Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.846

Rīgā 2008.gada 13.oktobrī (prot. Nr.73 16.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.

3. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi iepriekš izsludina datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu. Projektu iesniegumus pieņem visu gadu un apkopo kārtās. Kārtas noslēdz katra mēneša piecpadsmitajā datumā. Lauku atbalsta dienests no projektu iesniegumu pieņemšanas dienas nodrošina nepārtrauktu informācijas pieejamību tīmekļa vietnē par pasākumā pieejamā finansējuma atlikumu kalendāra gadā.

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328)

4. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas gadā projekta iesniegumi ir iesniegti par mazāku summu nekā pieejamais publiskais finansējums, atlikušo finansējuma daļu pārceļ uz nākamo gadu.

5. Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņem­šana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar norma­tīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1328 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328)

7. Atbalsta pretendents ir:

7.1. biedrība, kas vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, un vismaz piecu tās biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

7.2. pašvaldība;

7.3. valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona.

8. Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

8.1. reklāmas kampaņu rīkošanu;

8.2. tirgus izpēti;

8.3. dalību starptautiskās izstādēs;

8.4. kvalitātes sertifikāta iegūšanu šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai biedrībai.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.116; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

9. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

10. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personīgi vai elektroniski (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz šādus dokumentus:

10.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu atdod atbalsta pretendentam;

10.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

10.3. izvērstu izdevumu tāmi;

10.4. ja projektā paredzēta šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētā tirgus izpēte, pētījuma veicēja apliecinājumu par pieredzi tirgus izpētē, norādot veikto pētījumu nosaukumus un jomas;

10.5. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaim­niecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.116; MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

11. Papildus šo noteikumu 10.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

11.1. ja uz atbalstu pretendentē šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

11.1.1. biedrības statūtu apliecinātu kopiju (uzrādot oriģinālu);

11.1.2. (svītrots ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.816);

11.1.3. (svītrots ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.816);

11.1.4. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.1.5. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus (izņemot kredītu);

11.1.6. (svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328);

11.2. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, – pašvaldības domes (padomes) lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.3. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

11.3.1. attiecīgās institūcijas lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.3.2. (svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328).

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

12. Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādiem un informāciju par darījumu atbilstību šo noteikumu 21.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.665 redakcijā)

13. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno vienkāršotu biznesa plānu, kurā iekļauj šādu informāciju:

13.1. nozares analīze un nākotnes perspektīvas;

13.2. projekta mērķis un detalizēts tā sasniegšanas apraksts (aprakstīt katru paredzēto darbību);

13.3. labuma guvēji;

13.4. rezultāts, ko dos projekta īstenošana;

13.5. saistība ar citiem projektiem;

13.6. projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums.

14. Ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, papildus šo noteikumu 13.punktā minētajai informācijai biznesa plānā iekļauj šādu informāciju:

14.1. biedrības pašreizējās darbības apraksts (arī biedru darbības apraksts), papildus norādot katra biedra komercdarbības jomu;

14.2. biedrības sadarbība ar partneriem;

14.3. (svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328);

14.4. (svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328).

14.1 Ja pretendē uz dalību starptautiskā izstādē, papildus iesniedz dalīb­nieku sarakstu un aprakstu par katra dalībnieka nodarbošanos un mērķiem dalībai starptautiskajā izstādē.

(MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1328 redakcijā)

15. Šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētā tirgus izpēte ietver statistikas datus un vismaz šādas sadaļas:

15.1. kopsavilkums;

15.2. izmantotā metodoloģija;

15.3. pētījuma mērķis;

15.4. tirgus apraksts;

15.5. tirgus pieejamība;

15.6. tirdzniecības veicināšana;

15.7. tirgus perspektīva;

15.8. izmantotie datu avoti un izmantotās literatūras saraksts.

16. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem (2.pielikums).

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

17. Publiskā finansējuma apmēru diferencē atkarībā no veicamās aktivitātes:

17.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – 75 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

17.2. šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei – 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

17.3. šo noteikumu 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei – 100 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.116; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

18. Vienam atbalsta pretendentam 2007.–2013.gada plānošanas periodā kopējo attiecināmo izmaksu summu nosaka, ņemot vērā veicamo aktivitāti, un tā nepārsniedz:

18.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – 100 000 latu;

18.2. šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

18.2.1. Baltijas valstu tirgus izpētei – 5 000 latu;

18.2.2. pārējo valstu tirgus izpētei – 30 000 latu;

18.3. šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei – 1 200 000 latu.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.116; MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.816; MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.8)

19. Atbalsts šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei vienam atbalsta pretendentam 2007.–2013.gada plānošanas periodā var tikt piešķirts vienu reizi par Baltijas valstu tirgus izpēti un vienu reizi par pārējo valstu tirgus izpēti.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajai tirgus situācijai.

21. Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

21.1. reklāmas kampaņu rīkošanā:

21.1.1. reklāmas laukuma pirkšana vai īrēšana reklāmas kampaņas norises laikam;

21.1.2. nepieciešamo reklāmas materiālu izgatavošana;

21.2. dalībai starptautiskā izstādē:

21.2.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas;

21.2.2. stenda platības, stenda konstrukcijas, nepieciešamā tehniskā aprīkojuma (tai skaitā audiovizuālo iekārtu) izmaksas:

21.2.2.1. nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;

21.2.2.2. nomas maksa par stenda konstrukciju (apbūvēts ekspozīcijas laukums ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (tai skaitā audiovizuālajām iekārtām));

21.2.2.3. stenda apdrošināšanas izmaksas (transportēšanas un ekspozīcijas laikā), ja to nosaka stenda nomas līgums;

21.2.3. komandējuma (darba brauciena) izmaksas (zivsaimniecības uzņē­mumu vai šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās biedrības pārstāvjiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas nepārsniedz 30 % no šo noteikumu 10.3.apakš­punktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām:

21.2.3.1. dienas nauda;

21.2.3.2. viesnīcas izdevumi, kas saistīti ar komandējumu;

21.2.4. ceļa (transporta) izdevumi:

21.2.4.1. bagāžas, tai skaitā ekspozīcijas transportēšanas izdevumi līdz starptautiskās izstādes vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai;

21.2.4.2. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz starptautiskās izstādes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai;

21.2.4.3. vietējā transporta izmaksas, lai nokļūtu starptautiskās izstādes norises vietā (sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma);

21.2.4.4. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai transportlīdzeklis tiek nomāts starptautiskās izstādes norises vietā;

21.2.5. atļauju izmaksas, lai apliecinātu produkcijas atbilstību mērķa tirgus prasībām, ja projektā ir paredzēta dalība starptautiskā izstādē, kas notiek ārpus Eiropas Savienības;

21.2.6. materiālu, bukletu un katalogu sagatavošana, tulkošana, maketēšana, iespiešana un pavairošana, ja informācijas materiāli tiek izplatīti papīra formā un elektroniski;

21.2.7. reklāmas ievietošana starptautiskās izstādes katalogā;

21.3. tirgus izpētē, kā arī patērētāju aptauju veikšanā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju izmaksas;

21.3.1 zvejas produktu ilgtspējīgu ieguvi apliecinoša Jūras uzraudzības padomes (MSC – Marine Stewardship Council) sertifikāta saņemšanas izmaksas;

21.4. ja atbalsta pretendents ir biedrība – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.116; MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.665; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

22. Šo noteikumu 21.1.2., 21.2.6. un 21.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.116)

23. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

23.1. atbalsta saņēmēju darbības izmaksas;

23.2. izmaksas, kas saistītas ar komerciālām preču zīmēm un konkrētu valstu vai ģeogrāfisku teritoriju reklamēšanu, izņemot gadījumus, ja produkti ir atzīti atbilstoši Padomes 2006.gada 20.marta Regulai (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību;

23.3. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

23.4. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

23.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

23.7. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

23.8. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

23.9. atlīdzība personālam;

23.10. pamatlīdzekļu iegāde;

23.11. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

23.12. suvenīri, dāvanas, apģērbs un jebkuri citi mārketinga materiāli, kas netiek izplatīti papīra formā un elektroniski;

23.13. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu;

23.14. komandējuma (darba brauciena) izmaksas personām, kas nav saistītas ar zivsaimniecības uzņēmumiem vai šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto biedrību.

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328)

V. Pēc projekta īstenošanas iesniedzamie dokumenti

24. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

24.1. pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.pielikums);

24.2. ja īstenota šo noteikumu 8.1.apakš­punktā minētā aktivitāte – reklāmas kampaņu rīkošana –, reklāmas bukletus vai citus reklāmas (uzskates) materiālus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.3. ja īstenota šo noteikumu 8.2.apakš­punktā minētā aktivitāte – tirgus izpēte –, veikto pētījumu (papīra formā un elektroniski) un nodrošina tā publisku pieejamību (piemēram, publicē pētījumu projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē). Lauku atbalsta dienests saņemto pētījumu publicē Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē;

24.4. ja īstenota šo noteikumu 8.3.apakš­punktā minētā aktivitāte – dalība starptautiskās izstādēs:

24.4.1. ar organizētāju noslēgto līgumu par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, ja nav noslēgts līgums ar trešajām personām, kas atbildīgas par šo darbu veikšanu;

24.4.2. stenda vai ekspozīcijas laukuma fotogrāfiju no izstādes norises vietas;

24.4.3. dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds), norādot:

24.4.3.1. kuru zivsaimniecības uzņēmumu vai šo noteikumu 7.1.apakš­punktā minēto biedrību katrs dalībnieks pārstāv;

24.4.3.2. komandējumā pavadīto laikposmu;

24.4.4. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti (lidmašīnai – biļeti (arī elektro­niskā formāta aviobiļeti) un iekāpšanas talonu (boarding pass));

24.4.5. viesnīcas (naktsmītnes) rēķinu, ja nav noslēgts līgums ar trešajām personām, kas atbildīgas par šo darbu veikšanu;

24.4.6. citus dokumentus, kas pierāda projektā veiktās darbības;

24.5. ja īstenota šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minētā aktivitāte – kvalitātes sertifikāta iegūšana, – sertifikātu (apliecinātu kopiju (uzrādot oriģinālu)), kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu.

(MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1328 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

25. (Svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1328)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.07.2010. noteikumu Nr.665 redakcijā)

26. Šo noteikumu 21.4.apakšpunkta nosacījumus piemēro arī jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem. Ja atbalsta saņēmējs ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par īstenoto projektu vai tā daļu, tas līdz 2011.gada 31.decembrim var iesniegt dienestā projekta iesnieguma grozījumus par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās. Ja atbalsta saņēmēja darījumi atbilst šo noteikumu 21.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma grozījumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.846

(Pielikums MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1328 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.665; MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.816; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

1.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā ietveramā informācija, ja atbalsta pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta biedrība un ja tajā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana:

1) biedrības pašreizējās darbības apraksts, tostarp biedru darbības apraksts, norādot arī katra biedra komercdarbības jomu;

2) biedrības sadarbība ar partneriem;

3) nozares analīze un nākotnes perspektīvas;

4) projekta mērķis un detalizēts tā sasniegšanas apraksts (aprakstīt katru paredzēto darbību);

5) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums;

6) labuma guvēji;

7) rezultāts, ko dos projekta īstenošana;

8) saistība ar citiem projektiem.

2.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā ietveramā informācija, ja atbalsta pretendents ir pašvaldība, valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona:

1) nozares analīze un nākotnes perspektīvas;

2) projekta mērķis un detalizēts tā sasniegšanas apraksts (aprakstīt katru paredzēto darbību);

3) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums;

4) labuma guvēji;

5) rezultāts, ko dos projekta īstenošana;

6) saistība ar citiem projektiem.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.846
Projektu atlases kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.

Projekta darbības virziens

Projekta aktivitātes paredzētas ārpus Latvijas teritorijas

20

Projekta aktivitātes paredzētas Latvijas teritorijā

5

2.

Atbalsta pretendents

Biedrība

1*

Pašvaldība, valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona

10

3.

Starpība starp maksimāli pieļaujamo publisko finansējumu un projektam pieprasīto publisko finansējumu

Par katru pilnu procentu 1 punkts

Piezīme. *Par katru biedrības biedru 1 punkts. Maksimālais punktu skaits – 20 punkti.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.846

(Pielikums MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1328 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.677)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 846Pieņemts: 13.10.2008.Stājas spēkā: 18.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 17.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
182521
{"selected":{"value":"09.01.2013","content":"<font class='s-1'>09.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.03.2014","iso_value":"2014\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2013","iso_value":"2013\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2012","iso_value":"2012\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2012.-08.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2010","iso_value":"2010\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2010.-05.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2010","iso_value":"2010\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2010.-02.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2009","iso_value":"2009\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-30.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-24.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2008","iso_value":"2008\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2008.-17.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.01.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva