Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) pusvadītāju izstrādājums — jebkurš galaprodukts vai starpprodukts elektronisku funkciju vai elektronisku un citu funkciju veikšanai, kas sastāv no pamatnes materiāla, kurš satur pusvadītāju materiāla slāni, un no viena cita slāņa vai vairākiem citiem slāņiem, kuri veidoti no vadītāja, izolatora vai pusvadītāja un kuri sakārtoti, ievērojot iepriekšnoteiktu trīsdimensionālu struktūru;

2) topogrāfija — atklātu vai jebkurā veidā šifrētu, secīgu attēlu kopums, kurš atspoguļo pusvadītāju izstrādājumu saturošo slāņu trīsdimensionālo struktūru un kurā katrs attēls parāda pusvadītāju izstrādājuma virsmas struktūru vai virsmas struktūras daļu dažādās izgatavošanas stadijās;

3) topogrāfijas komerciāla izmantošana — pārdošana, noma vai jebkura cita komerciāla izplatīšana vai iekļaušana saimnieciskajā apritē, kā arī piedāvājums minētajiem nolūkiem;

4) topogrāfijas īpašnieks — pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas izveidotājs vai viņa tiesību pārņēmējs, vai jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai izņēmuma tiesības pieder saskaņā ar šo likumu, līgumu vai Saeimas apstiprināto starptautisko līgumu.

2.pants. Aizsargājamās topogrāfijas

(1) Topogrāfija Latvijas Republikā tiek aizsargāta, ja tā atbilst šā likuma noteikumiem un ir reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk — Patentu valde).

(2) Topogrāfija aizsargājama, ja tā ir attiecīgā topogrāfijas izveidotāja intelektuālā darba rezultāts un nav vispārzināma pusvadītāju izstrādājumu ražošanā. Topogrāfija uzskatāma par tās izveidotāja intelektuālā darba rezultātu, iekams nav pierādīts pretējais.

(3) Topogrāfija, kas ietver pusvadītāju izstrādājumu ražošanā vispārzināmus elementus, aizsargājama, ja vispārzināmo elementu savienojums kopumā atbilst šā panta otrās daļas noteikumiem.

(4) Topogrāfijas tiesiskā aizsardzība neattiecas uz principiem, procesiem, sistēmām un tehniskajiem paņēmieniem, kuri tieši vai netieši saistīti ar topogrāfijas izveidošanu un ražošanu, kā arī uz kodēto informāciju, kas tiek izmantota topogrāfijā.

3.pants. Izņēmuma tiesību subjekti

(1) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju pieder tās izveidotājam, bet, ja topogrāfiju izveidojušas vairākas personas kopīgi, — visiem tās izveidotājiem.

(2) Ja topogrāfija izveidota, pildot darba līgumu, kas paredz topogrāfiju izveidošanu, izņēmuma tiesības uz topogrāfiju var piederēt darba devējam, ja to nosaka darba koplīgums vai individuālais darba līgums.

(3) Ja topogrāfija izveidota, pildot uzņēmuma līgumu, izņēmuma tiesības uz topogrāfiju var piederēt darba pasūtītājam, ja to nosaka līgums.

(4) Ja atbilstoši šā panta otrās un trešās daļas noteikumiem topogrāfijas izveidotājam uz to nav izņēmuma tiesību, izveidotājs ir tiesīgs prasīt, lai viņš visos ar topogrāfijas reģistrāciju saistītajos dokumentos un publikācijās būtu minēts kā topogrāfijas izveidotājs.

(5) Ja izņēmuma tiesības uz topogrāfiju nepieder šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minētajām personām, tās var piederēt personai, kas pirmā uzsākusi komerciāli izmantot topogrāfiju, ja neviena cita persona to nav izmantojusi Latvijā vai ārvalstīs.

(6) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju var piederēt šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minēto personu tiesību pārņēmējiem.

(7) Ja izņēmuma tiesības uz topogrāfiju pieder vairākām personām, to savstarpējās attiecības nosaka topogrāfijas īpašnieku savstarpēji noslēgtais līgums. Ja šāds līgums nav noslēgts, piemērojamas Civillikuma normas, kas attiecas uz kustamās mantas kopīpašumu.

II nodaļa
Topogrāfijas reģistrācija

4.pants. Topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana

(1) Topogrāfijas reģistrācijas pieteikumu (turpmāk — pieteikums) Patentu valdei var iesniegt jebkura šā likuma 3.pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk — pieteicējs), ja:

1) tās pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija vai tai pieder Latvijas teritorijā esošs uzņēmums;

2) tās pastāvīgā dzīvesvieta vai tās uzņēmuma atrašanās vieta ir valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi divpusēju vai daudzpusēju līgumu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzību;

3) tās pastāvīgā dzīvesvieta vai tās uzņēmuma atrašanās vieta ir valstī, kuras fiziskajām un juridiskajām personām Latvijas Republika uz savstarpējas vienošanās pamata piešķir nacionālo režīmu un kuras likumi nodrošina Latvijas Republikas fiziskajām un juridiskajām personām pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzību, kas pēc būtības atbilst šā likuma noteikumiem.

(2) Pieteicējs ir tiesīgs pieprasīt topogrāfijas reģistrāciju, iekams nav pierādīts, ka viņam uz to nav tiesību.

(3) Pieteikumu var iesniegt pirms topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas vai divu gadu laikā no dienas, kad Latvijā vai jebkurā citā valstī uzsākta topogrāfijas pirmā komerciālā izmantošana. Ja pieteikums nav iesniegts divu gadu laikā no topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas dienas, tiek uzskatīts, ka šajā laika periodā šā likuma 3.pantā minētās izņēmuma tiesības uz topogrāfiju nav stājušās spēkā un ka tās nevar iegūt.

(4) Ja topogrāfija komerciāli nav izmantota, pieteicējam ir tiesības iesniegt Patentu valdei pieteikumu 15 gadu laikā, termiņu skaitot no tā gada, kas seko gadam, kurā izveidota topogrāfija.

5.pants. Pieteikums

(1) Pieteikums ietver:

1) iesniegumu par topogrāfijas reģistrāciju;

2) topogrāfijas īsu aprakstu;

3) materiālus, kas skaidri un nepārprotami identificē topogrāfiju un tās elementus un ir derīgi reproducēšanai:

a) rasējumus vai fotogrāfijas, kas attēlo pusvadītāju izstrādājuma slāņu konfigurāciju,

b) maskas, ko lieto pusvadītāju izstrādājumu ražošanā, vai maskas daļu rasējumus vai fotogrāfijas,

c) pusvadītāju izstrādājuma atsevišķu slāņu rasējumus vai fotogrāfijas;

4) dokumentus, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu (ja topogrāfijas izmantošana uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas). Ja topogrāfijas pirmo komerciālo izmantošanu uzsācis nevis pieteicējs, bet cita persona, pieteicējs norāda, kādas attiecībā uz topogrāfiju ir viņa tiesiskās attiecības ar šo personu;

5) dokumentu par pieteikuma valsts nodevas samaksu;

6) pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību.

(2) Lai nodrošinātu topogrāfijas labāku identificēšanu, pieteicējs papildus var iesniegt:

1) vienu topogrāfijas paraugu vai vairākus tās paraugus. Par topogrāfijas paraugu iesniegšanu un to uzglabāšanu pieteicējs maksā valsts nodevu;

2) magnētiskās lentes, datora izdrukas, mikrofilmas vai citus datu (informācijas) glabātājus (avotus), kuros topogrāfija ir saglabāta šifrētā veidā.

(3) Iesniegumu un topogrāfijas īsu aprakstu pieteicējs iesniedz latviešu valodā. Citus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos dokumentus un materiālus var iesniegt arī angļu, franču, krievu vai vācu valodā. Ja dokuments, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu ārvalstī, ir citā valodā, pieteicējs vienlaikus ar šā dokumenta oriģinālu iesniedz arī apliecinātu tā tulkojumu vienā no minētajām valodām.

(4) Strīda gadījumā pēc Patentu valdes Apelācijas padomes (turpmāk — Apelācijas padome) vai tiesas pieprasījuma pieteicējs (topogrāfijas īpašnieks) iesniedz šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

(5) Iesniedzot šā panta pirmās daļas 3.punktā un otrajā daļā minētos dokumentus un materiālus, pieteicējs var rakstveida lūgumā norādīt to sastāvdaļu, kas ietver ar topogrāfijas ražošanu saistīto komercnoslēpumu, kuru Patentu valde, Apelācijas padome vai tiesa nedrīkst izpaust. Izņēmuma kārtā pēc Apelācijas padomes vai tiesas pieprasījuma ar minētajiem dokumentiem un materiāliem var iepazīstināt ieinteresētās personas, kas ir dalībnieki strīdā par izņēmuma tiesību spēkā esamību vai šo tiesību pārkāpumu.

(6) Formālās prasības attiecībā uz pieteikuma dokumentu un materiālu noformēšanu nosaka Patentu valde. Tā ir tiesīga atbilstoši Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem papildināt un grozīt minētās prasības.

6.pants. Pieteikuma iesniegšanas datums

(1) Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk — pieteikuma datums) atzīstams datums, kad Patentu valde saņēmusi šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, topogrāfijas īsu aprakstu un rasējumus vai fotogrāfijas.

(2) Ja šā panta pirmās daļas prasības nav izpildītas, Patentu valde par to paziņo pieteicējam, nosakot termiņu norādīto trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā par pieteikuma datumu uzskatāms datums, kad Patentu valde saņēmusi visus šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus un materiālus. Ja pieteicējs noteiktajā laikā nav izpildījis Patentu valdes prasības, pieteikums uzskatāms par neiesniegtu un par to rakstveidā tiek paziņots pieteicējam.

(3) Pēc pieteicēja pieprasījuma Patentu valde 30 dienu laikā no pieteikuma datuma nosūta pieteicējam apliecinātu viņa iesnieguma kopiju, kurā norādīts pieteikuma datums un numurs.

(4) Pieteikuma dokumentus un materiālus (izņemot dokumentu par pieteikuma valsts nodevas samaksu), kuri neietekmē pieteikuma datuma noteikšanu, pieteicējs var iesniegt vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem un materiāliem, taču ne vēlāk kā trīs mēnešus no pieteikuma datuma, bet dokumentu par pieteikuma valsts nodevas samaksu — mēneša laikā no pieteikuma datuma. Ja minētie dokumenti nav iesniegti noteiktajā laikā, pieteikums uzskatāms par neiesniegtu.

7.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Patentu valde triju mēnešu laikā no pieteikuma datuma pārbauda, vai iesniegtais pieteikums atbilst šā likuma 4.panta pirmās, trešās un ceturtās daļas, 5.panta pirmās un trešās daļas noteikumiem, kā arī Patentu valdes formālajām prasībām attiecībā uz pieteikuma dokumentu un materiālu noformēšanu.

(2) Ja pieteikums atbilst noteiktajām prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par topogrāfijas reģistrāciju Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā un par attiecīga paziņojuma publicēšanu.

(3) Ja pieteikums neatbilst noteiktajām prasībām vai tikai daļēji tām atbilst, Patentu valde par to paziņo pieteicējam, nosakot triju mēnešu termiņu norādīto trūkumu novēršanai.

(4) Patentu valde pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu, ja pieteicējs noteiktajā laikā nav novērsis Patentu valdes norādītos trūkumus.

8.pants. Topogrāfijas reģistrācija

(1) Patentu valde topogrāfiju reģistrē Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā un ziņas par topogrāfiju publicē savā oficiālajā izdevumā, kā arī izsniedz pieteicējam pēc valsts nodevas samaksāšanas noteikta parauga topogrāfijas reģistrācijas apliecību iespējami īsā laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas.

(2) Ja pieteikumu iesniedz pirms topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas, pieteicējam ir tiesības pieprasīt, lai ziņu publicēšana par topogrāfijas reģistrāciju tiktu atlikta līdz topogrāfijas pirmajai komerciālajai izmantošanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(3) Pēc tam, kad ir publicētas ziņas par topogrāfijas reģistrāciju, ikvienai personai ir tiesības Patentu valdē iepazīties ar pieteikuma dokumentiem un materiāliem.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi nav piemērojami pieteikuma sastāvdaļām, kuras pieteicējs uzskata par komercnoslēpumu un par kuru neizpaušanu viņš saskaņā ar šā likuma 5.panta piekto daļu jau agrāk ir iesniedzis Patentu valdei rakstveida lūgumu.

9.pants. Apelācijas iesniegšana un izskatīšana

(1) Patentu valdes lēmumu par atteikumu pieņemt pieteikumu izskatīšanai, par pieteikuma noraidīšanu tā izskatīšanas stadijā vai par atteikumu reģistrēt topogrāfiju pieteicējs var pārsūdzēt Apelācijas padomē triju mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, samaksājot attiecīgu valsts nodevu.

(2) Apelācijas padome izskata apelācijas iesniegumu triju mēnešu laikā tādā pašā kārtībā, kāda apelācijas izskatīšanai ir noteikta Patentu likumā.

(3) Apelācijas padomes lēmumu par atteikumu reģistrēt topogrāfiju apelācijas iesniedzējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

10.pants. Iebildumu iesniegšana un izskatīšana

(1) Sešu mēnešu laikā no dienas, kad publicētas ziņas par topogrāfijas reģistrāciju, jebkura persona var iesniegt Apelācijas padomei motivētu iebildumu pret topogrāfijas reģistrāciju pilnībā vai daļēji, ja pārkāpti šā likuma 4.panta pirmās, trešās vai ceturtās daļas, 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punkta noteikumi. Iebildums iesniedzams rakstveidā divos eksemplāros. Par iebilduma iesniegšanu maksājama valsts nodeva. Ja valsts nodeva nav samaksāta, iebildumu izskatīšanai nepieņem.

(2) Apelācijas padome iepazīstina reģistrētās topogrāfijas pieteicēju ar iesniegto iebildumu, vienlaikus nosakot pieteicējam termiņu atbildes sniegšanai.

(3) Apelācijas padome pieņem lēmumu par topogrāfijas reģistrācijas dzēšanu, ja pieteicējs neiesniedz atbildi Apelācijas padomes noteiktajā laikā.

(4) Apelācijas padome izskata iebildumu triju mēnešu laikā no pieteicēja atbildes saņemšanas dienas tādā pašā kārtībā, kāda patentu strīdu izskatīšanai ir noteikta Patentu likumā. Iebilduma iesniedzējs un pieteicējs, kā arī viņu pārstāvji ir tiesīgi piedalīties sēdē, kurā izskata iebildumu, iesniegt nepieciešamos materiālus un sniegt mutvārdu paskaidrojumus.

(5) Apelācijas padomes lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu reģistrētās topogrāfijas pieteicējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Iebilduma noraidīšana neliedz tā iesniedzējam tiesā apstrīdēt topogrāfijas reģistrāciju saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Patentu likumā attiecībā uz patenta atzīšanu par spēkā neesošu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

III nodaļa
No topogrāfijas reģistrācijas izrietošās tiesības

11.pants. Izņēmuma tiesību saturs un būtība

(1) Personai, uz kuras vārda reģistrēta topogrāfija, ir izņēmuma tiesības:

1) reproducēt topogrāfiju pilnībā vai daļēji jebkurā veidā un formā;

2) jebkurā veidā un formā realizēt topogrāfiju pusvadītāju izstrādājumā;

3) topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kurā tā ir realizēta, komerciāli izmantot, kā arī izgatavot, piedāvāt pārdošanai, izplatīt, ievest no ārvalstīm un glabāt minētajiem nolūkiem.

(2) Citām personām bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas ir aizliegts veikt jebkuras šā panta pirmajā daļā norādītās darbības.

(3) Topogrāfijas īpašnieks var nodot savas tiesības uz topogrāfiju pilnībā vai daļēji jebkurai citai personai.

(4) Jebkura topogrāfija, kas ir aizsargājama saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kā arī attiecīgās izņēmuma tiesības tiesiskā režīma ziņā tiek pielīdzinātas kustamai mantai, un uz tām attiecināmi, ja šis likums neparedz citādi, Patentu likuma noteikumi par licencēm, licences līgumiem un citiem darījumiem, kas ir saistīti ar izņēmuma tiesībām, kā arī vispārīgās Civillikuma normas par kustamo mantu un mantiskajiem darījumiem.

(5) Ja reģistrētā topogrāfija nav izmantota Latvijā vai ir izmantota tādā apjomā, kas objektīvi neapmierina Latvijas valsts intereses, un topogrāfijas īpašnieks atsakās piešķirt licenci ieinteresētajai personai, tiesa pēc šīs personas prasības var piešķirt tai atļauju (piespiedu licenci) izmantot reģistrēto topogrāfiju. Piespiedu licenci var piešķirt, ievērojot attiecīgos Patentu likuma noteikumus, jebkurā laikā, sākot no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(6) Jebkurš ar reģistrētu topogrāfiju saistīts darījums reģistrējams Patentu valdē. Pretējā gadījumā darījums atzīstams par spēkā neesošu.

(7) Patentu valdē reģistrētu topogrāfiju ieķīlā saskaņā ar Komercķīlas likuma noteikumiem. Patentu valde ieraksta Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā komercķīlas atzīmi, pamatojoties uz komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu. Ziņas par izdarīto atzīmi paziņo topogrāfijas īpašniekam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

12.pants. Izņēmuma tiesību spēkā esamības termiņš

(1) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju stājas spēkā dienā, kad Latvijā vai jebkurā citā valstī uzsākta tās pirmā komerciālā izmantošana, vai pieteikuma saņemšanas dienā — atkarībā no tā, kas noticis agrāk.

(2) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju nevar iegūt, ja 15 gadu laikā, skaitot no tā gada, kas seko gadam, kurā izveidota topogrāfija, Patentu valdei nav iesniegts attiecīgais pieteikums vai nav uzsākta topogrāfijas izmantošana.

(3) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju ir spēkā 10 gadus, skaitot no tā gada, kas seko gadam, kurā iesniegts pieteikums vai uzsākta topogrāfijas izmantošana ar nosacījumu, ka pieteikums iesniegts divu gadu laikā no topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas sākuma datuma, — atkarībā no tā, kas noticis agrāk.

13.pants. Izņēmuma tiesību ierobežojumi

(1) Par šā likuma 11.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu nav uzskatāma topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājumā realizētas topogrāfijas izmantošana:

1) privātām vajadzībām nekomerciālos nolūkos;

2) zinātniskam eksperimentam vai pētniecības nolūkos;

3) apmācības nolūkos;

4) topogrāfijas vai ar to saistītu (tajā realizētu) principu, metožu, sistēmu, tehnoloģisko paņēmienu analīzei vai novērtējumam.

(2) Šā likuma 11.panta pirmās un otrās daļas noteikumi par topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesībām neattiecas arī uz jebkuru uzlabotu topogrāfiju, kas izveidota, veicot citai personai piederošas jau zināmas topogrāfijas zinātnisko izpēti, analīzi vai novērtējot to. Jaunizveidotā topogrāfija reģistrējama un aizsargājama, ja tās pazīmes kopumā atbilst šā likuma 2.panta noteikumiem.

(3) Topogrāfijas īpašnieks sev piederošu topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu nevar aizliegt citām personām komerciāli izmantot šo personu ražotajos izstrādājumos, ja topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu saim­nieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats topogrāfijas īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu.

(4) Topogrāfijas vai tāda pusvadītāju izstrādājuma, kurā šī topogrāfija ir realizēta, komerciāla izmantošana nav uzskatāma par izņēmuma tiesību pārkāpumu, ja persona, kas to patstāvīgi un godprātīgi izmanto (turpmāk — izmantotājs), vai šīs personas tiesību pārņēmējs nezināja vai nevarēja zināt par izņēmuma tiesību esamību. Šajā gadījumā topogrāfijas vai attiecīgā pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu drīkst turpināt arī pēc tam, kad izmantotājam kļuvis zināms vai būtu bijis jāzina par izņēmuma tiesību esamību, taču ar noteikumu, ka ir saņemta topogrāfijas īpašnieka piekrišana (uz licences līguma pamata) un viņam samaksāta taisnīga atlīdzība. Topogrāfijas īpašnieka un izmantotāja strīdus izšķir tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

14.pants. Topogrāfijas reģistrācijas dzēšana pirms termiņa

(1) Patentu valde topogrāfijas reģistrāciju dzēš pirms termiņa, ja to lūdz topogrāfijas īpašnieks. Reģistrāciju dzēš no iesniegumā norādītās dienas.

(2) Ja tiesības uz topogrāfiju pieder vairākām personām vai ir nodotas trešajām personām, reģistrāciju var dzēst tikai ar visu topogrāfijas īpašnieku piekrišanu.

15.pants. Topogrāfijas reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu

(1) Prasības pieteikumu par topogrāfijas reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu jebkura ieinteresētā persona var iesniegt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai visā topogrāfijas reģistrācijas spēkā esamības laikā, ievērojot likumā noteikto kārtību prasības celšanai.

(2) Topogrāfijas reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja:

1) reģistrācijas priekšmets (objekts) neatbilst šā likuma 1.pantā noteiktajiem pusvadītāju izstrādājuma un topogrāfijas definīcijai, kā arī 2.pantā norādītajiem topogrāfiju aizsardzības pamatnoteikumiem;

2) obligātie pieteikuma dokumenti un materiāli (5.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts un 3.punkta "a" apakšpunkts), salīdzinot tos ar citiem pieteikuma dokumentiem un materiāliem (5.panta otrā daļa), pilnīgi vai daļēji nepareizi identificē topogrāfiju vai izpauž tās būtību tik neskaidri, ka nav iespējams topogrāfiju nepārprotami identificēt;

3) topogrāfija reģistrēta uz tādas personas vārda, kurai nebija tiesību to pieprasīt (3.panta pirmā, otrā, trešā, piektā un sestā daļa un 4.panta pirmā daļa);

4) topogrāfija reģistrēta, pārkāpjot šā likuma 4.panta trešās un ceturtās daļas noteikumus attiecībā uz pieteikuma iesniegšanas termiņiem;

5) dokuments, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu (5.panta pirmās daļas 4.punkts), ir nepatiess un nepatiesa datuma norāde ietekmē pieteicēja tiesības iesniegt reģistrācijas pieteikumu (4.panta trešā un ceturtā daļa) vai izņēmuma tiesību spēkā esamības termiņu (12.pants).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.12.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

IV nodaļa
Topogrāfijas izveidotāja un īpašnieka tiesību aizsardzība

16.pants. Tiesību atjaunošana

(1) Jebkura persona, kura atbilst šā likuma 4.panta pirmās daļas noteikumiem un kurai ir pierādījumi, ka tai pieder tiesības uz topogrāfiju, var griezties tiesā ar prasību nodot tai tiesības uz pieteikumu vai topogrāfijas reģistrāciju, ja attiecīgo pieteikumu iesniegusi cita persona, kurai nebija tādu tiesību, vai ja reģistrācija jau izdarīta šīs personas labā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības ir izmantojamas ne vēlāk kā divu gadu laikā no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(3) Patentu valde, pamatojoties uz tiesas spriedumu, izdara Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā un citos ar topogrāfijas reģistrāciju saistītajos dokumentos nepieciešamos grozījumus. Iesniegumam par grozījumu izdarīšanu pievienojams dokuments par valsts nodevas samaksu.

(4) Topogrāfijas izveidotājam, ja viņš nav topogrāfijas īpašnieks, ir tiesības aizstāvēt savas tiesības tiesā tādā pašā kārtībā, kādu nosaka Patentu likuma noteikumi par izgudrotāja tiesību aizsardzību.

17.pants. Izņēmuma tiesību aizsardzība

(1) Topogrāfijas īpašniekam un — ar viņa piekrišanu — arī izņēmuma licences turētājam ir tiesības topogrāfiju, pusvadītāju izstrādājumu vai tā iesaiņojumu marķēt ar apzīmējumu, kurš brīdina par topogrāfijas reģistrāciju un izņēmuma tiesībām un kurā var ietvert vienu vai vairākus no šādiem apzīmējumiem:

1) apzīmējumu aplī ietverta burta "T" veidā;

2) topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas sākuma datumu;

3) topogrāfijas īpašnieka uzvārdu (nosaukumu) vai zīmi.

(2) Brīdinājuma marķējums atzīstams par pierādījumu tam, ka topogrāfija ir reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai vai ka topogrāfijas īpašniekam ir nodoms to reģistrēt šā likuma 4.pantā noteiktajā laikā.

(3) Brīdinājuma marķējumu nedrīkst izvietot uz izstrādājumiem, ja attiecīgās topogrāfijas reģistrācijas pieteikums nav iesniegts šā likuma 4.pantā noteiktajā laikā, kā arī tad, ja pieteikums ir noraidīts. Pretējā gadījumā piemērojami spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu noteikumi par negodīgu konkurenci.

