Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.937

Rīgā 2008.gada 11.novembrī (prot. Nr.80 34.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 3.prioritārā virziena “Kopējās ieinteresētības pasākumi” 1.pasākuma “Kopīgas rīcības pasākumi” 1.aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti.

3. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi un pieteikšanās kārtība

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

5.2. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843);

5.3. valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1059)

6. Lauku atbalsta dienests pārliecinās par to, vai šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās biedrības biedri veic komercdarbību kādā no zivsaimniecības nozares jomām.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

7. Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā.

8. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi.

9. (Svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966)

10. (Svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966)

11. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz šādus dokumentus (iesniedzot elektroniski, dokuments papīra formā nav nepieciešams):

11.1. ja atbalsta pretendents ir biedrība:

11.1.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā));

11.1.2. biedrības statūtu apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu);

11.1.3. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966);

11.1.4. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966);

11.1.5. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.1.6. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966);

11.1.7. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

11.1.8. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966);

11.2. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843);

11.3. ja atbalsta pretendents ir valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību):

11.3.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā));

11.3.2. attiecīgās iestādes lēmumu par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.3.3. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966).

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1059; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

12. Papildus šo noteikumu 11.1. vai 11.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem atbalsta pretendents iesniedz:

12.1. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966);

12.2. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, papildus iesniedz:

12.2.1. (svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966);

12.2.2. ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevumu (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu));

12.2.3. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija – kopā ar projekta iesniegumu iesniedz apliecinājuma karti un ieceres dokumentāciju (apliecinātas kopijas (uzrāda oriģinālus)). Ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

12.2.4. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegšanas dienā ir apstiprināts tehniskais projekts;

12.2.5. iegādājoties būvmateriālus, – akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu), bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

12.2.6. būvatļauju (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā ir apstiprināts tehniskais projekts;

12.2.7. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843);

12.2.1 ja projektā paredzēts izveidot apmācības centru akvakultūras nozares uzņēmumā, – līgumu ar akvakultūras nozares uzņēmumu, saskaņā ar kuru atbalsta pretendents akvakultūras nozares uzņēmumā varēs izmantot projektā ieguldītās investīcijas apmācības centra darbības nodrošināšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

12.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

12.4. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

12.1 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādiem un informāciju par darījumu atbilstību šo noteikumu 18.2.1 apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.670 redakcijā)

12.2 Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā, un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

12.3 Ja projekts paredzēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000, ir jābūt izpildītām likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām un saņemtam Vides pārraudzības valsts biroja atzinumam par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmumam par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai atzinumam par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.843 redakcijā)

12.4 Vides pārraudzības valsts birojs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par projekta atbilstību šo noteikumu 12.3 punktā minētajām prasībām.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.843 redakcijā)

13. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sakārto atbilstoši projektu atlases kritēriju (2.pielikums) vērtējumā gūtajam punktu skaitam. Ja par atbilstību projektu atlases kritērijiem saņemts vienāds punktu skaits, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš projektu īsteno vietējā pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu. Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

13.1 Ja šo noteikumu 11.1.7.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.843 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

14.1 Atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.1 pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas (2.2 pielikums).

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

14.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (2.2 pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

III. Publiskā finansējuma apmērs

15. Valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātai publiskai personai (izņemot vietējo pašvaldību) publiskā finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām. Biedrībai publiskā finansējuma apmērs ir 90 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja biedrība iegādājas traktortehniku akvakultūras uzņēmuma darbības nodrošināšanai vai specializēto transportu dzīvo zivju pārvadāšanai, publiskā finansējuma apmērs ir 40 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām. Šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētajām vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, publiskā finansējuma apmērs ir 40 procentu no attiecināmajām izmaksām.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1059; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

16. 2007.–2013.gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz 1 200 000 latu. Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā viens atbalsta pretendents var iesniegt vienu projektu.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

17. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajām tirgus izmaksām.

18. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

18.1. saistībā ar zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādi vai uzglabāšanu:

18.1.1. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas;

18.1.2. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – pamatojoties uz atbalsta pretendenta sastādītu tāmi, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas;

18.1.3. jaunu pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma) iegāde un uzstādīšana:

18.1.3.1. zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādes (saldēšanas, sālīšanas, tostarp galvas atdalīšanas vai ķidāšanas) tehnika, iekārtas un aprīkojums, tostarp saldēšanas kameras;

18.1.3.1.1 zivsaimniecības produkcijas uzglabāšanas (atvēsināšanas vai uzglabāšanas ledū) tehnika, iekārtas un aprīkojums, tostarp aukstuma tehnika un iekārtas, kā arī uzglabāšanas kameras;

18.1.3.2. laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un iekārtas;

18.1.3.3. mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

18.1.3.4. nepieciešamās enerģētiskās iekārtas un tehnika, tai skaitā apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas;

18.1.3.5. nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtas un tehnika;

18.1.3.6. kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu iegāde;

18.1.3.7. iekārtas un tehnika zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu savākšanai un transportēšanai;

18.1.3.8. specializētā produkcijas pārvadāšanas tehnika, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;

18.2. saistībā ar akvakultūras produkcijas ražošanu:

18.2.1. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas:

18.2.1.1. akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija;

18.2.1.2. cita jauna būvniecība vai rekonstrukcija, izņemot hidrotehnisko būvju būvniecību vai rekonstrukciju biedrībai;

18.2.2. jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu;

18.2.3. tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši projekta mērķim, tajā skaitā datortehnika;

18.2.4. specializēto datorprogrammatūru iegāde ražošanas procesa vadības un kontroles nodrošināšanai;

18.2.5. zivju uzglabāšanas kameru jaunbūve un iegāde, aukstuma iekārtu, agregātu, ledus izgatavošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

18.2.6. laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

18.2.7. ar zivju barotavu aprīkotu peldlīdzekļu un airu laivu iegāde atbil­stoši projekta mērķim;

18.2.8. ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

18.2.9. ūdens padeves un tā līmeņa regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija;

18.2.10. tehnikas iegāde, kas nepieciešama koku un krūmu izzāģēšanai un meldru izpļaušanai putnu ligzdošanas un savvaļas dzīvnieku uzturēšanās vietās, atbilstoši projekta mērķim;

18.2.11. traktortehnikas iegāde darbības nodrošināšanai;

18.2.12. specializētā transporta iegāde dzīvo zivju pārvadāšanai;

18.2.13. apmācības centra izveides izmaksas:

18.2.13.1. telpu rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumu ar trešo personu, kas atbildīga par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas;

18.2.13.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas apmācības procesa nodrošināšanai;

18.2.1 ja atbalsta pretendents ir biedrība – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

18.3. vispārējās izmaksas (tostarp arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 18.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 18.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.670; MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

19. Biedrība var pretendēt uz atbalstu tikai šo noteikumu 18.1., 18.2.5., 18.2.6., 18.2.10., 18.2.11., 18.2.12. un 18.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Saņemto atbalstu par katru attiecināmo izmaksu veidu izmanto vairāki biedrības biedri. Biedrība var pretendēt uz atbalstu šo noteikumu 18.2.13.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, ja tajā ir vismaz pieci biedri, kuru komercdarbības joma ir akvakultūra, un ja tās projekta mērķis ir veidot apmācības centru akvakultūras nozarē. Biedrība apmācības centru var veidot tikai esošā akvakultūras nozares uzņēmumā, kam iepriekšējā pārskata gadā bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.843 redakcijā)

19.1 Ja biedrības biedrs ir komersants ar vairāk nekā 750 darbiniekiem un neto apgrozījumu, kas pārsniedz 140 560 800 latu, tas nevar būt labuma guvējs pasākumā.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

20. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgu minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

21. Būvējot jaunas būves vai rekonstruējot esošās, maksimālās attiecinā­mās izmaksas attiecīgajiem būvju tipiem, no kuriem aprēķina publisko finan­sējumu, ir noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā.

22. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā iekļauj visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējos un ārējos ūdensvadus, iekšējo un ārējo kanalizāciju, iekšējo un ārējo elektroapgādi un ventilācijas un apkures sistēmas, bet neiekļauj iekārtu izmaksas.

23. Ja projektā paredzētās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmak­sas, izmaksu starpību pilnībā sedz atbalsta pretendents.

24. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tieši saistītas ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

25. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesais­tītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

25.1. administratīvo telpu būvniecība vai rekonstrukcija;

25.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana;

25.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sistēmas;

25.4. personāla atpūtas telpu ierīkošana;

25.5. palīgtelpu ierīkošana, pamatojot to funkcionālo izmantošanu;

25.6. teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma izveidošanu, zāliena ierīkošanu, ārējo apgaismošanu un žoga izbūvi.

26. (Svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

27. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas, kuras atbalsta pretendents projekta iesniegumā neiekļauj:

27.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

27.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

27.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

27.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

27.5. būvju uzturēšanas izmaksas;

27.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

27.7. atlīdzība personālam;

27.8. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas;

27.9. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

27.10. investīcijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu peļņas gūšanai un mazumtirdzniecību;

27.11. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi;

27.12. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.ga­da 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.07.2010. noteikumu Nr.670 redakcijā)

28. Šo noteikumu 18.2.1 apakšpunkta nosacījumus piemēro arī jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem. Ja atbalsta saņēmējs ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par īstenoto projektu vai tā daļu, tas līdz 2011.gada 31.decembrim var iesniegt dienestā projekta iesnieguma grozījumus par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās. Ja atbalsta saņēmēja darījumi atbilst šo noteikumu 18.2.1 apakšpunktā noteiktajām prasībām, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma grozījumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937

(Pielikums grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.31; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.670; MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1059; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

KN937P1_PAGE_02.JPG (109147 bytes)

KN937P1_PAGE_03.JPG (141520 bytes)Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.966; MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1059; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.843)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.

Attiecināmās izmaksas

Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai, ūdens recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu samazināšanai zivju produktos

30

Iekārtas un tehnika zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu savākšanai un transportēšanai

15

Pārējās

0

2.

Atbalsta pretendents

Biedrība

par katru biedrības biedru – 1 punkts*

Valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana

10

Piezīme. *Maksimālais punktu skaits – 20 punktu.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937

(Pielikums MK 01.11.2011. noteikumu Nr.843 redakcijā)

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

Projekta numurs

 

datums

mēnesis

gads

Projekta beigu termiņš

 

 

 

Projekta īstenošanas vieta

 


Zivsaimniecības produkcijas apjoms, kuras ražošanai vai kuras ražošanas procesā izmantota projektā veiktā investīcija (aizpilda, ja projekts ir saistīts ar zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādi vai uzglabāšanu)   tonnas vai gabali
Zivsaimniecības produkcijas apjoms, kuram pirmapstrādes vai uzglabāšanas procesā izmantota projektā veiktā investīcija (aizpilda, ja projekts ir saistīts ar akvakultūras produkcijas ražošanu)   tonnas vai gabali
Apmācīto skaits apmācības centrā (aizpilda, ja projektā tika izveidots apmācības centrs akvakultūras nozares uzņēmumā)   cilvēki

Pārskats iesniegts _____. gada ___ . __________________*

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937

(Pielikums MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem (bez PVN)

(Pielikums MK 12.10.2010. noteikumu Nr.966 redakcijā)

Nr. p.k.

Būvju tipi

Jaunbūve

Rekonstrukcija

Vienkāršotā rekonstrukcija

1. Saldētava (Ls/m2)*

350

270

165

2. Noliktava (Ls/m3)

45

31

25

3. Būve akvakultūras dzīvnieku audzēšanai, inkubācijai vai administratīvā ēka (Ls/m2)*

400

355

215

4. Citas būves (Ls/m2)*

350

270

165

Piezīme. * Lati par kopējās būves grīdas platības kvadrātmetru.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 937Pieņemts: 11.11.2008.Stājas spēkā: 20.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 19.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
183880
{"selected":{"value":"05.11.2011","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-28.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2014","iso_value":"2014\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2014.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2012","iso_value":"2012\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-28.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2010","iso_value":"2010\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2010.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2010","iso_value":"2010\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2010.-26.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2010","iso_value":"2010\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2010.-15.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2009","iso_value":"2009\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2009.-30.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2008","iso_value":"2008\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2008.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva