Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums starp Latvijas republikas valdību, igaunijas republikas valdību un lietuvas republikas valdību par sadarbību vides jomā

Latvijas Republikas Valdība, Igaunijas Republikas Valdība un Lietuvas Republikas Valdība šeit un turpmāk minētas kā "Puses",

atzīstot draudzīgās attiecības starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku,

apzinoties atbildību par vides stāvokļa uzlabošanu,

atzīstot katras valsts suverēnās tiesības izmantot savas dabas bagātības, veiks pasākumus, lai novērstu un aizkavētu katras valsts pārrobežu postošo darbību sekas,

kā arī apzinoties, ka daudzas vides problēmas var tikt atrisinātas ar starptautiskās sadarbības palīdzību,

paturot prātā Apvienoto Nāciju Konferences Deklarāciju par vidi un attīstību, kas pieņemta Riodežaneiro 1992.gadā, kā arī ievērojot citus starptautiskos līgumus un vienošanās, kas vērsti uz Baltijas jūras aizsardzību,

ņemot vērā to, ka Latvijas Republika, Igaunijas Republika un Lietuvas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalstis un tām ir pieejami Eiropas Savienības finanšu instrumenti,

apņemoties turpināt līdzšinējo veiksmīgo sadarbību vides jomā,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Puses attīsta un paplašina savstarpēju sadarbību vides aizsardzībā un vides piesārņojuma novēršanā visu Pušu interesēs, kā arī veicina ekonomisku, zinātnisku un tehnisku kontaktu turpmāku attīstību, lai kopīgiem spēkiem risinātu globālas un reģionālas vides problēmas.

2.pants

Puses sadarbosies, lai:

(a) uz divpusēja un daudzpusēja pamata pētītu reģionālas vides problēmas;

(b) veicinātu starpnozaru pieeju vides jautājumu risināšanā, integrējot vides apsvērumus dažādās ekonomiskās attīstības jomās;

(c) palielinātu nacionālo un starptautisko vides aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(d) veicinātu un atbalstītu kopīgus nacionālo interešu vides jautājumus Eiropas Savienībā.

3.pants

(1) Sadarbība, cita starpā, ietvers šādus vides aizsardzības sektorus:

(a) dabas resursu ilgtspējīga izmantošana;

(b) ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšana;

(c) pārrobežu vides piesārņojuma novēršana un samazināšana;

(d) Baltijas jūras aizsardzība;

(e) koordinēta vides kritēriju izstrādāšana, lai noteiktu prioritātes un vides politikas līdzekļus, kopīgu projektu īstenošana;

(f) ietekmes uz vidi novērtējums un stratēģiskais vides novērtējums pārrobežu kontekstā;

(g) globālās klimata pārmaiņas;

(h) atkritumu apsaimniekošana;

(i) dabas aizsardzības likumdošanas ieviešana;

(j) vides stāvokļa monitorings, prognoze un novērtējums;

(k) vides aizsardzībai pieejamā finansējuma apgūšana;

(l) zaļā publiskā iepirkuma veicināšana;

(m) ūdens aizsardzība un upju baseinu apsaimniekošana.

(2) Pusēm savstarpēji vienojoties, galveno sadarbības sektoru saraksts var tikt pārskatīts vai papildināts.

4.pants

(1) Sadarbība vides jomā tiks īstenota pēc savstarpējas Pušu piekrišanas šādās sadarbības formās:

(a) zinātniskās informācijas apmaiņa;

(b) konferenču, simpoziju un ekspertu tikšanās organizēšana;

(c) zinātnieku un speciālistu apmaiņa;

(d) kopējo programmu un projektu izstrāde un ieviešana;

(e) vides standartu un likumdošanas koordinācija un attīstība;

(f) pārrobežu sadarbības stratēģisko virzienu noteikšana.

(2) Puses var vienoties arī par citām sadarbības formām.

5.pants

(1) Puses regulāri apmainīsies ar informāciju par vides stāvokli un iespējamo pārrobežu ietekmi.

(2) Iespējamās pārrobežu ietekmes ārkārtēju vides apdraudējumu gadījumos Puses informēs viena otru un veiks tūlītējus, savstarpēji saskaņotus pasākumus, lai likvidētu šādu gadījumu sekas.

6.pants

Vispārējo šī Līguma ietvaros notiekošās darbības saskaņošanu veiks Baltijas Ministru Padomes Vides komiteja.

7.pants

(1) Jebkurš strīds, kas saistīts ar šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiks atrisināts, Pusēm konsultējoties.

(2) Šis Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties.

(3) Šis Līgums var tikt papildināts ar īpašiem nolīgumiem un tehniskiem protokoliem.

8.pants

(1) Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

(2) Jebkura Puse var denonsēt šo Līgumu, paziņojot par to rakstiski pa diplomātiskajiem kanāliem pārējām Pusēm. Denonsēšana stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc paziņojuma datuma. Ja viena Puse ir denonsējusi šo Līgumu, tas paliek spēkā abām pārējām Pusēm.

(3) Ar šī Līguma stāšanos spēkā 1995.gada 21.jūlijā Tallinā noslēgtais Latvijas Republikas Valdības, Igaunijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas Valdības līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā zaudē spēku.

Parakstīts Dagdā 2010.gada 4.jūnijā trijos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas Līguma interpretācijas gadījumā par noteicošo ir uzskatāms teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Valdības vārdā

 

Igaunijas Republikas Valdības vārdā

 

Lietuvas Republikas Valdības vārdā

         

 

       
 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Baltic States
 Estonia
 Lithuania
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 04.06.2010.
Signature:
 04.06.2010.
Place of signature: 
Dagda
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 96, 17.06.2010.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
918
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)