Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.827

Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.46 14.§)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13.panta pirmo, otro, ceturto un piekto daļu,
20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu un
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta devīto daļu
(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veicējus – darba devējus, darba ņēmējus, pašnodarbinātos, kā arī personas, kuras Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, personas, kuras nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) darba devējs un kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (turpmāk – regula Nr. 883/2004) piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk – iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka), un personas, kuras nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tās uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (turpmāk – ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka), kā arī darba ņēmējus, kurus darba devējs nodarbina ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu);

1.2. iesniedz darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (turpmāk – darba devēja ziņojums), kā arī ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī;

1.3. iesniedz ziņas par darba ņēmējiem;

1.4. precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas, kā arī nosaka īpašus gadījumus, kuros darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1034)

2. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt rakstiski vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

3. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām un šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētās darba devēja ziņas par darba ņēmējiem, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūdaina.

II. Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija

4. Darba devēji, pašnodarbinātie, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nodokļu maksātāju reģistrāciju, ciktāl šie noteikumi nenosaka citu kārtību.

5. Darba devējs – fiziska persona reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar darba ņēmēju par darba veikšanu par atlīdzību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot līguma oriģinālu).

6. Citas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar regulu Nr. 883/2004 piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāto iemaksu veicējs, iesniedzot informāciju, kurā norādīts darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs (citā dalībvalstī) un juridiskā adrese. Ja darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regulas (EK) Nr. 987/2009, ar kuru nosaka piemērošanas kārtību Regulai Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (turpmāk – regula Nr. 987/2009), 21.pantā minētās personas starpniecību, šī persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un darba devēja kompetentajai institūcijai iesniegtās informācijas kopiju. Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam piešķir 11 zīmju reģistrācijas kodu. Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai regulas Nr. 987/2009 21.pantā minētajai personai un to izmanto, iesniedzot šajos noteikumos minēto informāciju un veicot obligātās iemaksas.

7. Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar regulu Nr. 883/2004 piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, darba devējs vai regulas Nr. 987/2009 21.pantā minētā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

8. Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs) katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) šādos termiņos:

8.1. par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā;

8.2. par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tostarp atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.687 redakcijā)

8.1 Darba devējs, kurš ir reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā atzīto un reģistrēto uzņēmumu sarakstā vai Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrā un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu, var reģistrēt darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā dienā, kad persona faktiski sāk darbu, ja to nav iespējams paziņot šo noteikumu 8.punktā noteiktajā termiņā un personu paredzēts nodarbināt šādos sezonas rakstura darbos:

8.1 1. augļkoku, ogulāju un dārzeņu sēja un stādīšana;

8.1 2. augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējumu un stādījumu kopšana;

8.1 3. augļu, ogu un dārzeņu ražas novākšana;

8.1 4. augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.236 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.200)

8.2 Par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), darba devējs – Latvijas rezidents – ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk vai beidz darbu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums). Iesniedzot ziņas par darba ņēmēja darba uzsākšanu ārvalstīs, obligāti norāda tās valsts kodu, kurā tiks nodarbināts darba ņēmējs.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

8.3 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kas noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, katru fizisko personu reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā, iesniedzot ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu un norādot ziņu kodu 81 (1.pielikums), ja šīs ziņas jau nav iesniegtas, un uzņēmuma līguma izbeigšanas dienā, iesniedzot ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu un norādot ziņu kodu 82, ja persona zaudē darba ņēmēja statusu. Darba devējam ir pienākums iesniegt arī citu šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.687 redakcijā)

(8.4 pants stājas spēkā 01.07.2013. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2013.; sk. MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 3.punktu)

8.5 Valsts ieņēmumu dienests, saņemot personas (darba ņēmēja) iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam par attiecīgās personas darba ņēmēja statusa zaudēšanu, piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nosūta darba devējam brīdinājumu, nosakot 15 dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, tai skaitā par attiecīgā darba ņēmēja statusa zaudēšanu. Ja darba devējs noteiktajā termiņā neiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba ņēmēja sniegto un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā saņemts personas iesniegums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā; pants stājas spēkā 01.03.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – triju darbdienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma paziņošanas par reģistrāciju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā mikrouzņēmuma darbinieku – mikrouzņēmuma īpašnieku, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums).

10. Ja darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju vai mikrouzņēmuma darbinieku, norāda tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju vai mikrouzņēmuma darbinieku.

11. Darba devējs darba ņēmēja statusa zaudēšanas iemeslu precizē saskaņā ar tiesas spriedumu, attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu vai pēc savas iniciatīvas.

12. Pašnodarbinātais līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3), reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pašnodarbinātais (izņemot individuālo komersantu un zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka zemnieku un zvejnieku saimniecību statusu, nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors)) reģistrējoties iesniedz attiecīgā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu):

12.1. persona, kas saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), – dokumentu, kas apliecina autoratlīdzības saņemšanu;

12.2. zvērināts notārs – tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta notāra iecelšanu;

12.3. zvērināts advokāts – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izsniegtu apliecību;

12.4. zvērināts revidents – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu;

12.5. prakses ārsts – ārsta sertifikātu un ārsta prakses reģistrācijas apliecību, kuru izsniegusi Latvijas Ārstu biedrība;

12.6. cita fiziskā persona, kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, – īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošu dokumentu un citus dokumentus, kas apliecina, ka persona ir saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

12.7. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem, – līgumu un dokumentu, kurā ir norāde par atlīdzības izmaksas avotiem, ja tas nav norādīts līgumā;

12.8. prakses farmaceits, prakses veterinārārsts un prakses optometrists – dokumentu, kas apliecina tiesības uzsākt attiecīgo praksi;

12.9. zvērināts tiesu izpildītājs – dokumentu, kas apliecina iecelšanu amatā.

13. Pašnodarbinātie, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai.

14. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par darba veikšanu par atlīdzību (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas vai citas valsts tiesību aktiem), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

15. Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā no 184.uzturēšanās dienas Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu, kā arī dokumentus, kuros norādīts:

15.1. nosūtītājvalsts darba devēja nosaukums un juridiskā adrese;

15.2. laikposms, uz kādu persona nosūtīta veikt konkrētu darbu Latvijā (attiecīgā laikposma sākuma un beigu datums, mēnesis un gads);

15.3. pakļautība attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas normatīvajiem aktiem.

16. Valsts ieņēmumu dienests, reģistrējot darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka, izsniedz paziņojumu (2.pielikums), kura viens eksemplārs paliek Valsts ieņēmumu dienestā.

17. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē darba devēja sniegtās ziņas par darba ņēmējiem, ņemot vērā informāciju, ko sniedz valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas. Minētās valsts iestādes līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija, pārtraukta vai atjaunota tās izmaksa. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas, izmaksas pārtraukšanas vai atjaunošanas datumu.

18. Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbināto svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz pašnodarbinātā iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra, ja pašnodarbinātais divus ienākuma nodokļa taksācijas periodus pirms attiecīgā iesnieguma iesniegšanas nevienā mēnesī nav guvis ienākumus, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – nav guvis ieņēmumus, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3). Minētā kārtība neattiecas uz gadījumiem, ja pašnodarbināto svītro no nodokļu maksātāju reģistra sakarā ar saimnieciskās darbības izbeigšanu.

19. Citas dalībvalsts darba devēju Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai regulas Nr. 987/2009 21.pantā minētās personas iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

20. Darba devēju – fizisko personu, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

III. Darba devēja ziņojuma iesniegšana

21. Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš (2.pielikums), iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.742, kas piemērojami ar 01.10.2011.; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

22. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem (mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis), par kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta.

23. Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

24. Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, norāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

25. Darba devēja ziņojumu iesniedz atsevišķi atbilstoši darba ņēmēja statusam:

25.1. par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

25.2. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi – valsts speciālās pensijas saņēmēji);

25.3. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

25.4. par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Darba devējs ziņojumu iesniedz par mēnešiem, par kuriem tiek izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un veiktas obligātās iemaksas;

25.5. par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas;

25.6. par darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu;

25.7. par darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

25.8. par darba ņēmējiem, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1034; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.95)

26. Darba devēja ziņojumu (3.pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:

26.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru (2.aile) un vārdu, uzvārdu (3.aile);

26.2. darba ienākumus (4.aile);

26.3. aprēķinātās obligātās iemaksas (5.aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi) un darba devēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba devēja obligāto iemaksu likmi);

26.4. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (8.aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (8.ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5.aili).

27. Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ziņojuma 4., 5., 6. un 7.ailē ievelk svītru.

28. Darba devēja ziņojumā iekļauj arī darba ņēmējus:

28.1. par kuriem obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav veikts sociālo jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Darba devēja ziņojuma 4., 5. un 8.ailē ieraksta nulli;

28.2. kuru darba ienākumi ir sasnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru. Darba devēja ziņojuma 4.ailē norāda visus darba ienākumus, 5.ailē ieraksta nulli (ja obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs jau sasniegts iepriekšējā pārskata mēnesī) vai aprēķinātās obligātās iemaksas (no darba ienākumiem, kas nepārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru), bet 8.ailē – ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

28.3. kuriem ir nokavēta darba ienākumu izmaksa. Darba devēja ziņojuma 4.ailē norāda aprēķinātos darba ienākumus, 5.ailē – aprēķinātās obligātās iemaksas, bet 8.ailē ieraksta nulli;

28.4. kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Darba devēja ziņojumā minētās personas iekļauj, piemērojot šo noteikumu 25.1. un 25.4.apakšpunkta nosacījumus. Darba devēja ziņojuma 4., 5., 6. un 7.ailē ieraksta nulli, 8.ailē – ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

(28.2.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 44.punktu)

29. Pārskata mēnesī darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:

29.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā, bet iepriekšējā mēnesī pirms pārskata mēneša bija darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6.aile) un obligāto iemaksu (7.aile) palielinājumu vai samazinājumu;

29.2. (svītrots no 01.03.2013. ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.95, sk. grozījumu 2.punktu);

29.3. par mēnesi, par kuru ir izmaksāta atlīdzība atbilstoši uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma nosacījumiem, izņemot šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minēto gadījumu. Darba devēja ziņojumā norāda par uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma izpildi aprēķināto atlīdzību (4.aile), obligātās iemaksas (5.aile) un obligāto iemaksu veikšanas datumu (10.aile).

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.742, kas piemērojami ar 01.10.2011.)

30. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta trešo daļu šādos gadījumos:

30.1. Valsts ieņēmumu dienests – saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas;

30.2. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) –, ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.aili;

30.3. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) – saskaņā ar Valsts darba inspekcijas rīkojumu par pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumus par pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.aili. Ja darba ienākumi un obligātās iemaksas precizējamas par personām, kuras Valsts darba inspekcijas rīkojumā norādītajā laikposmā nav reģistrētas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) par tām iesniedz ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

30.4. maksātnespējas procesa administrators – saskaņā ar darba devēja grāmatvedības uzskaitē atspoguļoto informāciju, ja darba devēja ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos nav iesniedzis vai precizējis darba devējs;

30.5. darba devējs – par personu, kurai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu obligātās iemaksas šo noteikumu IV1 nodaļā noteiktajā kārtībā izmaksā Finanšu ministrija. Aizpilda 5.pielikuma I un II sadaļu;

30.6. bijušais darba devējs – par darba ņēmēju, ar kuru ir izbeigtas darba attiecības un kuram sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kurā ir pārtrauktas darba ņēmēja un darba devēja attiecības. Aizpilda 3.pielikuma 6., 7. un 10.aili.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

30.1 Darba devējs precizē (palielina) darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētā mēneša saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta otro daļu. Aizpilda 3.pielikuma 4. un 5.aili.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā; pants stājas spēkā 01.03.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

31. Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu. Šajos gadījumos darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) iesniedz arī ziņas par darba ņēmējiem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.742 redakcijā, kas piemērojami ar 01.10.2011.; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

32. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

33. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3.pielikums) 11.ailē. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā)

IV. Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana

34. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (4.pielikums).

35. Uz pašnodarbinātajiem, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, neattiecas šo noteikumu prasības par ziņojuma iesniegšanu.

36. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā vismaz vienu mēnesi ienākumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3), kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

37. No mēneša, kad pašnodarbinātā ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3), obligātās iemaksas tiek veiktas līdz kalendāra gada beigām vai līdz pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.

38. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas tiek veiktas par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem).

39. Pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālu daļu par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B, kā arī par dienām, kurās tas nav uzskatāms par obligāti sociāli apdrošināmu personu atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

40. Ja mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, atbilstošo obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

41. Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais un iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai par ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

IV1. Obligāto iemaksu veikšanas un ziņojuma iesniegšanas kārtība, ja obligātās iemaksas izmaksā Finanšu ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu

(Nodaļa MK 27.09.2011. noteikumu Nr.742 redakcijā, kas piemērojami ar 01.10.2011.)

41.1 Darba devējs, kuram saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu uzdots atlīdzināt darba ņēmējam obligātās iemaksas no nesaņemtajiem darba ienākumiem:

41.1 1. aprēķina obligātās iemaksas, piemērojot likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu likmi;

41.1 2. aizpilda šo noteikumu 5.pielikuma I sadaļu "Ziņas par personu un sociālās apdrošināšanas periodiem, par kuriem atlīdzināti darba ienākumi" un II sadaļu "Ziņas par personai atlīdzinātajiem darba ienākumiem un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli";

41.1 3. iesniedz šo noteikumu 41.1 2.apakšpunktā minēto informāciju Finanšu ministrijā 10 darbdienu laikā pēc obligāto iemaksu aprēķināšanas.

41.2 Finanšu ministrija:

41.2 1. vienlaikus ar zaudējuma atlīdzinājuma izmaksu darba ņēmējam pēc šo noteikumu 41.1 3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas iemaksā obligātās iemaksas atbilstošajā valsts budžeta ieņēmumu kontā;

41.2 2. aizpilda šo noteikumu 5.pielikuma III sadaļu "Ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem";

41.2 3. iesniedz šo noteikumu 41.1 2. un 41.2 2.apakšpunktā minēto informāciju (5.pielikums) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā līdz tā mēneša pēdējai darbdienai, kas seko mēnesim, kurā veikts šo noteikumu 41.2 1.apakšpunktā minētais maksājums.

41.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārbauda un reģistrē Finanšu ministrijas iesniegtās ziņas un, ja tiek konstatēta kļūda, sastāda protokolu un nosūta to Finanšu ministrijai. Finanšu ministrija attiecīgo protokolu nosūta darba devējam, kurš iesniedzis šo noteikumu 41.1 2.apakšpunktā minēto informāciju (5.pielikuma I un II sadaļa). Darba devējs 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā protokola saņemšanas iesniedz Finanšu ministrijā precizētās ziņas. Finanšu ministrija tās iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

V. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumus Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 185.nr.; 2009, 59.nr.; 2010, 21.nr.).

43. Darba devēji, kuri pēc 2010.gada 31.augusta turpina nodarbināt notiesātos brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, līdz 2010.gada 15.septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par minēto personu statusa maiņu no "darba ņēmējs" uz "darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā", norādot minētās personas kā darba ņēmēja statusu zaudējušas ar 2010.gada 31.augustu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 13.punktam un kā darba ņēmēja statusu ieguvušas ar 2010.gada 1.septembri atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 4. vai 5.punktam.

43.1 Darba devējs, kuram ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, ir noslēgts uzņēmuma līgums un līguma izpilde uz šo noteikumu 8.3 punkta spēkā stāšanās dienu turpinās, 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 8.3 punkta spēkā stāšanās dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas (1.pielikums) par fizisko personu, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.687 redakcijā)

43.2 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš līdz 2013.gada 30.jūnijam ir reģistrējis darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, ja darba ņēmējs līdz 2013.gada 1.jūlijam nav zaudējis likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devēja ziņojumā norāda ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Darba devējs, aizpildot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), 5.ailē norāda ziņu kodu PM – darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, kā izmaiņu datumu 4.ailē norādot 2013.gada 1.jūliju, un 7.ailē – profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Ziņas par darba ņēmēja nostrādātajām stundām un profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā)

44. Noteikumu 28.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

45. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.septembri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827

(Pielikums grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.236; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.742; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1034; MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.687; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.95; pielikuma tabulas "Ziņu kods un tā atšifrējums" 32.punkts stājas spēkā 01.03.2013.; pielikuma 1.tabulas jaunā redakcija un tabulas "Ziņu kods un tā atšifrējums" 33.punkts stājas spēkā 01.07.2013. un iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.07.2013., sk. grozījumu 2. un 3.punktu)

Ziņas par darba ņēmējiem

Nodokļu maksātāja kods

(darba devēja, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds)


Nr. p.k.

Personas kods
(ja nav personas koda, reģistrācijas numurs un personas dzimšanas dati)

Vārds, uzvārds

Datums, mēnesis, gads
(dd.mm.gggg.)

Ziņu kods

Valsts kods2

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr. p.k.

Ziņu kods

Atšifrējums

1

2

3

1. 11 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
2. 12 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)
3. 13 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmējam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
4. 14 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu
5. 15 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmējam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
6. 16 Tāda mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšana, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
7. 17 Tāda mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)
8. 18 Tāda mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmējam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
9. 21 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
10. 22 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu normatīvajos aktos, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba, noteiktajos gadījumos
11. 23 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja likvidāciju
12. 24 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
13. 25 Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana citos gadījumos
14. 31 Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa – darba ņēmējs, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (darba ņēmējam, kam ir pārtraukta izdienas pensijas vai valsts speciālās pensijas izmaksa)1
15. 32 Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa – darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kam ir piešķirta izdienas pensija vai valsts speciālā pensija)1
16. 33 Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa – darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmējam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)1
17. 34 Darba ņēmēja, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, statusa maiņa – darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmējam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)1
18. 35 Mikrouzņēmuma darbinieka apdrošināšanas statusa maiņa – mikrouzņēmuma darbinieks, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (mikrouzņēmuma darbiniekam, kam ir pārtraukta izdienas pensijas vai valsts speciālās pensijas izmaksa)1
19. 36 Mikrouzņēmuma darbinieka apdrošināšanas statusa maiņa – mikrouzņēmuma darbinieks, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (mikrouzņēmuma darbiniekam, kam ir piešķirta izdienas pensija vai valsts speciālā pensija)1
20. 37 Mikrouzņēmuma darbinieka apdrošināšanas statusa maiņa – mikrouzņēmuma darbinieks, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un mikrouzņēmuma darbiniekam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)1
21. 40 Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
22. 41 Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
23. 50 Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
24. 51 Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas
25. 61 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš tiek nodarbināts sezonas rakstura darbos un kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
26. 62 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš tiek nodarbināts sezonas rakstura darbos un kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)
27. 63 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš tiek nodarbināts sezonas rakstura darbos un kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmējam, kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
28. 71 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs
29. 72 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs
30. 81 Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums
31. 82 Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums
32. 29 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam

Amats ___________________________________________________________

Vārds, uzvārds ____________________________________________________

Paraksts* _______________________

Datums* ________________________

Tālruņa numurs ____________________

Piezīmes.

1. 1 Apdrošināšanas statusa maiņas gadījumā atbilstošo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi.

2. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Pielikumā nenorāda ziņas par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam vai atvaļinājums citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

4. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

5. 2 Aizpilda tikai darba devējs – Latvijas rezidents – par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs atbilstoši šo noteikumu 8.2 punktam.

Labklājības ministrs U.Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827
Labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827

(Pielikums grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1034; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.95; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.03.2013., sk grozījumu 2.punktu)

Labklājības ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827

(Pielikums grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1034)

Personas kods -

(vārds un uzvārds)

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja
pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām _____.gada __________ ceturksnī

pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais – invalīds)

pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka vispārējā gadījumā)

iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)

iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

Rādītāji

Ceturkšņa mēnesis

Kopā

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministrs U.Augulis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827

(Pielikums MK 27.09.2011. noteikumu Nr.742 redakcijā, kas piemērojami ar 01.10.2011.)

Ziņojums par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par darba ņēmēju, kam ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību ir nodarīts zaudējums

I. Ziņas par personu un sociālās apdrošināšanas periodiem, par kuriem atlīdzināti darba ienākumi

Vārds, uzvārds  

Personas kods

-Valsts pārvaldes iestāde, ar kuras prettiesisko administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību ir nodarīts zaudējums

Periods, par kuru atlīdzināti darba ienākumi

nodokļu maksātāja kods

nosaukums

no (dd.mm.gggg.)

līdz (dd.mm.gggg.)

II. Ziņas par personai atlīdzinātajiem darba ienākumiem un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli

Nr.
p.k.

Gads un mēnesis, par kuru veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Atlīdzinātie darba ienākumi (latos)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (%)

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (latos)

gads

mēnesis

             
             
             

KOPĀ

x

Ziņas sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds)

Amats ___________________________

Paraksts* _________________________

Datums* __________________________

Tālruņa numurs ____________________

III. Ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem

Summa (latos)

Datums, kad maksājums ir veikts

Maksājuma dokumenta numurs

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

  

  

  

Ziņas sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds)

Amats ___________________________

Paraksts* _________________________

Datums* __________________________

Tālruņa numurs ____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

PIEZĪME:

MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"" 3.punkts:

"3. Šo noteikumu 1.2., 1.10. un 1.12.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā."
(8.4 punkts un 1.pielikuma pirmās tabulas jaunā redakcija un tabulas "Ziņu kods un tā atšifrējums" 33.punkts iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.07.2013.)
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 827Pieņemts: 07.09.2010.Stājas spēkā: 15.09.2010.Piemērojams ar: 01.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 14.09.2010.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
217642
{"selected":{"value":"01.03.2013","content":"<font class='s-1'>01.03.2013.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2017","iso_value":"2017\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2017","iso_value":"2017\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2017.-10.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-02.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2016","iso_value":"2016\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-07.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2015","iso_value":"2015\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2015.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-26.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2014","iso_value":"2014\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2013","iso_value":"2013\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2013","iso_value":"2013\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2013.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2013","iso_value":"2013\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2013.-28.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2012","iso_value":"2012\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2012.-21.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2012","iso_value":"2012\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2012.-11.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-23.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2011","iso_value":"2011\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2011","iso_value":"2011\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2011.-05.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2010","iso_value":"2010\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2010.-01.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva