Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.997

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 27.§)
Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta (garantiju veidā) piešķiršanas nosacījumus saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai (turpmāk – garantijas).

2. Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem izsniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" (turpmāk – Latvijas Garantiju aģentūra).

3. Šo noteikumu izpratnē garantijas var saņemt:

3.1. saimnieciskās darbības veicēji, kas ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē;

3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas, kas nodrošina projekta īstenošanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros. Pilnvarotā persona ir ieguvusi juridiskas personas statusu un projekta ietvaros neveic saimniecisko darbību. Šajā apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem tiek piemēroti šo noteikumu 5., 7., 8., 9., 10., 10.1, 13.1 un 23.1 punktā minētie nosacījumi.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

3.1 Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpstošs uzņēmums, kurš atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 8.augusts, Nr. L 214) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008), 1.pielikumā minētajām definīcijām un ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas dienas.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

4. Garantijas sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006).

5. Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Garantiju aģentūru un kredītiestādēm vai to meitas sabiedrībām.

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

6. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

6.1. zivsaimniecība un akvakultūra, uz kuru attiecas Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju;

6.2. lauksaimniecības produktu primārā ražošana saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1857/2006), 2.panta 2.punktu;

6.3. lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1857/2006 2.panta 3. un 4.punktu šādos gadījumos:

6.3.1. ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz šādu produktu cenu un daudzumu, kurus attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs iepircis no sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū;

6.3.2. ja atbalstu daļēji vai pilnībā nodod sākotnējiem ražotājiem;

6.4. darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm (atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām);

6.5. darbības, kas vērstas uz vietējo preču izmantošanu importētu preču vietā;

6.6. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

6.7. finanšu un apdrošināšanas darbības;

6.8. transportlīdzekļu, mašīnu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšana;

6.9. operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja garantija tiek piešķirta darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta īstenošanai vai nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

6.10. azartspēles un derības;

6.11. ieroču, munīcijas, tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;

6.12. saimnieciskā darbība ogļu nozarē saskaņā ar Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulu (EK) Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai;

6.13. kravas autotransporta līdzekļu iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu;

6.14. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegāde;

6.15. avansa maksājuma garantijas saņemšana citu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai;

6.16. darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un siltumapgādi.

(Grozīts ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.283; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1518)

7. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem:

7.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.2. garantijas pieteikuma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz garantijas pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība un konstatējamas šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību;

7.5. ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēti nodokļu parādi. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

III. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

8. Atbalstu var saņemt, ja garantijas piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:

8.1. aizdevums investīciju veikšanai;

8.2. apgrozāmo līdzekļu aizdevums;

8.3. finanšu līzings;

8.4. faktorings, kurā klients (saimnieciskās darbības veicējs) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību;

8.5. konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika garantija.

9. Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts šo noteikumu 8.2., 8.4. un 8.5.apakšpunktā minēto vai Latvijas Garantiju aģentūras iepriekš garantēto finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņš.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

10. Atbalstu var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, ja:

10.1. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma, bet vienam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai ne vairāk kā 1 500 000 euro vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē;

10.2. garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadu;

10.3. garantiju piešķir par finanšu pakalpojumu, ar ko finansē darbības, kas tiek veiktas saimnieciskās darbības veicēja darbības sākumā vai saimnieciskās darbības veicēja paplašināšanai, un tikai tādas darbības, ko Latvijas Garantiju aģentūra ir atzinusi par potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgām.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1518; 10.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

10.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem netiek piešķirts valsts atbalsts.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

IV. Garantijas prēmijas aprēķināšanas kārtība

11. Garantijas prēmiju Latvijas Garantiju aģentūra aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes (pielikums) atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikti saskaņā ar Latvijas Garantiju aģentūras kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

11.1 Gada prēmijas likmi (pielikums) par šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu samazina par 25 %.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

12. Atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi".

13. Jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, bet ne mazāka par gada prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta ietvaros nosaka gada prēmijas likmi 0,65 % apmērā.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

V. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

14. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, kuru nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

15. Atbalsts vienam saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu ietvaros nepārsniedz 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1518 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Nosakot šo noteikumu 15.punktā minēto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

17. Pirms atbalsta saņemšanas finansējuma saņēmējs iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apliecinājumu par patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu un šajos noteikumos ietverto nosacījumu ievērošanu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1518 redakcijā)

18. Latvijas Garantiju aģentūra pārbauda, vai atbalsta kopējā summa, ko saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1998/2006, nepārsniedz 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1518 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

19. (Svītrots ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.283)

20. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

21. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šādas kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 800/2008 vai Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā, vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

21.1 Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar Reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008 vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

22. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz riska kapitāla ieguldījumu veidā, samazinot šo noteikumu ietvaros maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus pēc riska kapitāla piešķiršanas.

23. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām nedrīkst apvienot ar darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros saņemto finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā" noteiktajiem nosacījumiem, ja to sniedz garantijas vai aizdevuma veidā.

23.1 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 21. un 22.punktam.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

VI. Atbalsta uzskaite

24. Latvijas Garantiju aģentūra nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 7.punktā minētajiem nosacījumiem. Minēto uzskaiti Latvijas Garantiju aģentūra glabā 10 gadu un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

25. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumus Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 51.nr.; 2010, 23., 172.nr.).

27. Atbalstu sniedz līdz 2014.gada 30.jūnijam.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1518)

28. Garantijām, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumus Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai".

29. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.997
Gada prēmijas likmes

(Pielikums MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

Kredītu kvalitāte

Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras
"Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada prēmijas likme
(gada drošās zonas prēmijas likme)

nodrošinājuma līmenis*

augsts

parasts

zems

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3

0,2 %
(0,55 %)

0,25 %
(0,55 %)

0,25 %
(0,55 %)

Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3

0,25 %
(0,8 %)

0,3 %
(0,8 %)

0,3 %
(0,8 %)

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2

0,3 %
(2 %)

0,55 %
(2 %)

0,55 %
(2 %)

BB –
B +
BB –
B +
Ba 3
B 1

0,55 %
(3,8 %)

0,75 %
(3,8 %)

0,75 %
(3,8 %)

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi
B
B –
B
B –
B 2
B 3

0,55 %
(6,3 %)

0,75 %
(6,3 %)

1,25 %
(6,3 %)

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 997Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 177 (4369), 09.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tiesību aktu skaidrojumi
220826
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2013","content":"<font class='s-1'>30.05.2013.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
Saite uz tiesību aktu Atsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2005 (informācijas drošība)