Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums

1. pants. Likuma mērķis

(1) Šis likums reglamentē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību [turpmāk — politiskās organizācijas (partijas)] finansēšanas noteikumus.

(2) Šā likuma mērķis ir nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

2. pants. Finansēšanas avoti

(1) Politiskās organizācijas (partijas) var finansēt no:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas;

2) fizisko un juridisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem);

3) ienākumiem, ko dod attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) saimnieciskā darbība, vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās;

4) citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

(2) Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē uzskatāmi jebkuri mantiski vai citāda veida bezatlīdzības labumi, tai skaitā pakalpojumi, tiesību nodošana, politiskās organizācijas (partijas) atsvabināšana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai organizācijai (partijai), kā arī citas darbības, ar kurām politiskajai organizācijai (partijai) tiek piešķirts kāds labums. Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē tiek uzskatīta arī kustamas vai nekustamas mantas nodošana politiskās organizācijas (partijas) īpašumā un pakalpojumu sniegšana politiskajai organizācijai (partijai) par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

3. pants. Biedru nauda un iestāšanās nauda

(1) Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos.

(2) Ienākumi, ko politiskās organizācijas (partijas) ir guvušas no biedru naudas un iestāšanās naudas, nav apliekami ar nodokļiem.

4. pants. Dāvinājumi (ziedojumi)

(1) Dāvinājumus (ziedojumus) politiskās organizācijas (partijas), ievērojot šā likuma 6.pantā minētos ierobežojumus, var pieņemt no:

1) Latvijas pilsoņiem;

2) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;

3) Latvijā reģistrētām juridiskajām personām.

(2) Fiziskā vai juridiskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

(3) Desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko vai juridisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu). Izdevumi, kas politiskajām organizācijām (partijām) radušies, publicējot internetā minēto informāciju, tiek segti no valsts budžeta.

(4) Dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

5. pants. Nodevu atvieglojumi

Fiziskās un juridiskās personas, kuras, ievērojot šā likuma noteikumus, ir dāvinājušas (ziedojušas) politiskajai organizācijai (partijai) finansu līdzekļus vai mantu, tiek atbrīvotas no attiecīgo valsts nodevu maksāšanas.

6. pants. Finansēšanas ierobežojumi

(1) Politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt ir aizliegts:

1) valstij un pašvaldībām, izņemot likumos īpaši paredzētus gadījumus;

2) valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas (akcijas) pieder valstij vai pašvaldībai;

3) citu valstu iestādēm, organizācijām, pilsoņiem, komersantiem (tajā skaitā bankām, apdrošināšanas sabiedrībām u.tml.), kā arī bezvalstniekiem;

4) reliģiskajām organizācijām.

(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).

(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību.

(4) Aizliegts politisko organizāciju (partiju) finansēšanai izveidot īpašus fondus — juridiskās personas vai jebkāda cita veida starpniekorganizācijas, kā arī komercsabiedrības.

(5) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts ņemt aizņēmumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

7. pants. Anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) aizliegums

(1) Aizliegts, izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, finansēt politiskās organizācijas (partijas) anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

(2) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par anonīmu, ja politiskās organizācijas (partijas) grāmatvedības dokumentos attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju) — fizisko personu nav norādīts vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet attiecībā uz juridisko personu — pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs.

(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) vai arī dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā ar šā likuma 4. un 6.panta noteikumiem, finansu līdzekļi piecu dienu laikā pēc saņemšanas jāpārskaita Finansu ministrijas norādītajā kontā, bet manta jānodod valsts īpašumā Finansu ministrijas noteiktajā kārtībā.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā kontā pārskaitītās summas veido fondu, kura finansu līdzekļus Finansu ministrija ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Saeimas vēlēšanām pārskaita tām politiskajām organizācijām (partijām), kuru pieteiktie kandidāti ir ievēlēti Saeimā. Šīm politiskajām organizācijām (partijām) finansu līdzekļi tiek pārskaitīti proporcionāli no attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) Saeimā ievēlēto deputātu skaitam.

(5) Šā panta trešajā daļā minētajā kontā fiziskās un juridiskās personas var pārskaitīt finansu līdzekļus jebkurā daudzumā. Šajā kontā finansu līdzekļus var pārskaitīt arī anonīmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

8.pants. Ikgadējā finansiālās darbības deklarācija

(1) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

(2) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) ienākumus iepriekšējā kalendārajā gadā:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtus finansu līdzekļus;

2) dāvinājumus (ziedojumus), atsevišķi norādot dāvinājumus (ziedojumus), kas saņemti:

a) finansu līdzekļu veidā,

b) kustamas vai nekustamas mantas veidā, ja manta nodota politiskās organizācijas (partijas) īpašumā bez maksas vai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas tirgus vērtību,

c) bezatlīdzības pakalpojumu veidā vai tādu pakalpojumu veidā, kurus politiskā organizācija (partija) saņēmusi par maksu, kas ir zemāka par attiecīgā pakalpojuma tirgus vērtību,

d) nododot politiskajai organizācijai (partijai) kādu tiesību, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

e) atsvabinot politisko organizāciju (partiju) no pienākuma, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

f) citu darbību veidā, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums;

3) mantošanas veidā saņemtus mantiskus labumus (finansu līdzekļus, kustamu vai nekustamu mantu un citus labumus);

4) saimnieciskās darbības rezultātā gūtus ienākumus vai ienākumus (dividendes) no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās;

5) cita veida ienākumus.

(3) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) izdevumus iepriekšējā kalendārajā gadā, kas radušies:

1) maksājot par šādiem pakalpojumiem:

a) telpu īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri,

b) citas nekustamas, kā arī kustamas mantas nomu,

c) sakaru un interneta pakalpojumiem,

d) transporta pakalpojumiem,

e) reklāmas pakalpojumiem,

f) citiem pakalpojumiem, norādot izdevumus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem;

2) iegādājoties kustamu un nekustamu mantu;

3) maksājot darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 6.punktā paredzētos gadījumus;

4) izdodot laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus iespieddarbus;

5) organizējot sabiedriskos pasākumus;

6) finansējot labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

7) citādā veidā, norādot izdevumus pa atsevišķiem veidiem.

(4) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra dāvinājuma (ziedojuma) veids, vērtība, saņemšanas datums, kā arī fiziskā un juridiskā persona, kas izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

(5) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra mantojuma pieņemšanas datums, tā masa, vērtība un persona, kas atstājusi mantojumu politiskajai organizācijai (partijai).

(6) Finansiālās darbības deklarācijā norādāmas tās kapitālsabiedrības, no kurām politiskā organizācija (partija) pārskata periodā guvusi ienākumus (dividendes), un attiecīgie ienākumi (dividendes) no katras kapitālsabiedrības.

(7) Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas viens eksemplārs glabājas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, bet otrs — attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā).

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

8.1 pants. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācija un paziņojums par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju.

(2) Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem;

10) sedzot pārējos izdevumus.

(3) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu paziņojumu, kurā norādīta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) plānotā vēlēšanu izdevumu kopējā summa.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

8.2 pants. Vēlēšanu izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas vai pašvaldību vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(3) Vēlēšanu izdevumu deklarācijā ziņas norādāmas kārtībā, kāda noteikta šā likuma 8.1 panta otrajā daļā.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

9. pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības atklātums

(1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.

(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, vēlēšanu izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās deklarācijas un paziņojumu ne vēlāk kā 10 dienas pēc to iesniegšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un internetā.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

10. pants. Finansiālās darbības deklarācijas neiesniegšanas sekas

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz šā likuma 8., 8.1 un 8.2 pantā minētās deklarācijas vai paziņojumu līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai arī netiek pildīti šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja direktoram ir pienākums septiņu dienu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

(2) Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas politiskā organizācija (partija) neiesniedz finansiālās darbības deklarāciju vai iesniegtajā deklarācijā nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai arī politiskā organizācija (partija) turpina nepildīt šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja direktoram ir pienākums divu nedēļu laikā likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

11. pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzija

(1) Ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē neatkarīga auditorfirma, kuras atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētā revīzija tiek finansēta no attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

12. pants. Atbildība par šā likuma izpildi

Par šā likuma 7.panta trešās daļas, 8., 8.1 un 8.2 panta noteikumu izpildi atbild attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītājs.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

13. pants. Kontrole un uzraudzība par likuma izpildi

Kontroli un uzraudzību par šā likuma izpildi veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

Pārejas noteikumi

1. Visas Latvijā reģistrētās politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā līdz 1995.gada 1.septembrim iesniedz Tieslietu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālās darbības deklarāciju, kurā jānorāda, cik daudz finansu līdzekļu šā likuma spēkā stāšanās dienā ir attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) rīcībā. Šajā deklarācijā jānorāda, no kādiem avotiem minētie finansu līdzekļi saņemti.

2. Valsts ieņēmumu dienests pilda šajā likumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteiktās funkcijas līdz dienai, kad šīs funkcijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktajā kārtībā un termiņā tiek nodotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

3. Ar terminiem "komersants", "komercsabiedrība" un "kapitālsabiedrība" šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.augustam izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā, 8.1 un 8.2 pantā paredzētos noteikumus.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

5. Politiskās organizācijas (partijas) sāk pildīt šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumus 2002.gada 15.augustā.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

6. Ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.septembrim politiskās organizācijas (partijas) atbilstoši šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumiem publicē internetā informāciju par visiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kurus tās saņēmušas laika posmā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 15.augustam.

(06.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.06.2002.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 19.jūlijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Rīgā 1995.gada 2.augustā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.07.1995.Stājas spēkā: 16.08.1995.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 02.08.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 17, 07.09.1995.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
36189
{"selected":{"value":"27.06.2002","content":"<font class='s-1'>27.06.2002.-11.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2019","iso_value":"2019\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-29.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2011","iso_value":"2011\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2010","iso_value":"2010\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2010.-06.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2008","iso_value":"2008\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2008.-13.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-03.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2006","iso_value":"2006\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2006.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2005","iso_value":"2005\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2005.-25.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2004","iso_value":"2004\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2004.-11.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2002","iso_value":"2002\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2002.-11.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.1995","iso_value":"1995\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.1995.-26.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.06.2002
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)