasākumus;

6) finansējot labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

7) citādā veidā, norādot izdevumus pa atsevišķiem veidiem.

(4) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra dāvinājuma (ziedojuma) veids, vērtība, saņemšanas datums, kā arī fiziskā persona, kas izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

(5) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra mantojuma pieņemšanas datums, tā masa, vērtība un persona, kas atstājusi mantojumu politiskajai organizācijai (partijai).

(6) Finansiālās darbības deklarācijā norādāmas tās kapitālsabiedrības, no kurām politiskā organizācija (partija) pārskata periodā guvusi ienākumus (dividendes), un attiecīgie ienākumi (dividendes) no katras kapitālsabiedrības.

(7) Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas viens eksemplārs glabājas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, bet otrs — attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā).

(8) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, norādot katra maksājumu veikušā biedra vārdu un uzvārdu, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas saņemšanas datumu un apmēru.

(9) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudi un līdz nākamā gada 1.martam par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

(06.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

8.1 pants. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācija un paziņojums par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju.

(2) Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem;

10) (izslēgts ar 12.02.2004. likumu).

(3) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu paziņojumu, kurā norādīta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) plānotā vēlēšanu izdevumu kopējā summa.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

(06.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

8.4 pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004. Trešā daļa stājas spēkā 01.01.2005. Sk. Pārejas noteikumus.)

8.5 pants. Gada pārskats

Politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vienu gada pārskata eksemplāru.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004. Pants stājas spēkā 18.03.2004. Sk. Pārejas noteikumus.)

9. pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības atklātums

(1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.

(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās deklarācijas un paziņojumu ne vēlāk kā 10 dienas pēc to iesniegšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un internetā.

(06.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

9.1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Politiskās organizācijas (partijas) kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

10. pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz gada pārskatu vai finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai ja netiek pildīti šā likuma 2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās un trešās daļas, 6.panta otrās, piektās un sestās daļas, 7.panta pirmās un trešās daļas, 8.4 un 9.1 panta noteikumi, politisko organizāciju (partiju) sauc pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta, 7.panta pirmās un trešās daļas un 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē saņemtu dāvinājumu (ziedojumu), kurš nav atspoguļots politiskās organizācijas (partijas) ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā un informācijā par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(4) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija atkārtoti neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(6) Ja politiskā organizācija (partija) neizpilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

11. pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzija

(1) Ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents, kura atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētā revīzija tiek finansēta no attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

12. pants. Atbildība par šā likuma izpildi

(Izslēgts ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

13. pants. Kontrole un uzraudzība par likuma izpildi

Kontroli un uzraudzību par šā likuma izpildi veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

Pārejas noteikumi

1. Visas Latvijā reģistrētās politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā līdz 1995.gada 1.septembrim iesniedz Tieslietu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālās darbības deklarāciju, kurā jānorāda, cik daudz finansu līdzekļu šā likuma spēkā stāšanās dienā ir attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) rīcībā. Šajā deklarācijā jānorāda, no kādiem avotiem minētie finansu līdzekļi saņemti.

2. Valsts ieņēmumu dienests pilda šajā likumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteiktās funkcijas līdz dienai, kad šīs funkcijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktajā kārtībā un termiņā tiek nodotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

3. Ar terminiem "komersants", "komercsabiedrība" un "kapitālsabiedrība" šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.augustam izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā, 8.1 un 8.2 pantā paredzētos noteikumus.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

5. Politiskās organizācijas (partijas) sāk pildīt šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumus 2002.gada 15.augustā.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

6. Ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.septembrim politiskās organizācijas (partijas) atbilstoši šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumiem publicē internetā informāciju par visiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kurus tās saņēmušas laika posmā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 15.augustam.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

7. Šā likuma 8.4 panta trešā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

8. Šā likuma 8.5 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par grāmatvedību".

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

9. Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus 2004.gada 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, šā likuma 8.1 pantā noteiktajā priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kuri tām radušies laika posmā no 90.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām. Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus 2004.gada 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, šā likuma 8.2 pantā noteiktajā vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kas tām radušies laika posmā no 90.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(12.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.03.2004.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 19.jūlijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Rīgā 1995.gada 2.augustā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.07.1995.Stājas spēkā: 16.08.1995.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 02.08.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 17, 07.09.1995.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
36189
{"selected":{"value":"12.03.2004","content":"<font class='s-1'>12.03.2004.-11.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2019","iso_value":"2019\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-29.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2011","iso_value":"2011\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2010","iso_value":"2010\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2010.-06.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2008","iso_value":"2008\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2008.-13.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-03.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2006","iso_value":"2006\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2006.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2005","iso_value":"2005\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2005.-25.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2004","iso_value":"2004\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2004.-11.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2002","iso_value":"2002\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2002.-11.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.1995","iso_value":"1995\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.1995.-26.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.03.2004
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)