Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.828

Rīgā 2008.gada 6.oktobrī (prot. Nr. 71 27.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zveja iekšējos ūdeņos”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zveja iekšējos ūdeņos” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir zvejas attīstība iekšējos ūdeņos un konkurētspējas veicināšana, modernizējot zvejas infrastruktūru un iekārtas, uzlabojot zvejas produktu kvalitāti un samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

3. Projektus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

II. Pieteikšanās kārtība

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorijas iekšējie ūdeņi, kuros veic komerciālo zveju, izņemot ostas un ostu iekšējos ūdeņos ietilpstošās daļas. Ja pasākumu īsteno pašvaldība, tad tā īstenošanas vieta ir iekšējie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij un kuros attiecīgā pašvaldība pārzina zivju resursus, vai iekšējie ūdeņi, kuri ir pašvaldības īpašumā.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas vai iekšējai ūdenstilpei (kurā notiek komerciālā zveja un kurā tiks īstenots projekts) piegulošās zemes īpašnieks vai nomnieks, kuram izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuram pieder rūpnieciskās zvejas tiesības vai kurš ir pilnvarots tās izmantot, vai kurš tās nomā;

5.2. pašvaldība;

5.3. iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks, kurš pretendē uz atbalstu šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4. un 16.2.5.apakš­punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

6. Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas krastā bāzētas infrastruktūras būvniecībai, rekonstrukcijai un aprīkošanai, tai skaitā iekārtu un tehnikas iegādei un uzstādīšanai, lai veiktu zveju iekšējos ūdeņos komerciālos nolūkos.

7. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šā pasākuma mērķi.

8. Šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti vismaz pēdējos trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir nodarbojušies ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas:

8.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā iekšējā ūdenstilpē, par kuru tika saņemts atbalsts;

8.2. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

III. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti iesniedz šādus dokumentus:

9.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros, no kuriem vienu atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par saņemšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā), tajā skaitā vienkāršotu biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

9.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā;

9.3. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

9.4. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

9.5. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, papildus iesniedz:

9.5.1. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

9.5.2. plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecinātu kopiju, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

9.5.3. ja paredzēta vienkāršota rekon­strukcija, kopā ar projekta iesnie­gumu iesniedz apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas apliecinātas kopijas. Ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējoša­jiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

9.5.4. iegādājoties būvmateriālus, – akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā apliecinātu kopiju, bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

9.5.5. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai apliecinātu tā kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.5.6. būvatļaujas apliecinātu kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.5.7. ja projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā NATURA 2000, – Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma apliecinātu kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmuma apliecinātu kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai atzinuma apliecinātu kopiju par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru īstenošanai nav jānovērtē ietekme uz vidi;

9.6. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628)

10. Papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

10.1. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

10.1.1. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma apliecinātu kopiju, ja zveja notiek ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij (šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam nomas līguma termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

10.1.2. rūpnieciskās zvejas atļaujas (licences) apliecinātu kopiju, kurā norādīts zvejas rīku veids un to skaita vai nozvejas limits;

10.1.3. komerciālajai zvejai attiecīgajā pašvaldībā saņemtās speciālās atļaujas (licences) apliecinātu kopiju komercdarbībai zvejniecībā un mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

10.1.4. pilnvarojuma vai nomas līguma kopiju par zvejas veikšanu privātajā ūdens­tilpē, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, ja zvejas tiesību īpašnieks pats neveic komerciālo zveju;

10.1.5. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

10.1.6. iekšējās ūdenstilpes nomas līguma apliecinātu kopiju, ja rūpnieciskā zveja notiek ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij, un atbalsta pretendents ir iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas nomnieks (nomas līguma termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

10.1.7. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

10.2. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

10.2.1. attiecīgās ūdenstilpes zvejnieku sarakstu, kuriem ir izsniegtas li­cences komercdarbībai zvejniecībā un ir piešķirts zvejas limits (zvejas rīku veids un to skaits vai nozvejas apjoms un zvejā izmantojamā mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas numurs), uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;

10.2.2. pašvaldības domes (padomes) lēmumu par piedalīšanos projektā un visām ar projekta īstenošanu saistītajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus. Ja tiks ņemts aizņēmums, norāda aizņēmuma izņemšanas laika grafiku.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

10.1 Ja investīcijas paredzētas esošā zvejas produktu izkraušanas vietā, atbalsta pretendents to ir reģistrējis Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

10.2 Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

10.3 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz:

10.3 1. izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādiem valsts budžetā vai šādu parādu neesību;

10.3 2. atbalsta pretendenta gada ienākumu deklarācijas pielikumu D3 "Ienākumi no saimnieciskās darbības" vai pielikumu D31 "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā".

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.622 redakcijā)

11. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajā vienkāršotajā biznesa plānā iekļauj šādu informāciju:

11.1. nozares analīze, tajā skaitā iekšējo ūdeņu zvejai nepieciešamā krastā bāzētā infrastruktūra un tehniskais nodro­šinājums;

11.2. stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze;

11.3. projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

11.4. saistība ar citiem projektiem;

11.5. projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums;

11.6. (svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108);

11.7. (svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108).

11.1 Ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajai informācijai biznesa plānā ietver projekta naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam, kā arī naudas plūsmai jāpierāda iespēja projektu īstenot un sasniegt mērķi.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.2 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

11.21. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

11.22. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.3 No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un sarindojot šo noteikumu 12.punktā minētajā kārtībā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.4 Vērtējot projektu iesniegumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests vispirms novērtē projektu iesniegumu atbilstību šādiem galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

11.41. projekta mērķa atbilstība pasākuma mērķim;

11.42. atbalsta pretendenta atbilstība atbalsta saņēmēja statusam;

11.43. šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu atbilstība ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.5 Ja šo noteikumu 10.1.7.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.622 redakcijā)

12. Lauku atbalsta dienests pēc valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" sniegtās informācijas projekta iesniegumus sakārto atbilstoši projektu atlases kritērijam (2.pielikums). Ja par atbilstību projektu atlases kritērijam saņemts vienāds punktu skaits, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš projektu īsteno pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu. Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.19; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1515)

12.1 Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

12.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

13. Publiskā finansējuma apmērs:

13.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam – 60 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

13.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam – 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

13.3. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam – 60 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108)

14. 2007.–2013.gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz:

14.1. 20 000 latu – šo noteikumu 5.1.apakš­punktā minētajam atbalsta pretendentam;

14.2. 60 000 latu – šo noteikumu 5.2.apakš­punktā minētajam atbalsta pretendentam;

14.3. 5 000 latu – šo noteikumu 5.3.apakš­punktā minētajam atbalsta pretendentam.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajai tirgus situācijai.

16. Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

16.1. krastā bāzētās infrastruktūras būvniecības un rekonstrukcijas izmak­sas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

16.1.1. būves izkrauto zivju uzglabāšanai;

16.1.2. piestātnes vai zivju izkraušanas vietas būvniecība vai rekon­strukcija;

16.1.3. laivu novietnes būvniecība vai rekonstrukcija;

16.1.4. zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietas būvniecība vai rekon­strukcija;

16.2. jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde:

16.2.1. ūdensapgādes iekārtas un sistēmas;

16.2.2. elektropadeves iekārtas un sistēmas;

16.2.3. zivju taras iegāde;

16.2.4. ledus izgatavošanas iekārtas, aukstuma iekārtas, agregāti un aprī­kojums;

16.2.5. konteineri dzīvu zivju uzglabāšanai;

16.2.6. pontonu piestātne, kura stacionāri nostiprināta attiecīgajā ūdens­tilpē;

16.2.7. iekārtas atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanai;

16.3. jaunu būvmateriālu iegāde saskaņā ar būvprojektu (tehniskā projekta stadijā), kas izstrādāts šo noteikumu 16.1.apakš­punktā minētajiem būvniecības vai rekon­strukcijas darbiem;

16.4. vispārējas izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru, konsultantu un juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 8 % no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3.apakšpunktā.

17. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstā­dīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgu minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

18. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tieši saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

19. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesais­tītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo iz­maksu kopsummas:

19.1. administratīvo telpu būvniecība vai rekonstrukcija;

19.2. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sistē­mas;

19.3. personāla atpūtas telpu ierīkošana;

19.4. palīgtelpu ierīkošana, pamatojot to funkcionālo izmantošanu;

19.5. teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma izveidošanu, zāliena ierīkošanu, ārējo apgaismošanu un žoga izbūvi.

20. Publisko finansējumu piešķir tikai par atbalsta pretendenta īpašumā esošajām precēm. Ja preces pērk uz nomaksu, par tām publisko finansējumu izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

21. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas, kuras atbalsta pretendents projekta iesniegumā neiekļauj:

21.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valū­tas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

21.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izde­vumi;

21.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet ne­pievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

21.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

21.5. būvju uzturēšanas izmaksas;

21.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

21.7. atlīdzība personālam;

21.8. vispārīgas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas;

21.9. īpašuma vai pamatkapitāla daļu vai akciju iegāde;

21.10. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtu darbu izmaksas;

21.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.ga­da 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108)

VI. Dokumenti, kas iesniedzami pēc projekta īstenošanas

22. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām (ja attiecināms).

23. Ja investīcijas veiktas jaunas zvejas produktu izkraušanas vietas izveidošanai, pirms publiskā finansējuma saņemšanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu zvejas produktu izkraušanas vietas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu).

24. Pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" sniedz informāciju:

24.1. par šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta nozveju komerciālā zvejā;

24.2. par zvejnieku nozveju komerciālā zvejā šo noteikumu 5.2.apakš­punktā minētā atbalsta pretendenta ūdenstilpē, kurā veiktas investīcijas.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.19; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1515)

25. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievienotā protokola apliecinātu kopiju, kurā norādīts nomniekam iedalīto zvejas rīku skaits vai zvejas limits iepriekšējā gadā ūdenstilpē, kurā veiktas investīcijas.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828

(Pielikums MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

KN1108_02.JPG (119312 bytes)

KN1108_03.JPG (127293 bytes)

KN1108_04.JPG (119217 bytes)

KN1108_05.JPG (126845 bytes)

KN1108_06.JPG (139059 bytes)

KN1108_07.JPG (134987 bytes)

KN1108_08.JPG (133881 bytes)

KN1108_09.JPG (184589 bytes)

KN1108_09.JPG (184589 bytes)

2.pielikums
projekta iesniegumam

Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados, gadā pēc projekta īstenošanas)

3.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta iesniegumam pievienotajā vienkāršotajā biznesa plānā iekļaujamā informācija:

1) nozares analīze, tostarp iekšējo ūdeņu zvejai nepieciešamā krastā bāzētā infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums;

2) stipro un vājo pušu, iespēju un apdraudējumu analīze;

3) projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

4) saistība ar citiem projektiem;

5) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828
Projektu atlases kritērijs

Kritēriju grupa

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

Vidējais pēdējo triju gadu nozvejas apjoms ūdenstilpē vai ūdenstecē (komerciālajā zvejā)

Par katriem nozvejotajiem 100 kilogramiem

1

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828

(Pielikums MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Zveja iekšējos ūdeņos"
Projekta numurs  
  datums mēnesis gads  
Projekta beigu termiņš        
   
Projekta īstenošanas vieta  
     
1. Iekšzemes zvejai paredzēto iekārtu/aprīkojuma būvniecības ieguldījumi (attiecināmi būvniecības un rekonstrukcijas darbi)   vienību skaits
     
2. Ieguldījumi iekšzemes zvejai paredzēto iekārtu/aprīkojuma attīstīšanai un modernizēšanai (attiecināma jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kā arī saistīto materiālu iegāde)   vienību skaits
 
3. Ūdenstilpe, kurā veiktas investīcijas (aizpilda, ja projektu īstenojis šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents)
     
4. Ūdenstilpe, kurā veikta komercdarbība zvejniecībā (aizpilda, ja projektu īstenojis šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents)
     
     
Atbalsta saņēmējs  
  (vārds, uzvārds un paraksts*)

Pārskats iesniegts* ____ . gada ___ . _____________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828

(Pielikums MK 09.08.2011. noteikumu Nr.622 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Zveja iekšējos ūdeņos"
Atbalsta saņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds  
Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
LAD klienta numurs  

1. Nozvejoto zivju daudzums (kilogramos) ūdenstilpē, par kuru saņemts atbalsts, sadalījumā pa sugām (aizpilda, ja projektu īstenojis iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks)

Ūdenstilpe  
  (nosaukums)
Zivju suga   Daudzums (kg)
     
     
     

2. Zvejnieku skaits, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un kuri izmanto ieguldītās investīcijas (aizpilda, ja projektu īstenojusi pašvaldība)

Atbalstītā projekta numurs   Zvejnieku skaits
     
     
     
Atbalsta saņēmējs  
  (vārds, uzvārds un paraksts*)

 

Pārskats iesniegts    
  (datums*)  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 828Pieņemts: 06.10.2008.Stājas spēkā: 16.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 15.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182376
{"selected":{"value":"12.08.2011","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2011","iso_value":"2011\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2010","iso_value":"2010\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2010.-11.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-16.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2009","iso_value":"2009\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2009.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2008","iso_value":"2008\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2008.-15.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva