Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.566

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā (prot. Nr.43 47.§)
Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (turpmāk – fiziska persona), kā arī kārtību, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības.

2. Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistrs (turpmāk – reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.133)

II. Sertifikāta izsniegšana, anulēšana un apmācības organizēšana

3. Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) fiziskai personai izsniedz un anulē datu centrs.

4. Fiziska persona var saņemt sertifikātu:

4.1. lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:

4.1.1. tai ir augstākā izglītība lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz sertifikātu medus bišu vērtēšanā;

4.1.2. tai ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu atzītas organizācijas (turpmāk – organizācija) izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā;

4.2. lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:

4.2.1. tai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā);

4.2.2. tai ir organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā;

4.3. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, tai skaitā pajetē sagatavota dziļi saldēta embrija transplantācijā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:

4.3.1. tai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) vai profesionālā izglītība dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā;

4.3.2. tai ir organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā;

4.4. lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantācijā, ja fiziskai personai ir augstākā izglītība veterinārmedicīnā (iegūta veterinārārsta kvalifikācija un ir veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts) vai augstākā mediķa biologa (ārsta biofiziķa vai ārsta bioķīmiķa) izglītība.

(Grozīts ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229; 4.1.2. apakšpunkta jaunā redakcija un grozījumi 4.2.2. un 4.3.2. apakšpunktā stājas spēkā 01.10.2016. un iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.10.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

4.1 Tiesības saņemt sertifikātu kažokzvēru, medus bišu (Apis mellifera L.), ierobežotās platībās turētu savvaļas sugu dzīvnieku un trušu mākslīgajā apsēklošanā ir arī tādai fiziskai personai, kurai ir vismaz vidējā izglītība, kā arī organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgā lauksaimniecības dzīvnieka mākslīgajā apsēklošanā un kura ir apguvusi 32 stundu teorētiskās apmācības kursu, kas ietver šādas tēmas:

4.1 1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

4.1 2. lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās un šķirnes;

4.1 3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

4.1 4. lauksaimniecības dzīvnieku anatomija un fizioloģija;

4.1 5. lauksaimniecības dzīvnieku labturība, veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.133 redakcijā)

4.2 Fiziskā persona šo noteikumu 4.1 punktā minēto teorētiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē vai datu centrā. Pēc minētā kursa pabeigšanas izglītības iestāde vai datu centrs fiziskai personai izsniedz teorētiskās apmācības apliecinošu dokumentu.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.133 redakcijā)

5. (Zaudējis spēku ar 02.07.2012.; sk. 43. punktu)

6. (Zaudējis spēku ar 02.07.2012.; sk. 43. punktu)

7. (Zaudējis spēku ar 02.07.2012.; sk. 43. punktu)

8. Lai saņemtu sertifikātu, fiziskā persona kārto pārbaudes testu.

9. Praktizējošs veterinārārsts, kam ir Latvijas veterinārārstu biedrības izsniegts veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts, sertifikātu šo noteikumu 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajai darbībai var saņemt, iesniedzot datu centrā iesniegumu un nekārtojot šo noteikumu 8.punktā minēto pārbaudes testu.

10. Lai kārtotu pārbaudes testu, fiziskā persona datu centrā iesniedz:

10.1. iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā;

10.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

10.3. šo noteikumu 4.1.2., 4.2.2. vai 4.3.2.apakšpunktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā vai šo noteikumu 4.1 punktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgā lauksaimniecības dzīvnieka mākslīgajā apsēklošanā un šo noteikumu 4.2 punktā minētās teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopiju (izņemot šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minēto fizisko personu).

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.133)

11. Pirms pārbaudes testa kārtošanas datu centrā fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

12. Datu centrs informāciju par iespēju fiziskai personai pieteikties šo noteikumu 8.punktā minētā pārbaudes testa kārtošanai, norādot pieteikšanās termiņu un pārbaudes testa kārtošanas norises laiku un vietu, ievieto tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā (turpmāk – katalogs).

13. Datu centrs sagatavo pārbaudes testa jautājumus par ciltsdarbu, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus.

14. Pārbaudes testu pieņem datu centra izveidota komisija (turpmāk – komisija). Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par pārbaudes testa norisi.

15. Pirms pārbaudes testa kārtošanas komisijas priekšsēdētājs informē fizisko personu par pārbaudes testa norises kārtību un komisijas sastāvu.

16. Komisijas sekretārs sagatavo pārbaudes testa protokolu.

17. Fiziska persona pārbaudes testa laikā sniedz rakstiskas atbildes uz 40 jautājumiem. Pārbaudes tests ir nokārtots, ja tajā sniegtas ne mazāk kā 36 pareizas atbildes (90 procentu).

18. Komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu pieņem, pamatojoties uz pārbaudes testa rezultātiem, un paziņo to fiziskai personai.

19. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, datu centrs triju darbdienu laikā pēc tā paziņošanas izsniedz fiziskai personai sertifikātu bez termiņa ierobežojuma.

20. Sertifikātā norāda:

20.1. sertifikāta saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

20.2. darbības jomu, kurā sertifikāta īpašnieks ir tiesīgs darboties;

20.3. sertifikāta reģistrēšanas datumu un numuru.

21. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu iekļauj reģistrā ziņas par fizisko personu, kurai izsniegts sertifikāts.

22. Datu centrs par fizisko personu, kurai ir izsniegts sertifikāts, tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta katalogā, norāda šādu informāciju:

22.1. vārdu, uzvārdu, novadu un pagastu;

22.2. sertifikāta reģistrēšanas datumu un numuru;

22.3. darbības jomu;

22.4. sertifikāta statusu (spēkā esošs, uz laiku apturēts vai anulēts).

23. Fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu, ne retāk kā reizi piecos gados apmeklē izglītības iestādes, datu centra vai organizācijas rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (ne mazāk kā 16 stundu, no kurām vismaz puse ir praktiskā apmācība) un iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī organizācijas izsniegtā apliecinājuma kopiju par profesionālo darbību attiecīgajā darbības jomā.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.484 redakcijā)

24. Ja fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 5.panta 12.punktu, uz laiku aptur fiziskās personas darbību, līdz tā iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu.

25. Šo noteikumu 23.punktā minētā prasība neattiecas uz fizisko personu, kura ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas veikšanai, kurai ir augstākā izglītība veterinārmedicīnā un kura ne mazāk kā 20 gadu ir nodarbojusies ar lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu.

26. Ja fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu, nav ievērojusi normatīvo aktu prasības ciltsdarba jomā, tā atkārtoti apmeklē vismaz astoņas stundas ilgu praktisko apmācību attiecīgajā darbības jomā un atbilstoši šo noteikumu 8. punktam kārto pārbaudes testu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.484 redakcijā)

27. Datu centrs anulē sertifikātu, ja fiziska persona:

27.1. ir apzināti sniegusi nepatiesu informāciju attiecīgajā darbības jomā;

27.2. ir atkārtoti pārkāpusi normatīvo aktu prasības attiecīgajā darbības jomā;

27.3. triju gadu laikā pēc sertifikāta saņemšanas nav sākusi darbību sertifikātā noteiktajā darbības jomā.

28. Fiziskai personai ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt datu centra lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Apliecības izsniegšana, anulēšana un apmācības organizēšana

29. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas apliecību (turpmāk – apliecība) fiziskai personai izsniedz un anulē datu centrs.

30. Fiziska persona var saņemt apliecību, ja tā apguvusi teorētiskās un praktiskās apmācības kursu attiecīgajā darbības jomā un sekmīgi nokārtojusi apmācības beigu testu (teorētiskās apmācības kurss nav jāapgūst fiziskai personai, kurai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā)):

30.1. 16 stundu teorētisko un 10 stundu praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā;

30.2. 16 stundu teorētisko un 15 stundu praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā (izņemot cūkkopību);

30.3. sešu stundu teorētisko un divu stundu praktisko apmācību cūku mākslīgajā apsēklošanā.

(Grozīts ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229)

31. Apmācības kurss ietver šādas tēmas:

31.1. lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā:

31.1.1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

31.1.2. lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

31.1.3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

31.1.4. pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana;

31.1.5. veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem;

31.2. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā:

31.2.1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

31.2.2. lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

31.2.3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

31.2.4. lauksaimniecības dzīvnieku anatomija un fizioloģija;

31.2.5. veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

32. Fiziskā persona šo noteikumu 31.punktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē vai datu centrā. Praktisko apmācību izglītības iestāde vai datu centrs nodrošina sadarbībā ar organizāciju. Pēc apmācības kursa pabeigšanas izglītības iestāde vai datu centrs fiziskai personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu.

33. Lai saņemtu apliecību, fiziskā persona datu centrā iesniedz:

33.1. iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā;

33.2. šo noteikumu 32.punktā minētās apmācības apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.133)

34. Pirms apliecības saņemšanas datu centrā fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

35. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz fiziskai personai apliecību bez termiņa ierobežojuma.

36. Apliecībā norāda:

36.1. apliecības saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

36.2. piezīmi par apliecības īpašnieka tiesībām nodarboties noteiktā darbības jomā;

36.3. tā ganāmpulka reģistrācijas numuru, kurā fiziskā persona veiks lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību vai mākslīgo apsēklošanu;

36.4. apliecības reģistrēšanas datumu un numuru.

37. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc apliecības izsniegšanas iekļauj reģistrā ziņas par fizisko personu, kurai izsniegta apliecība.

38. Fiziskā persona, kura ir saņēmusi apliecību, ne retāk kā reizi piecos gados apmeklē izglītības iestādes, datu centra vai organizācijas rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (ne mazāk kā 16 stundu, no kurām vismaz puse ir praktiskā apmācība) un iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.484)

39. Ja fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 5. panta 12. punktu, uz laiku aptur fiziskās personas darbību, līdz tā ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 38. punktu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

39.1 Ja fiziska persona, kura ir saņēmusi apliecību, nav ievērojusi normatīvo aktu prasības ciltsdarba jomā, tā atkārtoti apmeklē vismaz astoņas stundas ilgu praktisko apmācību attiecīgajā darbības jomā un iesniedz datu centrā apmācību apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.484 redakcijā)

40. Datu centrs anulē apliecību, ja fiziska persona:

40.1. ir apzināti sniegusi nepatiesu informāciju attiecīgajā darbības jomā;

40.2. ir atkārtoti pārkāpusi normatīvo aktu prasības attiecīgajā darbības jomā.

41. Datu centra lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

42. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās apliecības un sertifikāti ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām, ja vien tie netiek anulēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Fiziskā persona trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz datu centrā iesniegumu sertifikāta saņemšanai attiecīgajā darbības jomā bez pārbaudes testa kārtošanas, ja fiziskā persona ir paaugstinājusi kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām.

43. Šo noteikumu 5., 6. un 7.punkts ir spēkā līdz 2012.gada 1.jūlijam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
PIEZĪME:

MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 229 "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības"" 2. punkts:

"2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.12., 1.13. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. oktobrī."

(2., 19., 23., 24. un 38. punkta un 4.1.2. apakšpunkta jaunā redakcija, 32.1 punkts, grozījumi 4.2.2. un 4.3.2. apakšpunktā, kā arī grozījumi par 21., 33., 35. un 37. punkta svītrošanu iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.10.2016.)

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 566Pieņemts: 12.07.2011.Stājas spēkā: 29.07.2011. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 117 (4515), 28.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Citi saistītie dokumenti
233738
{"selected":{"value":"20.04.2016","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2016","iso_value":"2016\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2016.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"20.04.2016","iso_value":"2016\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2013","iso_value":"2013\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2013.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2012","iso_value":"2012\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2012.-14.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-01.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2016
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)