Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.740

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 27.§)
Noteikumi par stipendijām
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;

1.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.3. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās.

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem - no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2.1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuras izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un kura izglītības ieguves laikā saņem normatīvajos aktos paredzēto atlīdzību, stipendiju nepiešķir.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.838 redakcijā)

II. Kārtība, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie

3. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš:

3.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;

3.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu;

3.3. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; punkta redakcija, kas stājās spēkā ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.511, atzīta par spēkā neesošu no 01.08.2011. ar Satversmes tiesas 06.05.2011. spriedumu)

3.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067.)

4. No augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt:

4.1. stipendiju studiju programmas apguvei:

4.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā — 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);

4.1.2. doktora studiju programmas studentam — 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);

4.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru;

4.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 94 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58)

4.1 Šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā minētās stipendijas augstākās izglītības iestāde piešķir studiju programmas ietvaros atbilstoši finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, ņemot vērā valsts finansēto studiju vietu skaitu attiecīgajā studiju programmā. Piešķirot stipendijas studiju programmas ietvaros, stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas akadēmiskajiem gadiem proporcionāli to studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās, vai arī citādā veidā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumu. Vienreizējo stipendiju un paaugstināto stipendiju piešķir saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 58 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Augstākās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu, kurā nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību augstākās izglītības iestādē un stipendiju fonda sadali, kā arī izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj augstākās izglītības iestādes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58; grozījums par vārdu "nolikumu un" aizstāšanu ar vārdiem "nolikumu, kurā nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību augstākās izglītības iestādē un stipendiju fonda sadali, kā arī" pirmajā teikumā stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Augstākās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot:

6.1. katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai, profesionālās augstākās izglītības programmas vietai, maģistra studiju programmas vietai un rezidenta medicīnā studiju vietai - 145,13 euro gadā;

6.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai - 990,32 euro gadā;

6.3. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā izglītības tematiskajā jomā - 1024,47 euro gadā;

6.4. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam - 5,69 euro gadā stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1331)

7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda apmēra.

8. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:

8.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā - 99,60 euro mēnesī;

8.2. doktora studiju programmas studentam:

8.2.1. studiju programmas apguvei - 113,83 euro mēnesī;

8.2.2. zinātniskā grāda ieguvei - 85,37 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1331)

8.1 Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas augstākās izglītības iestādes stipendiju fondā ir nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam un 8. punktam, vai kurās ir radies finanšu līdzekļu pārpalikums, kurš nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam un 8. punktam, augstākās izglītības iestādēm ir tiesības piešķirt:

8.1 1. stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts šo noteikumu 4.1. apakšpunktā;

8.1 2. vienu vai vairākas vienreizējas stipendijas, uz kurām neattiecas šo noteikumu 7. punktā noteiktais stipendiju fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 58 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Lai saņemtu šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai (pielikums) un dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.626 redakcijā)

9.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067.)

10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:

10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus);

10.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļus. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.654)

11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

11.1. invalīdam;

11.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

11.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

11.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

11.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58)

11.1 Augstākās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

11.2 Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. Lai saņemtu stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (turpmāk - kredītam pielīdzinātā stipendija), pretendents noslēdz līgumu ar augstākās izglītības iestādi. Līgumā norāda:

12.1. augstākās izglītības iestādes saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba nodrošinājumam;

12.2. pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un zinātniskā grāda ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas;

12.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus;

12.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

12.5. informācijas apmaiņas kārtību.

13. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā doktora studiju programmā studējošais neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktajā kārtībā.

14. Izglītības un zinātnes ministrs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam ar rīkojumu apstiprina nākamā saimnieciskā gada izglītības tematisko jomu sarakstu doktora studiju programmām, kurās studējošais var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju.

15. Šo noteikumu 3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Šo noteikumu 15.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

17. Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.

18. Augstākās izglītības iestāde semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta stipendija:

18.1. sniegusi nepatiesu informāciju;

18.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

18.3. pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

18.4. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654)

19. Augstākās izglītības iestādē stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.

III. Kārtība, kādā stipendiju saņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

20. Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.272 redakcijā)

21. Profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 14,23 euro mēnesī.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.272 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.51; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1331)

22. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 10 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1331)

23. Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

23.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;

23.2. ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

24. Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

24.1. vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra;

24.2. paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.

25. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58)

25.1 Eiropas Sociālā fonda finansēto programmu un projektu ietvaros papildus stipendijai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem var noteikt mērķstipendiju no projektu finanšu līdzekļiem.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

26. Profesionālās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā:

26.1. uzsākot mācību gadu un turpmāk reizi mēnesī;

26.2. reizi mēnesī prakses laikā;

26.3. dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.

27. Profesionālās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes administrācijas, pedagoģiskā personāla un klātienē izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus. Profesionālās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(Grozīts ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654)

28. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

28.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī izglītojamam no trūcīgas ģimenes;

28.2. izglītojamam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu.

29. Profesionālās izglītības iestādes izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Ja profesionālās izglītības iestādes izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumus Nr.182 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 88.nr.).

32. Noteikumu 6.4.apakšpunkts, 15. un 16.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

33. Kredītam pielīdzinātā stipendija, kas piešķirta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmaksājama atbilstoši izglītības iestādes un pretendenta noslēgtajam līgumam par stipendijas piešķiršanu un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktās prasības.

34. Finansējumu stipendijām piešķir no attiecīgajam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
Pielikums
Ministra kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.740
Iesniegums stipendijas saņemšanai

(Pielikums MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 706)

 1.  Studējošais      
    (vārds)   (uzvārds)
 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)   
 3.  Stipendijas veids   minimālā   vienreizējā
 4.  Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums

 

 5.  Personas kods   
 6.  Studenta apliecības numurs   
 7.  Augstskolas nosaukums   
 8.  Studiju programma   bakalaura   profesionālās augstākās
izglītības
  maģistra   rezidenta doktora
 9.  Studiju programmas nosaukums   
10.  Dzīvesvieta   
11. Tālruņa numurs,  e-pasts, norāde, ka studējošajam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts   
12. Ziņas par studējošo
12.1. invalīds   jā  nē
12.2. bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai   jā  nē
12.3. studējošā ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss   jā  nē
12.4. studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē)   jā  nē
12.5. studējošajam ir viens vai vairāki bērni   jā  nē
12.6.  sociāli apdrošināta persona   jā  nē
12.7.  pašnodarbinātais   jā  nē
12.8.  darbavieta
12.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs   jā
12.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā  nē
 13.  Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā
  apgādājamā vārds, uzvārds dzimšanas gads radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums)
       
       
       
       
14. Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem   jā   nē
15.   Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums)
16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:

Es, ___________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem.

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.

 17.  Informācija par studējošā bankas kontu
 banka   
 filiāle   
 norēķinu konts   
 Studējošais         
   (vārds, uzvārds)  (paraksts)     (datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 740Pieņemts: 24.08.2004.Stājas spēkā: 02.09.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2004.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
93004
{"selected":{"value":"01.06.2018","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2011","iso_value":"2011\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-17.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2007","iso_value":"2007\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2007.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-05.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2006","iso_value":"2006\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2005","iso_value":"2005\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2005.-30.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2004","iso_value":"2004\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2004.-10.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2018
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva