Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
PIRMĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

(Nodaļa 17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk — Uzņēmumu reģistrs) darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.

Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

OTRĀ NODAĻA
UZŅĒMUMU REĢISTRA FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

(Nodaļas nosaukums 17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

1.pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir:

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, koncesijas līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;

2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006., 08.11.2007. un 18.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 31.12.2008.)

2. pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšana

Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles un pārstāvniecības reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles reģistrāciju var veikt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskajai adresei.

Pamatdokumentu grozījumus reģistrē tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle vai pārstāvniecība. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.

(Piektā daļa izslēgta ar 06.03.2008. likumu.)

Reģistrējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), Uzņēmumu reģistrs izsniedz uzņēmējam reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības oriģināls vienmēr glabājas pie uzņēmēja, bet notariālā kārtībā apliecināti noraksti tiek iesniegti attiecīgām iestādēm vai organizācijām. Uz reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtu titullapas Uzņēmumu reģistrs atzīmē reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995., 14.06.2001. un 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

2.1 pants. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri masu informācijas līdzekļu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju reģistra vešana

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju (to skaitā politisko partiju) reģistru ved saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", šā likuma noteikumiem par biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu, Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu, Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2006. Sk. Pārejas noteikumus.)

2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija

Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) koncesijas nosaukums, tās resursi;

2) koncesijas līguma termiņš;

3) koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);

4) koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

5) Ministru kabineta vai pašvaldības lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu, lēmuma numurs un datums;

6) tās Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums, kura slēdz koncesijas līgumu, un juridiskā adrese;

7) koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

2.5 pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notārs veic izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.6 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrācija

Laulāto mantisko attiecību reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

Par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

2.7 pants. Komercreģistra vešana

Komercreģistru saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.8 pants. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs.

Par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

2.9 pants. Arodbiedrību reģistra vešana

Uzņēmumu reģistra valsts notāri arodbiedrību reģistru ved saskaņā ar likumu "Par arodbiedrībām", šā likuma noteikumiem par biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

2.10 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

Biedrību un nodibinājumu reģistru saskaņā ar šo likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.11 pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra vešana

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru saskaņā ar normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.12 pants. Eiropas komercsabiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstus komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām saskaņā ar komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Padomes 2001.gada 8.oktobra regulas (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 8.panta astotajā daļā, 25.panta otrajā daļā, 26.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā, 55.panta trešajā daļā un 64.pantā noteiktos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs.

(28.10.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

2.13 pants. Šķīrējtiesu reģistra vešana

Šķīrējtiesu reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

2.14 pants. Politisko partiju reģistra vešana

Politisko partiju reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006. Pants stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu. Sk. Pārejas noteikumus.)

2.15 pants. Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstus par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām Uzņēmumu reģistra žurnālā saskaņā ar Eiropas kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Padomes 2003.gada 22.jūlija regulas (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem 7.panta astotajā daļā, 29.panta otrajā daļā, 30.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā un 73.panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006. Pants piemērojamas, sākot ar 18.08.2006. Sk. Pārejas noteikumus.)

2.16 pants. Maksātnespējas reģistra vešana

Maksātnespējas reģistru saskaņā ar šo likumu, Maksātnespējas likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

2.17 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru saskaņā ar šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.2008.)

3. pants. Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra darbību regulē šis likums, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti.

(05.10.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

4.pants. Uzņēmumu reģistra uzdevumi

Lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, Uzņēmumu reģistrs veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanai, dokumentus par izmaiņām attiecīgajos reģistros vai par dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;

2) pieņem lēmumu par Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanu, par izmaiņām attiecīgajā reģistrā vai dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un izdara attiecīgu ierakstu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu vai par reģistrēšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai;

3) reģistrē kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus, ar kuriem piemērots nodrošinājuma līdzeklis;

4) ziņo attiecīgajām iestādēm par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem un sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

5) izskata un sagatavo atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem, sagatavo reģistrācijas lietu un Uzņēmumu reģistra lietvedības dokumentu atvasinājumus, kā arī nodrošina iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar reģistrācijas lietām;

51) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecina parakstus;

52) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos aktualizē Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstāmās ziņas;

6) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2006. un 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

4.1 pants. Personas paraksta apliecināšana

Uzņēmumu reģistra amatpersona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apliecina personas parakstu.

Pirms personas paraksta apliecināšanas Uzņēmumu reģistra amatpersona Iedzīvotāju reģistrā pārbauda fiziskās personas statusu un nederīgo dokumentu reģistrā — personu apliecinoša dokumenta statusu.

Uzņēmumu reģistra amatpersona apliecina personas parakstu tikai Latvijā reģistrētām fiziskajām personām un tiem juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas publiskajos reģistros.

Apliecinot personas parakstu, Uzņēmumu reģistra amatpersona pārbauda parakstītāja identitāti un rīcībspēju. Apliecinājumu raksta uz attiecīgā dokumenta, norādot, ka persona to ir parakstījusi vai atzinusi parakstu par savu Uzņēmumu reģistra amatpersonas klātbūtnē.

Uzņēmumu reģistra amatpersona, kas apliecina personas parakstu, par dokumenta saturu neatbild.

Pēc personas paraksta apliecināšanas Uzņēmumu reģistra amatpersona personas parakstu apliecināšanas reģistrācijas žurnālā norāda:

1) kārtas numuru (katru gadu sākot jaunu numerāciju);

2) mēnesi un dienu, kad apliecināts personas paraksts vai ir atteikta personas paraksta apliecināšana;

3) ka ir samaksāta valsts nodeva;

4) tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kuras paraksts apliecināts, juridiskās personas pārstāvim — arī juridiskās personas reģistrācijas numuru, datumu un vietu;

5) kam un kad dokuments izsniegts.

Uzņēmumu reģistra amatpersona var atteikt paraksta apliecināšanu, ja persona nav rīcībspējīga, ja tā nevar apliecināt savu identitāti un gribas īstumu vai arī amatpersona negūst pārliecību par personas identitāti vai gribas īstumu.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

4.2 pants. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošana

Pamatojoties uz tiesu izpildītāju rīkojumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu konkrētai personai, Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir pienākums atteikties:

1) ierakstīt komercreģistrā komercsabiedrību vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā — Eiropas ekonomisko interešu grupu, ja tās dibinātājs vai biedrs ir persona, kurai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

2) ierakstīt komercreģistrā personu kā individuālo komersantu, ja šai personai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

3) izdarīt ierakstu komercreģistrā par grozījumiem personālsabiedrības dokumentos vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā — ierakstu par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupas dokumentos, ja tie ir saistīti ar tādas personas iesaistīšanos konkrētajā personālsabiedrībā vai Eiropas ekonomisko interešu grupā tās biedra statusā, kurai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

4) izdarīt ierakstu komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā par tāda valdes vai padomes locekļa iecelšanu vai biedrību un nodibinājumu reģistrā — par tāda izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas locekļa iecelšanu, kuram piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

5) ierakstīt Uzņēmumu reģistra žurnālā kooperatīvo sabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību, kuras dibinātājam piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ieguvusi dalībnieka statusu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram precizētu dalībnieku sarakstu, Uzņēmumu reģistrs pievieno sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas lietai dalībnieku sarakstu un informē šo sabiedrību ar ierobežotu atbildību un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu attiecīgajai personai.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ierakstīta komercreģistrā — kā individuālais komersants, kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā — kā Eiropas ekonomisko interešu grupas valdes vai padomes loceklis, vai biedrību un nodibinājumu reģistrā — kā izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis, attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu par šīs personas izslēgšanu no reģistra.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā personālsabiedrības biedrs, Uzņēmumu reģistrs informē šo personālsabiedrību un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu attiecīgajai personai. Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par šīs personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no reģistra.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, par kuru ir iesniegts pieteikums par ierakstīšanu komercķīlu reģistrā vai laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrs izdara attiecīgu ierakstu un informē šo personu un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu. Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ierakstīta komercķīlu reģistrā vai laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrs informē šo personu un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006. Pants stājas spēkā 01.01.2007. Sk. Pārejas noteikumus.)

4.3 pants. Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošana

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošo kapitālsabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14.panta noteikumiem pārbauda, vai Latvijā reģistrētā pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārrobežu apvienošanas pabeigšanai, un izsniedz pirmsapvienošanas apliecību, ja likumā noteiktās darbības ir veiktas. Pirmsapvienošanas apliecība tiek izsniegta Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14.panta noteikumiem pārbauda pārrobežu apvienošanas likumību saistībā ar pārrobežu apvienošanas pabeigšanu vai jaunas kapitālsabiedrības dibināšanu pārrobežu apvienošanas rezultātā.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs par pārrobežu apvienošanas spēkā stāšanos nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā attiecīgajai citā dalībvalstī reģistrētai pievienojamai sabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti.

Dalībvalsts šā panta izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

(06.03.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

4.4 pants. Ierakstu izdarīšanas tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu vai valsts pārvaldes iestādes lēmumu. Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas vai atjaunošanas gadījumā.

Uzņēmumu reģistra amatpersonai, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros aktualizēt ziņas par fiziskajām personām (vārds, uzvārds, personas kods), ja likumā noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums vai tiesas nolēmums par attiecīgu izmaiņu ierakstīšanu. Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par personas nāvi.

Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par adresēm, ja saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu mainījusies attiecīgā adrese.

(06.03.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

TREŠĀ NODAĻA
UZŅĒMUMA (UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS) REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN
UZŅĒMUMU REĢISTRA ŽURNĀLĀ IERAKSTĀMĀS ZIŅAS

5. pants. Oficiālais uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma)

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais nosaukums jāveido saskaņā ar šo likumu un likumiem par atsevišķām uzņēmējdarbības formām, produkcijas marķēšanai un reklāmai var lietot uzņēmuma saīsināto nosaukumu vai firmas zīmi.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajam nosaukumam jāatbilst likumam par attiecīgo uzņēmējdarbības formu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) jāveido latviešu valodā, atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām. Izņēmums ir ārvalstu un jaukta kapitāla uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām. Ja rodas domstarpības par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukuma atbilstību likuma prasībām, pieprasāms Valsts valodas centra atzinums.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nav tulkojami.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nedrīkst sakrist ar Uzņēmumu reģistrā agrāk reģistrēta uzņēmuma nosaukumu. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajā un saīsinātajā nosaukumā (firmā) nedrīkst ietvert tādu valsts, pašvaldību un citu publisko institūciju nosaukumus, kuras realizē valsts varas un pārvaldes funkcijas, kā arī ziņas, kas varētu maldināt par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) saistību ar šādām institūcijām.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālo (firmas) nosaukumu var izmantot uzņēmējdarbībā (komerciālajos līgumos, reklāmā u. c.) no brīža, kad tas reģistrēts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru. Lietā glabājas visi dokumenti, uz kuru pamata izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.

Uzņēmumu reģistra žurnāls ir pastāvīgi glabājams dokuments.

(Devītā daļa izslēgta ar 05.03.2009. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995., 14.06.2001., 31.10.2002., 15.01.2004., 06.03.2008. un 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

6. pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un datums;

2) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

6) reģistrējot filiāli un pārstāvniecību, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

7) statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

8) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese, personas kods un valstspiederība;

9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds, adrese, personas kods un ieņemamais amats, kuriem piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)];

10) (izslēgts ar 14.05.1991. likumu).

Reģistrējamiem ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām papildus vēl jānorāda:

1) galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese ārpus Latvijas;

2) kapitāla daļa, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā;

3) Latvijā esošo atbildīgo un pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, adrese, personas kods un pilsonība;

4) (izslēgts ar 14.06.2001. likumu);

5) (izslēgts ar 14.06.2001. likumu).

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

2) uzņēmuma (zemnieku saimniecības) juridiskā adrese;

3) uzņēmuma darbības veids;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par kooperatīvajām sabiedrībām papildus šā panta pirmās daļas 1.-8.punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;

2) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, un norāde uz Komerclikuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāms:

1) tiesas lēmums par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses vietu;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesa pasludināšanu un tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods, adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiskā persona, — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

4) tiesas spriedums, ar kuru aizliegts Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

5) tiesas spriedums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds;

6) valsts pārvaldes iestādes lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu vai atjaunošanu.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, vai pārstāvniecību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

Par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) izšķirošās ietekmes pamatu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Par izšķirošo ietekmi uz koncernu līguma pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) koncernu līguma veidu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta pases vai cita tai pielīdzināta dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas laiku un numuru.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī norāda, par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts.

Uzņēmumu reģistrs izslēdz no uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai) maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 05.10.1995., 14.06.2001., 31.10.2002., 05.06.2003., 17.02.2005., 15.06.2006., 06.03.2008. un 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

7.pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai iesniedzams pieteikums, visi dokumenti, kas norādīti likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī to personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātāja — juridiskās personas reģistrācijas apliecības gaismas kopija, ja tā ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona. Likumā noteiktais personas paraksta paraugs, kā arī maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" iesniedzams arī grozījumu gadījumos. Ja ārvalstī reģistrēta juridiskā persona kļūst par sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai līgumsabiedrības dalībnieku, iesniedzamajiem dokumentiem pievienojama šīs personas reģistrācijas apliecības kopija.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji, izņemot gadījumus, kad pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai kad dibinātāji ir parakstījuši Uzņēmumu reģistram iesniegto dibināšanas sapulces protokolu (lēmumu par dibināšanu), kurā ietverts pilnvarojums citai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.

Pieteikumu par pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā paraksta amatpersonas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, vai sapulcē (lēmumā) pilnvarota persona, ņemot vērā šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās īpatnības.

Reģistrācijas pieteikumu parakstīt personiski ir pienākums:

1) dalībniekam, kurš izstājas no uzņēmējsabiedrības;

2) viena īpašnieka uzņēmuma iepriekšējam īpašniekam, ja reģistrācijai pieteikta īpašnieka maiņa;

3) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem pamatkapitālā;

4) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās (pārstāvības tiesībās), izņemot to uzņēmējsabiedrību dalībniekus, kuri darbojas saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja:

1) tajā minētā persona paraksta Uzņēmumu reģistram iesniegto sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums;

2) tajā minētās personas vietā uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata pieteikumu paraksta cita persona un šī pilnvara ir pievienota pieteikumam.

Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu atvasinājumiem jābūt apliecinātiem likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem pie zvērināta notāra vai Bāriņtiesu likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai. Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus attiecīgi legalizē, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi, pievienojot notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli vai pārstāvniecību, jāievēro visi šā likuma noteikumi.

Personas, kuras paraksta reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību. Persona, kura iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram vai saņem dokumentus no Uzņēmumu reģistra, uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

Visi ieraksta izdarīšanai nepieciešamie dokumenti un citi likumā noteiktie dokumenti Uzņēmumu reģistram iesniedzami papīra formā vai elektroniski. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, izmantojama internetā Uzņēmumu reģistra mājaslapā pieejamā speciālā tiešsaistes forma.

Reģistrējot izšķirošo ietekmi, ievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumus.

(30.01.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.1997., 14.06.2001., 31.10.2002., 06.03.2008. un 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

7.1 pants. Reģistrācijas apliecību un reģistrēšanas pieteikumu paraugu apstiprināšana

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību reģistrācijas apliecību un reģistrēšanas pieteikumu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

(17.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

8. pants. Uzņēmumu reģistra darbība

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Pēc šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu pārbaudes Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai), ja šķēršļi nav konstatēti;

2) ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu, ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva;

3) atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami, iesniegtās ziņas nav reģistrējamas Uzņēmumu reģistra žurnālā vai Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks tā spēkā stāšanās datums vai šā lēmuma spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas. Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā.

Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs konstatē kļūdu, kas notikusi reģistrācijas procesā, viņš paziņo pieteikuma iesniedzējam par nepareizību un nosaka 7 dienu termiņu iebildumu celšanai. Ja šajā laikā iebildumi nav celti vai ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs atzīst iebildumus par nepamatotiem, viņš pieņem lēmumu par ieraksta vai lēmuma izlabošanu. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pats iesniedzis paziņojumu par kļūdu reģistrācijas procesā, kļūdu var labot nekavējoties.

(Sestā un septītā daļa izslēgta ar 05.06.2003. likumu.)

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts ieņēmumu dienesta motivēta iesnieguma pārreģistrē to par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.

Uzņēmumu reģistrs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līdzekļiem Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata.

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā pret trešajām personām ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību izdarījis Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāļu un pārstāvniecību dokumentu atvasinājumiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu ņemama valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra darbību finansē no valsts pamatbudžeta, kā arī no ienākumiem, kas gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

(Piecpadsmitā daļa izslēgta ar 11.11.1999. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995., 30.01.1997., 11.11 1999., 14.06.2001., 31.10.2002., 05.06.2003., 17.02.2005., 15.06.2006. un 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

9. pants. Personu tiesības izmantot Uzņēmumu reģistra informāciju

Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesīb­aizsardzības, kontroles institūciju un citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī tiesu izpildītāju pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju no reģistriem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Pašvaldības šo informāciju bez maksas var saņemt savas teritorijas robežās.

Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju. Par izrakstu no reģistriem un šo reģistru lietās esošu dokumentu atvasinājumu un izziņu izsniegšanu, kā arī par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu ņemama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra formā vai elektroniski, ja saņemts rakstveida (tajā skaitā elektronisks) pieprasījums no ieinteresētās personas. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgās ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas. Izsniedzamo dokumentu atvasinājumu pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Papīra dokumentu elektroniskā atvasinājuma pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja dokumenta pieprasītājs nepārprotami pieprasījis šāda apliecinājuma sniegšanu.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina to, ka Maksātnespējas likumā noteiktie maksātnespējas reģistra ieraksti, kreditoru sapulces darba kārtība, kā arī administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci ir pieejams internetā Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Par minēto ierakstu un dokumentu apskati Uzņēmumu reģistra mājaslapā valsts nodeva nav maksājama.

Ministru kabinets lemj par citām juridiskajām personām, kuras arī var sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

(07.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995., 30.01.1997., 17.04.1997., 14.06.2001., 31.10.2002., 05.06.2003., 18.03.2004., 28.10.2004.,15.06.2006. un 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

9.1 pants. Uzņēmumu reģistra dokumentu izsniegšanas ierobežojumi

Uzņēmumu reģistra žurnālus un tiem pievienotos dokumentus aizliegts izsniegt iznešanai ārpus Uzņēmumu reģistra telpām.

Uzņēmumu reģistra atsevišķus dokumentus var izņemt:

1) pēc tiesas lēmuma;

2) kā lietiskos pierādījumus vai ekspertīzes izdarīšanai krimināllietā, veicot pirmstiesas izmeklēšanu.

Ja dokumenti tiek izņemti, to vietā atstājamas apliecinātas kopijas.

Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti nekavējoties atdodami Uzņēmumu reģistram.

(30.01.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. un 15.06.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

10. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

11. pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

12. pants. Atbildība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

CETURTĀ NODAĻA
KOMERCREĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

13.pants. Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Komercreģistrā ierakstīta komersanta filiāli komercreģistrā var ierakstīt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši komersanta juridiskajai adresei.

Dibināšanas dokumentu grozījumus un citus grozījumus komercreģistrā ieraksta tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā sākotnēji veikta reģistrācija. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.

14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja:

1) komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu;

2) starp komersanta pieteikto firmu un komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp firmā lietotajiem burtiem un cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā.

(15.06.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

15.pants. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā

Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

16.pants. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana

Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

17.pants. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

Ja komercreģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz komersanta juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda komercreģistra ierakstos konstatēta;

2) kā komercreģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja komersants noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs par saviem līdzekļiem nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu komercreģistra ierakstos konstatējis komersants.

PIEKTĀ NODAĻA
BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

3) biedrību un nodibinājumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu (izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu). Lēmumā par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas, kā arī sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu;

2) biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

18.2 pants. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

18.3 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.4 pants. Kļūdas labošana biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta;

2) kā biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja biedrība vai nodibinājums noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatējusi biedrība vai nodibinājums.

SESTĀ NODAĻA
POLITISKO PARTIJU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 15.06.2006. likuma redakcijā. Nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu. Sk. Pārejas noteikumus.)

18.5 pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju reģistra vešanai

Politisko partiju reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

18.6 pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

2) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

3) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrības, nodibinājuma vai arī sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu.

SEPTĪTĀ NODAĻA
MAKSĀTNESPĒJAS REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

18.7 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti maksātnespējas reģistra vešanai

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī Maksātnespējas likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas vai attiecīgo izmaiņu rašanās brīža, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Ierakstu maksātnespējas reģistrā izdara, pamatojoties uz administratora pieteikumu, likvidatora pieteikumu, ja tas Maksātnespējas likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pilda administratora pienākumus vai tiesas nolēmumu. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

18.8 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšanas kārtība

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu maksātnespējas reģistrā;

2) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu maksātnespējas reģistrā, ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī to, vai ziņu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst pienākums pārbaudīt administratora iesniegto dokumentu sagatavošanas faktiskos apstākļus un jebkādas maksātnespējas procesa ietvaros pieņemtajos lēmumos norādītās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai). Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

Ieraksts maksātnespējas reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām dienām.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas maksātnespējas reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs piecu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā.

Uzņēmumu reģistrs šā panta trešajā, piektajā un sestajā daļā minētos lēmumus nosūta pieteikuma iesniedzējam piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā.

18.9 pants. Maksātnespējas reģistrā ierakstāmās ziņas

Maksātnespējas reģistrā Uzņēmumu reģistra valsts notārs ieraksta ziņas par administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.

18.10 pants. Maksātnespējas reģistra ierakstu uzglabāšana

Maksātnespējas reģistra ierakstus uzglabā elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja maksātnespējas reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojamos dokumentus glabā attiecīgā maksātnespējas subjekta reģistrācijas lietā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

18.11 pants. Kļūdas labošana maksātnespējas reģistra ierakstos

Ja maksātnespējas reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz administratora prakses vietas adresi, norādot:

1) kāda kļūda maksātnespējas reģistra ierakstos konstatēta;

2) kā maksātnespējas reģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja administrators noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par maksātnespējas reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi maksātnespējas reģistra ierakstos.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu maksātnespējas reģistra ierakstos konstatējis administrators vai tiesa vai gadījumā, ja konstatētā kļūda ir acīmredzama.

ASTOTĀ NODAĻA
RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU UN TO IESTĀŽU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.2008.)

18.12 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas piekritība

Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālā nodaļa.

18.13 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanai

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kā arī Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Ierakstu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā izdara uz pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikuma veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

18.14 pants. Ieraksta izdarīšana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) nav iesniegti visi Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti;

2) statūti (satversme, nolikums) vai citi Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti satur novēršamas neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

3) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ir reģistrēts cits tiesiskais šķērslis;

4) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukuma vai ietver maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes tiesisko formu, darbības mērķi un veidu;

5) reliģiskās organizācijas pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas, kā arī sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu, politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, ar Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, kā arī ar arodbiedrību reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas arodbiedrības nosaukumu.

Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktie mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

2) saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par to, ka ir pamats uzskatīt, ka reliģiskās organizācijas darbība (mācība) ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai apdraud cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību;

3) pārkāpta Reliģisko organizāciju likumā noteiktā dibināšanas kārtība;

4) noteiktajā termiņā nav novērstas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu konstatētās neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Lēmumam par ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta pieteikuma iesniedzējam triju darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

Ikviens ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

18.15 pants. Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrācijas apliecība un reģistrācijas lieta

Reliģiskajai organizācijai vai tās iestādei, kuru ieraksta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, piešķir reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas nosaukumu, tiesisko formu, konfesionālo piederību, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas termiņu.

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas iestādes nosaukumu, tiesisko formu, iestādes dibinātāju, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu.

Uzņēmumu reģistram iesniegtos dokumentus glabā attiecīgās reliģiskās organizācijas vai tās iestādes lietā.

18.16 pants. Kļūdas labošana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos

Ja reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda reģistra ierakstos konstatēta;

2) kā reģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja reliģiskā organizācija vai tās iestāde noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistra ierakstu labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi reģistra ierakstos.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos konstatējusi pati reliģiskā organizācija vai tās iestāde.

DEVĪTĀ NODAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

(Nodaļa 05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003. Nodaļas numerācija no sestās uz septīto grozīta ar 15.06.2006. likumu, no septītās uz astoto grozīta ar 08.11.2007. likumu, no astotās uz devīto grozīta ar 18.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 31.12.2008.)

19.pants. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumu un rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2004., 06.03.2008. un 05.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2009.)

20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), komersantam vai koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

21.pants. Atbildība

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), komersantiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām vai Eiropas komercsabiedrībām vai Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā, vai nepilnīgu izpildīšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, Uzņēmumu reģistra atbildīgā amatpersona ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Par Biedrību un nodibinājumu likumā vai Politisko partiju likumā noteikto ziņu un dokumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā, par ziņu nesniegšanu pēc Uzņēmumu reģistra amatpersonu pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām attiecīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. un 15.06.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2006. Sk. Pārejas noteikumus.)

22.pants. Atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas

Uzņēmumu reģistrs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, ja tas ceļ prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, kā arī gadījumos, kad Uzņēmumu reģistrs ceļ prasību tādas personas interesēs, kas pasludināta par maksātnespējīgu.

Pārejas noteikumi

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

1. To personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, aizstājami ar likumā noteiktajā kārtībā apliecinātiem parakstu paraugiem, kas, tāpat kā dalībnieku (akcionāru) pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas, iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 31.decembrim. Ja šajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti grozījumi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentos, vienlaikus ar tiem iesniedzami arī apliecinātie parakstu paraugi un pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas.

2. (Izslēgts ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

3. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmajā daļā par tiesu izpildītāju tiesībām saņemt bezmaksas informāciju no Uzņēmumu reģistra piemērojami, sākot ar 2003.gada 1.janvāri.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.12.2002.)

4. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai šā likuma 19.pantā vārda "iesniegumu" vietā tiek lietots vārds "sūdzību".

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

5. Šā likuma noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrāciju un ar to saistītajām darbībām stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

6. Līdz attiecīga likuma spēkā stāšanās dienai Uzņēmumu reģistrs veic to individuālo uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību reģistrāciju, uz kuriem ir attiecināmas šā likuma normas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju. Šā likuma normas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju ir attiecināmas arī uz kooperatīvajām sabiedrībām.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

7. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju veikt šķīrējtiesu reģistrāciju (1.panta 1.punkts un 2.13 pants) piemērojamas, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.

(17.02.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2005.)

8. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju — veikt Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrāciju (grozījumi 1.panta 1.punktā, 2.15 panta jaunā redakcija un grozījumi 21.panta pirmajā daļā), piemērojamas, sākot ar 2006.gada 18.augustu.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

9. Šā likuma 4.2 pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

10. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju — vest politisko partiju reģistru (grozījumi 1.panta 1.punktā, grozījumi 2.2 pantā, 2.14 panta jaunā redakcija, jaunā sestā nodaļa, grozījumi 21.panta otrajā daļā), stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.

(15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2006.)

11. Šā likuma normas, kas nosaka personas tiesības saņemt ziņas elektroniski no Uzņēmumu reģistra žurnāla un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, piemērojamas attiecībā uz ziņām, kuras Uzņēmumu reģistra žurnālā reģistrētas pēc 1997.gada 1.janvāra.

(06.03.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(06.03.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 68/151/EEK attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.11.1990.Stājas spēkā: 01.12.1990.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49, 06.12.1990.; Diena, 3, 01.12.1990.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
72847
{"selected":{"value":"08.04.2009","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-28.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"07.01.2020","iso_value":"2020\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2020.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-06.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2016","iso_value":"2016\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-28.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2014","iso_value":"2014\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2013","iso_value":"2013\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-04.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2009","iso_value":"2009\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2009.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-28.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-08.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2005","iso_value":"2005\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2005.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2004","iso_value":"2004\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2004.-22.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2004","iso_value":"2004\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2004.-05.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-31.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2002","iso_value":"2002\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2002.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2001","iso_value":"2001\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2001.-02.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-15.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-12.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.1997","iso_value":"1997\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.1997.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.1997","iso_value":"1997\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.1997.-15.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.1997","iso_value":"1997\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-08.08.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.1997","iso_value":"1997\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.1997.-08.05.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1997","iso_value":"1997\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1997.-13.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.1996","iso_value":"1996\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.1996.-15.01.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.1996","iso_value":"1996\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.1996.-06.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1995","iso_value":"1995\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1995.-12.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.1995","iso_value":"1995\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.1995.-03.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.1992","iso_value":"1992\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.1992.-25.04.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.1991","iso_value":"1991\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.1991.-06.04.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.1990","iso_value":"1990\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.1990.-04.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2009
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)