Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.667

Rīgā 2008.gada 18.augustā (prot. Nr.59 12.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākuma “Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošinot atkritumu apglabāšanu un apstrādi cilvēku veselībai un videi drošā veidā un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību pilsētās 100 procentiem un lauku teritorijās 80 procentiem iedzīvotāju.

3. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 61.punktu)

3.1 Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – Kohēzijas fonds) līdzekļiem un komersanta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 39 822 617 euro, komersanta finansējums – vismaz 7 045 308 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1129 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. (Svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590)

5. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Atbildīgā iestāde nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem – poligonu un poligonu atbalstošās infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu atkritumu apglabāšanu un samazinātu atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.

8. Attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) ietvaros veiktajām darbībām. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

8.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai atbildīgajā iestādē:

8.1.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, bet ne vairāk kā divi procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.1.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā četri procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.2. autoruzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

8.3. būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

8.4. būvdarbu izmaksas;

8.5. projekta mērķu sasniegšanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegādes, montāžas un ieregulēšanas izmaksas, specializētā autotransporta un traktortehnikas iegādes izmaksas;

8.6. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

8.7. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

8.1 Projektu sagatavošanas izmaksas, autoruzraudzības, būvuzraudzības un pasākumu publicitātes izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.6.apakšpunktu ir attiecināmas, ja tās pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (ja noslēgts apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums), izņemot izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.237 redakcijā)

9. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

9.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, kas pārsniedz divus procentus no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

9.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas pārsniedz četrus procentus no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

9.3. autoruzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 0,5 procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

9.4. būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz trīs procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

9.5. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras ir atgūstamas no valsts budžeta;

9.6. to pasākumu izmaksas, kuri tiek veikti papildus pasākumiem, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

9.1 Šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.apakšpunktā noteiktie izmaksu apjoma ierobežojumi, kā arī šo noteikumu 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētās izmaksas, ja tiek slēgti apvienotie projektēšanas un būvdarbu līgumi, attiecas uz projekta iesniegumā plānotajām izmaksām.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1356 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

11. Projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem, kas var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 8.4. un 8.5.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 8.4. un 8.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgus grozījumus civiltiesiskajā līgumā par projekta īstenošanu.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.590 redakcijā)

11.1 Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 8., 9. un 11.punktā minētās izmaksas.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.237 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas nor­matīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par sadzīves atkritumu ap­glabāšanas poligonu darbības nodrošināšanu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

13. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgajām pašvaldībām. Līgumā nosaka:

13.1. pakalpojumu – sadzīves atkritumu apglabāšanu konkrētajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā;

13.2. prasību sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām;

13.3. līguma darbības laiku (līgums ir spēkā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas);

13.4. sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

13.5. sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības;

13.6. iespējas saņemt atlīdzības maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un atlīdzības maksājumu aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas nosacījumus, kā arī atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

14. Projekta iesniedzējs ir reģistrēts komercreģistrā, lai veiktu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā un nodrošinātu sadzīves atkritumu poligona darbību pēc poligona nodošanas ekspluatācijā.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējs analizē izmaksas un ieguvumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

16. Uz Kohēzijas fonda finansējumu nevar pretendēt, ja:

16.1. projekta iesniedzējam ir nodokļu parādi uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu;

16.2. projekta iesniedzējs atrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

IV. Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

17. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 61.punktu)

17.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 61.punktu)

17.2 Projektu iesniegumu atlasi izsludina trijās projektu iesniegumu atlases kārtās:

17.2 1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums no Kohēzijas fonda ir 29 221 663 euro;

17.2 2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums no Kohēzijas fonda ir vismaz 10 600 954 euro;

17.2 3. ja pirmajai un otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, to novirza trešās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1129 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

17.3 Projekta iesniedzējs trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros var pretendēt uz tādu Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 2.1 pielikumā attiecīgajai projekta īstenošanas vietai noteikto kopējo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1129 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

18. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo noteikumu 12. un 14.punktā minētajiem komersantiem. Uzaicinājumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu):

18.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

18.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2010.gada 15.decembrim;

18.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 31.oktobrim.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586)

19. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 12. un 14.punktā minētajiem komersantiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu:

19.1. ja Uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

19.2. ja pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.23 redakcijā)

20. Ja pirmajā un otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā uzaicinātais potenciālais projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbildīgā iestāde:

20.1. atkārtoti nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2010.gada 30.jūnijam;

20.2. atkārtoti nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 31.oktobrim;

20.3. uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai nenosūta.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.586 redakcijā)

V. Projekta iesnieguma iesniegšanas nosacījumi

(Nodaļas nosaukums MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

21. Maksimālā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajām kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.

22. (Svītrots ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586)

23. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas nedrīkst būt lielākas par 50 procentiem no kopējām projekta izmaksām.

24. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu (3.pielikums) sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.237 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590)

26. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133)

27. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133)

28. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133)

29. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133)

30. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

31. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vadošās iestādes un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kā arī pārstāvji no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbības mērķis saistīts ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvis piedalās novērotāja statusā bez balsstiesībām.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.590 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

32. Atbildīgā iestāde:

32.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

32.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto savā mājaslapā internetā (www.varam.gov.lv) ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (4.pielikums), projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku, projekta īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus un nosaka iepirkuma procedūras standarta dokumentus;

32.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586)

32.1 Projektu iesniegumus vērtē pēc administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (4.pielikums).

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

33. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

34. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

34.1. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

34.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 7., 8. un 9.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

36. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

36.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 35., 36., 37., 38., 39. un 40.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

36.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28., 31., 32., 33., 34., 34.1, 43., 44., 45., 46. un 47.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

36.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 15., 16., 18., 25., 26., 27., 29., 30., 41., 42. un 48.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritēriju nosacījumiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

36.4. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritēriju nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 49.punktā minētajam kritērijam.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.237 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586)

37. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

37.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

37.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 2.punktā minētajam kritērijam;

37.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 3.punktā minētajam kritērijam;

37.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 7.punktā minētajam kritērijam;

37.5. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 8.punktā minētajam kritērijam.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā)

38. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

38.1. tas atbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem;

38.2. tas atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 49.punktā minētajam kritērijam.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

39. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt civiltiesisku līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesiskais līgums):

39.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (3.pielikums);

39.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 48.punktā norādītajam kritērijam;

39.3. noformēt visus iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 41. un 42.punktā norādītajiem kritērijiem;

39.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;

39.5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9.punktam;

39.6. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (4.pielikuma 18.punktā norādītais kritērijs);

39.7. precizēt naudas plūsmas prognozi (4.pielikuma 25.punktā norādītais kritērijs);

39.8. precizēt plānoto projekta ieviešanu un plānotos cilvēkresursus finansējuma saņēmēja funkciju nodrošināšanai (4.pielikuma 26.punktā norādītais kritērijs);

39.9. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus (4.pielikuma 27.punktā norādītais kritērijs);

39.10. precizēt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgajām pašvaldībām par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā (4.pielikuma 29.punktā norādītais kritērijs);

39.11. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.133 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237)

40. Šo noteikumu 39.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

41. 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo un paraksta atzinumu. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.590 redakcijā)

42. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis tos lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.590 redakcijā)

43. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Iepirkuma procedūra un iepirkuma līguma slēgšana

44. Iepirkuma procedūru veic Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

45. Atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā (www.varam.gov.lv) publicē iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus.

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586)

46. Pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas.

47. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības vai šo noteikumu 46.punktā ietverto nosacījumu, izmaksas, kas rodas šādi noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, uzskata par neattiecināmām projekta izmaksām.

VIII. Maksājumu veikšanas nosacījumi

48. Finansējuma saņēmējs pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem visus izdevumus, ko tas ir veicis.

49. Ja atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu resursi, tā civiltiesiskajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visiem projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, visus maksājumus veic tikai no minētā konta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1356)

49.1 Ja atbildīgajai iestādei nav pieejami finanšu resursi, bet finansējuma saņēmējs civiltiesiskā līguma saistības var izpildīt par saviem līdzekļiem (tai skaitā no sava budžeta ieņēmumiem, budžeta līdzekļu atlikumiem vai aizņēmuma), finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējam projekta konts Valsts kasē nav jāatver.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.590 redakcijā)

50. Finansējuma saņēmējs pēc šo noteikumu 49.punktā minētā konta atvēršanas atbilstoši maksājumu izpildes kārtībai Valsts kasē aizpilda parakstu paraugu kartīti, kas apliecina personu pilnvaras rīkoties ar kontā esošajiem finanšu līdzekļiem, un tās kopiju iesniedz atbildīgajai iestādei pirms maksājumu veikšanas no projekta līdzekļiem.

51. Par projekta īstenošanas beigām attiecībā uz maksājuma veikšanu finansējuma saņēmējam tiek uzskatīta diena, kurā visas projekta iepirkuma līgumos paredzētās aktivitātes ir veiktas un ir pieņemtas atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā (ja paredzēta būvniecība).

IX. Projekta īstenošanas nosacījumi

52. Finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno četru gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.237 redakcijā)

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta īstenošanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

54. Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto maksājumu veikšanu iepirkuma līguma izpildītājiem atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajiem termiņiem, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

55. Civiltiesiskajā līgumā grozījumus neizdara:

55.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret projektā sākotnēji noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 20 procentiem, nesasniedzot 50 procentus no projekta kopējām izmaksām;

55.2. ja projekta aktivitāšu kopējās izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē;

55.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

55.1 Civiltiesiskā līguma grozījumos finansējuma saņēmējs var paredzēt papildu darbības, kas atbilst šo noteikumu 7.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, papildu sasniedzamo rādītāju sasniegšanai esošā projekta ietvaros, ja projektā noteikto darbību un civiltiesiskā līguma grozījumos paredzēto papildu darbību īstenošanai nepieciešamais kopējais Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz šo noteikumu 2.1 pielikumā finansējuma saņēmējam noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un aktivitātei noteikto maksimālo atbalsta likmi.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.597 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1129; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

56. Finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatus un iesniedz tos atbildīgajā iestādē civiltiesiskajā līgumā noteiktajā kārtībā.

X. Aktivitātes uzraudzība pēc projekta īstenošanas

57. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta īstenošanas reizi gadā saskaņā ar 5.pielikumu sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par:

57.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā definētajiem mērķiem;

57.2. projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem;

57.3. projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu atbilstību vides kvalitātes mērķiem un vides normatīvo aktu prasībām;

57.4. atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības atbilstību plānotajam;

57.5. projekta īstenošanā uzkrāto pamatlīdzekļu īpašnieku;

57.6. īstenotās pakalpojumu tarifu politikas atbilstību plānotajam;

57.7. ieņēmumiem, kas radušies, īstenojot projektu, un to atbilstību plānotajam;

57.8. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusu un izmaiņām;

57.9. sabiedrības informēšanas pasākumiem par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.

58. Pirmo reizi šo noteikumu 5.pielikumā noteikto veidlapu iesniedz gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk reizi gadā civiltiesiskajā līgumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590)

59. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu projektu īstenošanas, ja civiltiesiskajā līgumā nav noteikts ilgāks laikposms.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590)

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1129 redakcijā)

60. Šo noteikumu 8.6. un 9.6.apakšpunkts, 11.1 un 13.punkts un 13.3.apakšpunkts ir attiecināms uz otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumiem.

61. Šo noteikumu 3., 17. un 17.1 punkts un 2.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1129 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667
Norādījumi Kohēzijas fonda projekta izmaksu un ieguvumu analīzei

(Pielikums grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586)

1. Kohēzijas fonda projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļas:

1.1. finanšu analīze;

1.2. risku analīze;

1.3. alternatīvu analīze;

1.4. jutīguma analīze.

2. Finanšu analīzi izstrādā, ievērojot tiesību aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos makroekonomiskos rādītājus, kurus atbildīgā iestādē publicē savā tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

3. Finanšu analīze ietver šādas daļas:

3.1. finansējuma likmes aprēķins saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.667 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 3.pielikums);

3.2. tarifu aprēķins, kas atbilst principam “piesārņotājs maksā”;

3.3. darbības izdevumu un ieguvumu analīze. Analīzi sagatavo naudas plūsmas prognozes formā 30 gadu pārskata periodam. Pārskata perioda sākums ir gads, kad visi būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā;

3.4. pamatlīdzekļu nolietojums. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiku nosaka, pamatojoties uz alternatīvu analīzi.

4. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver šādus rādītājus:

4.1. ieņēmumi no atkritumu apglabāšanas pakalpojumiem;

4.2. izdevumi, kuri saistīti ar atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu.

5. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē neiekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu, maksājumus par kredītiem un ar kredītiem saistītajiem procentiem. Tos ietver peļņas vai zaudējuma aprēķinā un pievieno darbības izdevumu un ieguvumu analīzei par tādu pašu laikposmu.

6. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē iekļauj vismaz šādas daļas:

6.1. investīciju izmaksas un esošie pamatlīdzekļi;

6.2. saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas faktiskajās cenās, ieskaitot projekta iesniedzēja ieņēmumus no atkritumu apglabāšanas pakalpojumiem par pēdējiem trijiem gadiem;

6.3. finanšu avoti;

6.4. kredītsaistības un to analīze triju gadu periodam;

6.5. darbības tehniskā analīze, pakalpojumu patērētāju grupas. Pakalpojumu apjoms un prognozētās patēriņa izmaiņas;

6.6. iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādu analīze;

6.7. tarifi projekta iesniegšanas dienā, tarifu plāns pārskata periodam;

6.8. projekta naudas plūsma, kas ir pozitīva projekta plānotajā īstenošanas laikā.

7. Analizējot izmaksas un ieguvumus, ievēro šādus nosacījumus:

7.1. patēriņa cenu indeksa inflācija ir piemērojama tādiem projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido darba samaksa;

7.2. iekšzemes kopprodukta deflators piemērojams jaukta tipa izmaksu projektiem dažādās nozarēs. Tas ir piemērots rādītājs, lai diskontētu paredzētās finanšu plūsmas no uzņēmējdarbības;

7.3. kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ir piemērojams projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido investīciju ieguldījumi pamatkapitālā.

8. Sagatavojot prognozi par saražoto un savākto atkritumu apjomu reģionā, ievēro šādus apstākļus:

8.1. demogrāfiskā prognoze projekta periodam;

8.2. atkritumu apjoms uz vienu iedzīvotāju;

8.3. apkalpojamo iedzīvotāju skaits.

9. Sagatavojot atkritumu apjoma prognozi, izstrādā pamatotus pieņēmumus prognozes veidošanai, ievērojot aktuālu un pārbaudāmu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas reģionu vai ņemot vērā šādus pieņēmumus:

9.1. iekšzemes kopprodukta pieaugums izraisa šādu atkritumu apjoma palielināšanos:

9.1.1. sadzīves atkritumu apjoms palielināsies par 1/3 no iekšzemes kopprodukta pieauguma;

9.1.2. celtniecības un rūpniecības atkritumu apjoms palielināsies par 1/6 no iekšzemes kopprodukta pieauguma;

9.2. ielu tīrīšanas, parku un dārzu atkritumu apjoms paliks nemainīgs;

9.3. atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, 2006.–2012.” 2013.gadā pilsētās apkalpos 100 procentus un lauku teritorijās – 80 procentus iedzīvotāju.

10. Alternatīvie scenāriji:

10.1. atspoguļo dažādus tehnoloģiskos risinājumus;

10.2. paredz, ka darbi tiek veikti pa posmiem un katrā posmā tiek sasniegts zināms rezultāts.

11. Prognožu aprēķini bez projekta un ar projektu (makroekonomiskie pieņēmumi, iespējamie ienākumi, uzturēšanas izdevumi, naudas plūsma):

11.1. inerces scenārijs (bez projekta īstenošanas);

11.2. investīciju scenārijs.

12. Finanšu novērtējumam izmantojami šādi rādītāji:

12.1. investīciju finanšu ienesīguma norma (FRR/C) un finanšu tīrā pašreizējā vērtība (FNPV/C);

12.2. kapitāla finanšu ienesīguma norma (FRR/K) un finanšu tīrā pašreizējā vērtība (FNPV/K), aprēķinot un pamatojot finansējuma avotus (kredīts, pašu kapitāls, dāvinājums);

12.3. ieguvumu un izmaksu rādītājs (B/C);

12.4. parādu samaksas koeficients (DSCR).

13. Projekta jutīgumu analīzē, ievērojot apstākļus, kas galvenokārt ietekmē projektu īstenošanu (investīciju ieguldījumu apjoms, kārtējās izmaksas, finansējuma apjoms no dažādiem avotiem, ja tāds ir paredzēts, diskonta likme).

14. Izstrādā projekta radīto ienākumu, ietaupījumu, zaudējumu un izmaksu diskontēto naudas plūsmu (atšķirībā no finanšu analīzes norādītie ieguvumi vai izmaksas attiecināmas uz visu Latvijas sabiedrību). Pamatojoties uz šo naudas plūsmu, aprēķina ekonomisko iekšējā ienesīguma normu (EIRR), ekonomisko tīro pašreizējo vērtību (ENPV) un ieguvumu izmaksu attiecību (B/C ratio).

15. Izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus apraksta Kohēzijas fonda projekta iesnieguma 7.sadaļā.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667
Projektu iesniegumu atlases kārtas

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 61.punktu)

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667
Projektu iesniegumu atlases kārtas

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1129 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. projektu iesniegumu atlases kārta

Nr.
p.k.

Projekta īstenošanas vieta

Kohēzijas fonda maksimālais finansējums (euro)

1. Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

12 948 647

2. Liepājas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

3 841 754

3. Ventspils sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

4 712 738

4. Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

3 863 606

5. Pierīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

3 854 918

 

Kopā

29 221 663

2. projektu iesniegumu atlases kārta

Nr.
p.k.

Projekta īstenošanas vieta

Kohēzijas fonda maksimālais finansējums (euro)

1. Austrumlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

2 774 600

2. Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

2 948 323

3. Malienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

2 179 728

4. Piejūras sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions

2 698 303

 

Kopā

10 600 954

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667

(Pielikums grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.133; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.590; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.237; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1129; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

KN667P3_PAGE_01.JPG (88515 bytes)

KN667P3_PAGE_03.JPG (83181 bytes)

KN667P3_PAGE_04.JPG (110099 bytes)

KN667P3_PAGE_05.JPG (82440 bytes)

KN667P3_PAGE_06.JPG (102150 bytes)

KN667P3_PAGE_07.JPG (103441 bytes)

KN667P3_PAGE_08.JPG (112096 bytes)

KN667P3_PAGE_09.JPG (108920 bytes)

KN667P3_PAGE_10.JPG (109253 bytes)

KN667P3_PAGE_11.JPG (88887 bytes)

KN667P3_PAGE_12.JPG (94881 bytes)

KN667P3_PAGE_15.JPG (21484 bytes)

KN667P3_PAGE_16.JPG (47268 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 29.03.2011. noteikumu Nr.237 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.586; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1129; grozījumi pielikuma 49.punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1. Projekta gatavības stadija:

Jāiegūst
vismaz 1 punkts

1.1. nav sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

0

1.2. sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem

1

1.3. izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

2

2. Plānotais projekta īstenošanas laiks:

Jāiegūst
vismaz 1 punkts

2.1. ir ilgāks par 4 gadiem

0

2.2. ir no 3 līdz 4 gadiem

1

2.3. ir no 2 līdz 3 gadiem (neieskaitot)

2

2.4. ir īsāks par 2 gadiem

3

3. Projekta īstenošanas efektivitāte attiecībā uz tiešu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošanu:

Jāiegūst
vismaz 1 punkts

3.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

3.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 3 līdz 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

3.3. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 2,5 līdz 3 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

3.4. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

4. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

Jāiegūst
vismaz 1 punkts

4.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

4.3. projekta iesniegumā kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

4.4. projekta iesniegumā kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

5. Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās alternatīvas (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums) un veikta projekta ekonomiskā analīze:

Jāiegūst vismaz 1 punkts

5.1. nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

5.2. analīze veikta tikai vienam no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze)

1

5.3. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

5.4. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar visobjektīvākajām izmaksām

3

6. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas – izveidojamās infrastruktūras, t.sk. pievadceļu, – ilgtspējīgas lietošanas novērtējums:

Jāiegūst
vismaz 1 punkts

6.1. nav novērtēts izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks vai tas ir īsāks par 5 gadiem

0

6.2. izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 5 līdz 7 gadiem (neieskaitot)

1

6.3. izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 7 līdz 17 gadiem

2

6.4. izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks pārsniedz 17 gadus

3

7. Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām):

Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina attiecībā uz projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu

Kritērijs dod papildu punktus

7.1. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

7.2. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju vai par 10 procentiem pārsniedz, vai par 10 procentiem mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju

2

7.3. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

8. Šķiroto atkritumu, t.sk. bioloģiski noārdāmo atkritumu, realizācijas vai pārstrādes nodrošinājums (šķirošanas līnija) (ilgtspējīga attīstība):

Kritērijs dod papildu punktus

8.1. realizācijas vai pārstrādes veicējs nav zināms vai projektā nav paredzēts izveidot šķirošanas līniju

0

8.2. realizācijas vai pārstrādes veicējs zināms, panākta rakstiska vienošanās (nodomu protokols)

1

8.3. līgumi par realizāciju vai pārstrādi noslēgti, un realizācijas vai pārstrādes veicējs zināms, realizācija vai pārstrāde tiek veikta ārpus valsts teritorijas

3

8.4. līgumi par realizāciju vai pārstrādi noslēgti, un realizācijas vai pārstrādes veicējs zināms, realizācija vai pārstrāde tiek veikta valsts teritorijā

5

9. Projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā (makroekonomiskā stabilitāte):

Kritērijs dod papildu punktus

9.1. ir mazāks nekā 5 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

1

9.2. ir no 5 līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

2

9.3. ir vairāk nekā 10 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē

10. Projektā paredzētās darbības atbilst Ministru kabinetā apstiprinātajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam

N

11. Pēc projekta īstenošanas plānots atrisināt tehniski ekonomiskajā pamatojumā identificētās būtiskākās problēmas

N

12. Projektā paredzētās darbības atbilst sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona infrastruktūras izveides pasākumiem

N

13. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim

N

14. Projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

15. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes attiecināmajām izmaksām

P

16. Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst aktivitātes neattiecināmajām izmaksām

P

17. Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

17.1. sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
17.2. plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, izmērāmi un atbilst aktivitātes mērķim
17.3. sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā
17.4. sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi
17.5. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi
17.6. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā
17.7. aprakstīta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu
18. Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

19. Iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību ne mazāk kā 5 gadus pēc projekta īstenošanas:

N

19.1. ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas
19.2. ir plānota atbilstoša tarifu politika, kas nodrošinās nepieciešamos ekspluatācijas un attīstības izdevumus (aizņēmuma gadījumā – arī aizdevuma atmaksāšanu)
19.3. ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta īstenošanas rezultātā radīto pamatlīdzekļu atbilstošu ekspluatāciju
20. Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto projekta mērķu sasniegšanu

N

21. Projekta izmaksu un ieguvumu analīze veikta, piemērojot:

N

21.1. reālo sociālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi
21.2. reālo finansiālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi
21.3. atbilstošus konversijas faktoru rādītājus
21.4. atbilstošas vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes
22. Projekta finanšu analīzes rezultāti apliecina projekta finansiālo stabilitāti

N

23. Pieprasītā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte pamatota ar projekta izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem

N

24. Projekta budžetā iekļautās izmaksas:

N

24.1. ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas
24.2. ir saskaņā ar būvdarbu tāmi
24.3. ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam
24.4. ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai
24.5. atbilst prognozētajām vidējām tirgus cenām pusgada laikā pirms projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas
25. Projekta naudas plūsmas prognoze:

P

25.1. parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi
25.2. atbilst plānotajam laika grafikam
25.3. atbilst projekta finanšu plānam
26. Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

26.1. projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai
26.2. projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai
26.3. projekta tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai
27. Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

28. Projekta iesniedzējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu darbības nodrošināšanu

N

29. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir noslēgti līgumi ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgajām pašvaldībām. Līgumā nosaka:

P

29.1. pakalpojumu – sadzīves atkritumu apglabāšanu konkrētajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā
29.2. prasību sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām
29.3. līguma darbības laiku (līgums ir spēkā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas)
29.4. sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas teritoriju
29.5. sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības
29.6. iespējas saņemt atlīdzības maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumus atlīdzības maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai
30. Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu

P

31. Projekta iesniedzējs neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā

N

32. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

N

33. Projekta iesniedzēja īpašumā ir visi pamatlīdzekļi sadzīves atkritumu poligona darbības nodrošināšanai vai projekta iesniedzējs – komersants, kas reģistrēts komercreģistrā, lai veiktu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, – ir apliecinājis, ka pēc poligona nodošanas ekspluatācijā infrastruktūra būs projekta iesniedzēja īpašumā saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem un projekta iesniedzējs sniegs sabiedriskos pakalpojumus plānotajā poligona apkalpes reģionā

N

34. Projekta iesniedzēja finanšu situācijas novērtējums apliecina projekta iesniedzēja finansiālo stabilitāti pēc projekta īstenošanas

N

34.1 Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu  

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

35. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

36. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

37. Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai

N

38. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

39. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

40. Projekta iesniegumu parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona vai pilnvarota persona

N

41. Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un divas kopijas, kā arī elektroniskā versija, kurai pielikumā ir tikai izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā)

P (NA)

42. Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā)

P (NA)

43. Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

44. Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

45. Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

46. Projekta iesnieguma pielikumi ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

47. Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas

N

48. Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:

P (NA)

48.1. atkritumu apsaimniekošanas projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda nepieciešama)
48.2. projekta kartogrāfiskais materiāls ir atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā
48.3. būvdarbu tāme
48.4. tās pašvaldības apliecinājums, kurā plānots veikt būvdarbus, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam
48.5. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru
48.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgo pašvaldību līgumi ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par atkritumu apsaimniekošanas sabiedriskā pakalpojuma – sadzīves atkritumu apglabāšana konkrētajā poligonā – sniegšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā (kopijas)
48.7. licences kopija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu
48.8. noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma

(NA)

48.9. ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums, pašvaldības lēmums par galvojumu

(NA)

48.10. ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums, pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu

(NA)

48.11. projekta naudas plūsmas prognoze
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Jā/Nē

49. Projekta iesniegumā plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" 2.1 pielikumā noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu konkrētajam atkritumu apsaimniekošanas reģionam

N

Apzīmējumi.

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, veicot precizējumus projekta iesniegumā, lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667
Uzraudzība pēc projekta īstenošanas

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1129; grozījumi pielikuma 7.punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

03.JPG (62446 bytes)

04.JPG (90047 bytes)

05.JPG (92105 bytes)

06.JPG (17951 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 667Pieņemts: 18.08.2008.Stājas spēkā: 18.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 17.09.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181140
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-06.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2011","iso_value":"2011\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2011.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2011","iso_value":"2011\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2011.-03.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2010","iso_value":"2010\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2010.-05.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2009","iso_value":"2009\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2009.-07.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2009","iso_value":"2009\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2009.-08.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2009","iso_value":"2009\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2009.-25.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2008","iso_value":"2008\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2008.-13.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva