Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Rēzeknē 2007.gada 14.decembrī (prot. Nr.28, 11. p., lēmums Nr. 499)

Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 35. panta 3. un 4. daļu

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1.1. klients - klients, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;

1.1.2. pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, obligātā izglītība, veselības aprūpe;

1.1.3. sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;

1.1.4. sociālais darbinieks - persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus;

1.1. 5. krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai;

1.1.6. ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzēti apstākļi, kuru dēļ klients nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā, to apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir pensionāriem un invalīdiem (ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām), turpmāk tekstā - klientiem, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā un vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 130 Ls mēnesī.

Pabalsti par siltumenerģijas pakalpojumiem un cietā kurināmā iegādei tiek piešķirti klientiem, ja viņu vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 150 Ls mēnesī.

2. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu sociālo palīdzību, klients Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē (turpmāk tekstā - Pārvalde ) uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniedz šādus dokumentus:

- rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmsituāciju un tās risināšanai vēlamo sociālās palīdzības veidu;

- izdevumu kvītis, čekus (ārstēšanās stacionārā, ambulatorā ārstēšanās, zobu protezēšana, tehniskie palīglīdzekļi, medikamenti, higiēnas preces );

- izziņu no mācību iestādes, ja ģimenē ir skolēni vai studenti, kuri mācās klātienē.

2.2. Iztikas līdzekļu deklarācijā (turpmāk tekstā - deklarācija) klients norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kurām ar sociālās palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi (šo noteikumu izpratnē - ģimene).

2.3. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.4. Klienta pienākumi:

2.4.1. aktīvi iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

2.4.2. sniegt nepieciešamās ziņas par sevi;

2.4.3. atļaut sociālajam darbiniekam apsekot savu dzīvesvietu;

2.4.4. pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai, jāiesniedz ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli;

2.4.5. saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

2.5. Pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem, Pārvaldes sociālie darbinieki, pabalstu nodaļas vadītāja pārbauda saņemto informāciju:

- vienotās migrācijas informācijas sistēmā;

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā;

- novērtē personas (ģimenes) materiālo stāvokli un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

2.6. Pārvalde iekārto klienta lietu, kurā iekļauj:

- klienta iesniegumu;

- iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus dokumentus;

- Pārvaldes rīkojumus, Rēzeknes pilsētas domes lēmumus un izrakstus no Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisijas sēdes protokola;

- citus dokumentus, kas nepieciešami klienta materiālo resursu - ienākumu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

2.7. Klienta lieta glabājas Pārvaldē piecus gadus pēc sociālās palīdzības pabalsta izmaksas termiņa beigām.

3. Pašvaldības sociālās palīdzības veidi

3.1. Pabalsts pārtikas iegādei;

3.2. Pabalsts ārkārtas vai krīzes situācijā;

3.3. Pabalsts medicīnisko izdevumu segšanai;

3.4. Pabalsts aprūpei mājās;

3.5. Pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem;

3.6. Pabalsts cietā kurināmā iegādei;

3.7. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojums;

3.8. Ēdināšanas pakalpojums par daļēju samaksu.

4. Pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība un apmērs

4.1. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, ja viņu vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 60 Ls mēnesī, vienu reizi mēnesī 15 Ls apmērā.

4.2. Pabalstu ārkārtas vai krīzes situācijā piešķir pensionāriem un invalīdiem līdz 70 Ls gadā. Lai saņemtu pabalstu ārkārtas situācijā, jāiesniedz personu apliecinoši dokumenti un dokumenti par notikušo.

4.3. Pabalstu medicīnisko izdevumu segšanai piešķir pensionāriem un invalīdiem (ārstēšanās stacionārā, ambulatorā ārstēšanās, zobu protezēšana, optikas piederumi, medikamenti, higiēnas preces), ja klients iesniedz maksājumu dokumentus (kvītis vai kases čekus):

4.3.1. pabalstu par ārstēšanos stacionārā, par ambulatoro ārstēšanos un zobu protezēšanu piešķir līdz 50 procentiem no izdevumu summas katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds), bet ne vairāk kā 40,00 Ls gadā par katru pakalpojuma veidu;

4.3.2. pabalstu ārsta izrakstīto medikamentu iegādei piešķir vienu reizi pusgadā līdz 50 procentiem no izdevumu summas, bet ne vairāk kā 15 Ls katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds). Klientam vienu reizi pusgadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u) ar izrakstīto medikamentu nosaukumiem;

4.3.3. pabalstu ārsta izrakstīto optikas piederumu, tehnisko palīglīdzekļu daļējai apmaksai (brilles, korsetes u.c.) piešķir līdz 50 procentiem no izdevumu summas, bet ne vairāk kā 15 Ls gadā katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds).

4.4. Pabalstu inkontences līdzekļu (pamperu) iegādei piešķir ilgstoši slimiem- guļošiem klientiem vienu reizi ceturksnī 25 Ls apmērā. Klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u ).

4.5. Pabalstu aprūpei mājās piešķir vienu reizi mēnesī pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, ja klients atzīts par nespējīgu sevi aprūpēt un ja klientam nav likumīgu apgādnieku:

4.5.1. ja klienta ienākumi nepārsniedz 100 Ls mēnesī, pabalsts ir 15 Ls mēnesī;

4.5.2. ja klienta ienākumi pārsniedz 100 Ls mēnesī, pabalsts ir 10 Ls mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu aprūpei mājās, klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u). Atsevišķos gadījumos par pabalsta aprūpei mājās piešķiršanu lemj ar Pārvaldes vadītājas rīkojumu izveidota darba grupa.

4.6. Pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem vienu reizi gadā, ja ienākumi nav lielāki par 150 Ls mēnesī:

4.6.1. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 80 Ls mēnesī, pabalsts ir 120 Ls apmērā;

4.6.2. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir no 81 Ls līdz 100 Ls mēnesī, pabalsts ir 90 Ls apmērā;

4.6.3. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir lielāki par 100 Ls mēnesī, pabalsts ir 70 Ls apmērā.

4.7. Pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem vienu reizi gadā par laika periodu no tekošā gada 1.janvāra līdz tekošā gada 31.decembrim, ja ienākumi nav lielāki par 150 Ls mēnesī:

4.7.1. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 80 Ls mēnesī, pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem ir 120 Ls apmērā;

4.7.2. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir no 81 Ls līdz 100 Ls mēnesī, pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem ir 90 Ls apmērā;

4.7.3. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir lielāki par 100 Ls mēnesī, pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem ir 70 Ls apmērā.

4.8. Pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem piešķir tad, ja parāds par siltum­enerģijas pakalpojumiem nepārsniedz 300 Ls.

4.9. Saskaņā ar Pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem tiek pārskaitīts uzņēmumam, kurš sniedz siltumenerģijas pakalpojumus. Pārvalde noslēdz līgumu ar uzņēmumu par piešķirto pabalstu pārskaitīšanu pakalpojumu sniedzējam.

4.10. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu piešķir krīzes situācijā nonākušiem pensionāriem un invalīdiem no 5 līdz 20 dienām gadā.

4.11. Ēdināšanas pakalpojumu par daļēju samaksu (50 procentu no ēdināšanas pakalpojuma veida vērtības) piešķir pensionāriem un invalīdiem līdz 3 mēnešiem gadā, ja klienta ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 120 Ls mēnesī.

4.12. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā Pārvaldes kasē, ar pārskaitījumu uz klienta kontu vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

5. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai

5.1. Pārvalde pieņem lēmumu par pabalsta atteikumu pilnībā vai daļēji, ja klients:

5.1.1. nepilda šo noteikumu 2.4. punktā noteiktos klienta pienākumus;

5.1.2. iesniedzis nepatiesas ziņas.

6. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6.1. Izvērtēt klienta materiālos resursus - ienākumus un pieņemt lēmumu, sastādot rīkojuma projektu atbilstoši šiem noteikumiem, ir pilnvaroti Pārvaldes sociālie darbinieki un pabalstu nodaļas vadītāja,

6.2. Lēmumu (rīkojumu) par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu Pārvaldes sociālie darbinieki un pabalstu nodaļas vadītāja pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

6.3. Lēmumu (rīkojumu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Pārvalde izsniedz klientam pret parakstu vai izsūta pa pastu.

6.4. Lēmums (rīkojums) stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.

6.5. Klients ir tiesīgs apstrīdēt lēmumu (rīkojumu) par sociālo palīdzību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot rakstisku iesniegumu Rēzeknes pilsētas domei Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601.

6.6. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas dome.

7. Noslēguma jautājums

7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2006.gada 12.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12 "Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" un 2007.gada 8.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 "Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 14.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 22.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
169525
01.01.2008
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)