(4) Topogrāfijas īpašniekam vai izņēmuma licences turētājam ir tiesības nosūtīt trešajām personām, kas eventuāli izmanto vai gatavojas izmantot topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kurā tā realizēta, paziņojumu par attiecīgā pieteikuma iesniegšanu vai topogrāfijas reģistrāciju.

(5) Topogrāfijas īpašniekam, sākot ar topogrāfijas reģistrācijas dienu, ir tiesības iesniegt prasību tiesā sakarā ar izņēmuma tiesību pārkāpumu. Tādas pašas tiesības ir izņēmuma licences turētājam.

V nodaļa
Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

18.pants. Izņēmuma tiesību pārkāpuma jēdziens

(1) Par izņēmuma tiesību pārkāpumu atzīstama jebkura šā likuma 11.panta otrajā daļā minētā darbība, ja tā notikusi topogrāfijas reģistrācijas spēkā esamības laikā un izdarīta bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita likumīga pamata. Darbība atzīstama par pārkāpumu , ja tās objekts ir topogrāfija kopumā vai būtiska tās daļa.

(2) Par izņēmuma tiesību tīšu pārkāpumu atzīstama darbība, kas izdarīta pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks vai izņēmuma licences turētājs pārkāpēju informējis par attiecīga pieteikuma iesniegšanu vai topogrāfijas reģistrāciju, kā arī gadījumos, kad uz strīda objekta ir brīdinājuma marķējums (17.panta pirmā un ceturtā daļa).

(3) Jebkura persona uzskatāma par pārkāpēju un ir atbildīga par izņēmuma tiesību pārkāpumu arī tad, ja šā likuma 11.panta otrajā daļā norādītās darbības izdarītas ar trešo personu starpniecību.

19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības, ko veikusi persona bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita tiesiska pamata pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad šī persona saņēmusi topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences licenciāta paziņojumu par topogrāfijas pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, atzīstamas par tīšiem pārkāpumiem.

(2) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju un pārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ievērojot topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(3) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks piešķir tai licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(15.02.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

VI nodaļa
Nobeiguma noteikumi

20.pants. Citu likumu un starptautisko līgumu normu piemērošana topogrāfiju aizsardzības nodrošināšanai

(1) Šā likuma noteikumi neietekmē izņēmuma tiesības un no tām izrietošās tiesiskās attiecības, kas attiecībā uz topogrāfijām vai pusvadītāju izstrādājumiem, kuros tās realizētas, pamatojas uz Patentu likuma vai citu likumu noteikumiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

(2) Šā likuma nolūkiem pēc analoģijas piemērojami attiecīgie Patentu likuma noteikumi:

1) par pārstāvību Patentu valdē;

2) par ierobežojumiem Patentu valdes darbiniekiem;

3) par Apelācijas padomi;

4) par valsts nodevām;

5) par valsts aizsardzības interesēm;

6) par izgudrojuma izmantošanu;

7) par licenci un licences līgumu;

8) par piespiedu licencēm;

9) par zaudējumu kompensāciju sakarā ar publikācijas aizliegumu;

10) par strīdu izskatīšanu tiesā.

(3) Ja Saeimas apstiprinātā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautiskā līguma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

Pārejas noteikumi

1. Latvijā reģistrējamas topogrāfijas, kuru pirmā komerciālā izmantošana sākusies ne agrāk kā divus gadus pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Ministru kabinets nosaka valsts nodevu apmēru par topogrāfiju tiesisko aizsardzību. Līdz laikam, kad stājas spēkā attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, šīs nodevas maksājamas tādā apmērā, kāds noteikts par dizainparaugu aizsardzību.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(15.02.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Likums stājas spēkā 30.dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 12.martā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 31.martā
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: SaeimaVeids: likumsPieņemts: 12.03.1998.Stājas spēkā: 30.04.1998. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 84/85 (1145/1146), 31.03.1998., "Ziņotājs", 8, 16.04.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz likuma pamata izdotie tiesību akti
  • Citi saistītie dokumenti
51245
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2007","iso_value":"2007\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2007.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.1998","iso_value":"1998\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.1998.-28.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
84
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)