Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 20.§)
Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 9.panta otro daļu un 11.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. gaisa kuģu reģistrācijas kārtību Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā (turpmāk - reģistrs);

1.2. nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tā turētājs ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

II. Gaisa kuģa reģistrācija

3. Lai reģistrētu gaisa kuģi, gaisa kuģa īpašnieks iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pieteikumu, kurā norāda šādu informāciju:

3.1. gaisa kuģa izgatavotāja valsts;

3.2. gaisa kuģa izgatavotāja adrese un nosaukums;

3.3. gaisa kuģa nosaukums un sērijas numurs;

3.4. gaisa kuģa tips;

3.5. gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa;

3.6. gaisa kuģa dzinēju nosaukums un sērijas numurs;

3.7. aeronavigācijas un sakaru iekārtu uzskaitījums un īss raksturojums;

3.8. gaisa kuģa lietošanas veids;

3.9. gaisa kuģa izgatavošanas gads;

3.10. gaisa kuģa īpašnieka vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese);

3.11. gaisa kuģa ekspluatanta (ja tas nav gaisa kuģu īpašnieks) vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese);

3.12. nomnieku vai apakšnomnieku (ja tādi ir), vai citu personu, kuru labā gaisa kuģis ir apgrūtināts (ja tādas ir), vārdi, uzvārdi (nosau­kumi), personas kodi (reģistrācijas numuri) un dzīvesvietas adreses (juridiskās adreses);

3.13. ziņas par gaisa kuģa apgrūtinājumiem.

4. Pieteikumam par gaisa kuģa reģistrāciju pievieno šādus dokumentus:

4.1. komersants - komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, fiziska persona - pases kopiju;

4.2. dokumentu, kas apliecina, ka gaisa kuģis ir konstruēts un būvēts, ievērojot attiecīgās normas, kuras nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;

4.3. gaisa kuģa pirkuma vai nomas līguma kopiju;

4.4. šo noteikumu 3.12.apakšpunktā minēto personu rakstisku piekrišanu gaisa kuģa reģistrācijai;

4.5. apliecinājumu par attiecīgā gaisa kuģa izslēgšanu no ārvalsts gaisa kuģu reģistra, ja tas iepriekš ir bijis reģistrēts šādā reģistrā;

4.6. dokumentu, uz kuru pamata kuģis ir apgrūtināts;

4.7. kvīti par gaisa kuģa reģistrācijas valsts nodevas un Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

4.1 Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās prasības nepiemēro moto­deltaplāniem un motoparaplāniem.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

5. Iesniedzot šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu kopijas, pietei­kuma iesniedzējs uzrāda Civilās aviācijas aģentūras amatpersonai to oriģinālus vai kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

6. Civilās aviācijas aģentūra 30 darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas izskata reģistrācijas pieteikumu un pieņem lēmumu par gaisa kuģa reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu.

7. Ja reģistrācijas pieteikumā sniegtās ziņas neatbilst šo noteikumu prasībām vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pieteikuma iesniedzējam desmit dienu laikā no pieprasījumu saņemšanas dienas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt trūkstošos dokumentus.

8. Ja pieteikuma iesniedzējs šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā neiesniedz precizēto informāciju vai trūkstošos dokumentus, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par gaisa kuģa reģistrācijas atteikumu un rakstiski informē par to pieteikuma iesniedzēju.

9. Pēc lēmuma pieņemšanas par gaisa kuģa reģistrēšanu Civilās aviācijas aģentūra gaisa kuģim piešķir nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi, reģistrē gaisa kuģi reģistrā un izsniedz gaisa kuģa reģistrācijas apliecību (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.171)

II1. Motodeltaplānu un motoparaplānu reģistrācija

(Nodaļa MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

9.1 Lai reģistrētu ar šasiju aprīkotu motodeltaplānu vai motoparaplānu, motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pieteikumu (2. pielikums). Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

9.11. komersants – komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, fiziska persona – pases kopiju;

9.12. motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

9.13. motodeltaplāna vai motoparaplāna instrukcijas kopiju vai cita ekvivalenta dokumenta kopiju, kurā norādīti lidojumu raksturojumi, tehniskie parametri un ierobežojumi;

9.14. divus motodeltaplāna vai motoparaplāna fotoattēlus (pretskats, sānskats);

9.15. kvīti par gaisa kuģa reģistrācijas valsts nodevas un Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

9.2 Šo noteikumu 9.1 2.apakšpunktā minēto dokumentu var neiesniegt, ja:

9.21. motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks pieteikumā norāda, ka motodeltaplāns vai motoparaplāns ir pašbūvēts;

9.22. īpašumtiesības uz motodeltaplānu vai motoparaplānu iegūtas pirms 2009.gada 1.marta un īpašnieks to rakstiski apliecina pieteikumā.

9.3 Šo noteikumu 9.1 punktā minētos dokumentus Civilās aviācijas aģentūrā motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

9.4 Civilās aviācijas aģentūra 30 darbdienu laikā no šo noteikumu 9.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par motodeltaplāna vai motoparaplāna iekļaušanu reģistrā un attiecīgas nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes piešķiršanu.

9.5 Civilās aviācijas aģentūra par šo noteikumu 9.4 punktā minēto lēmumu motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašniekam paziņo rakstiski, nosūtot pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) motodeltaplāna vai motoparaplāna reģistrācijas apliecību (3.pielikums).

III. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošana uz gaisa kuģiem

10. Gaisa kuģa nacionālā zīme sastāv no latīņu alfabēta burtiem “YL”. Gaisa kuģa (izņemot motodeltaplānu un motoparaplānu) reģistrācijas zīme sastāv no trim latīņu burtiem (ja gaisa kuģis ir smagāks par gaisu) vai no trim arābu cipariem (ja gaisa kuģis ir vieglāks par gaisu). Motodeltaplāna vai motoparaplāna reģistrācijas zīme sastāv no viena latīņu burta un diviem arābu cipariem. Starp gaisa kuģa nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi ir defise (piemēram, “YL-JOK” vai “YL-325”, vai “YL-A01”).

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

11. Visi burti un cipari, kas veido nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi, ir bez ornamentiem un vienāda lieluma. Burtu, ciparu un defises platums ir 2/3 no burtu un ciparu augstuma (izņēmums ir burts "I" un cipars "1"). Atstarpes starp burtiem un cipariem ir ne mazākas par 1/4 no burtu un ciparu platuma. Burtu vai ciparu kontūru līnijas ir 1/6 no to augstuma.

12. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanai uz gaisa kuģa var izmantot krāsu vai citus līdzekļus, kas nodrošina tās kontrastu ar gaisa kuģa pamatkrāsu un labu saskatāmību gaisa kuģa ekspluatācijas laikā.

13. Uz gaisa kuģiem, kas smagāki par gaisu, nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi izvieto šādā kārtībā:

13.1. uz gaisa kuģa korpusa zīmes izvieto no abām pusēm starp plākšņiem un augstuma un virziena stabilizatoru. Burtu augstums ir ne mazāks par 300 milimetriem. Ja minētajā vietā atrodas dzinēji, zīmes var izvietot uz dzinēja apvalka;

13.2. uz gaisa kuģa plākšņa apakšējās virsmas kreisajā pusē zīmes izvieto lidojuma virzienā vienādā attālumā no plākšņu priekšējās un aizmugurējās malas. Burtu augstums ir ne mazāks par 500 milimetriem.

14. Ja gaisa kuģim nav minēto konstrukciju vai gaisa kuģa nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi nav iespējams izvietot šo noteikumu 13.punktā minētajā kārtībā, zīmju izvietojumu papildus saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

15. Uz gaisa kuģiem, kas vieglāki par gaisu, nacionālās un reģistrācijas zīmes izvieto no katras puses to maksimālā šķērsgriezuma līnijas tuvumā tā, lai tās būtu labi saredzamas no abām pusēm un no zemes. Burtu un ciparu augstums ir ne mazāks par 700 milimetriem.

15.1 Motodeltaplāna vai motopara­plāna nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi izvieto uz spārnu konstrukcijas apakšējās virsmas kreisajā pusē vienādā attālumā no spārna priekšējās un aizmugurējās malas. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes augšpuse ir vērsta uz spārna priekšējās malas pusi.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

16. Katrā gaisa kuģī redzamā vietā pie galvenās ieejas piestiprina identificēšanas plāksnīti, kas izgatavota no ugunsizturīga materiāla un uz kuras iegravēta gaisa kuģa nacionālā zīme un reģistrācijas zīme.

IV. Noslēguma jautājums

17. Gaisa kuģu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2009.gada 28.februārim, ir derīgas līdz attiecīgā gaisa kuģa izslēgšanai no reģistra.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.200
Gaisa kuģa reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

(A4 formāta lapa)

01.JPG (90761 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.200
MOTODELTAPLĀNA/MOTOPARAPLĀNA
REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

(Pielikums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

Lūdzu reģistrēt gaisa kuģi

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecību.

Ziņas par gaisa kuģi:

1. Gaisa kuģa izgatavotājs un izgatavotāja valsts

2. Gaisa kuģa nosaukums un sērijas numurs (rūpnīcas numurs)

3. Izgatavotāja noteiktais gaisa kuģa tips

4. Gaisa kuģa izgatavošanas datums

5. Gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa

6. Gaisa kuģa spēka iekārta:
6.1. dzinēja nosaukums, tips un sērija

6.2. propellera raksturojums (piemēram, lāpstu skaits, diametrs, solis, materiāls)

7. Aeronavigācijas un sakaru iekārtu īss raksturojums

8. Gaisa kuģa lietošanas veids

9. Par tehnisko ekspluatāciju atbildīgās amatpersonas atzinums par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem

10. Gaisa kuģa juridiskais īpašnieks (izīrētājs, ja gaisa kuģis tiek izīrēts)

11. Citas personas, kas saistītas ar īpašumu

12. Apgrūtinājumi attiecībā pret gaisa kuģi

13. Apliecinājums par gaisa kuģa izslēgšanu no ārvalsts gaisa kuģu reģistra, ja tas iepriekš ir bijis reģistrēts šādā reģistrā

APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka gaisa kuģis ir lidojumiem derīgs, kā arī visas pieteikumā un tā pielikumā sniegtās ziņas ir pareizas, gaisa kuģa ekspluatācija un tehniskā apkope tiks veikta atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja un Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām un tas tiks izmantots tikai lidotspējīgā stāvoklī, ievērojot Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas noteikumus.

 

Juridiskais (fiziskais) īpašnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

(datums)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.200
Motodeltaplāna/motoparaplāna reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

(A4 formāta lapa)

02.JPG (65025 bytes)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 200Pieņemts: 14.03.2006.Stājas spēkā: 23.03.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
130917
{"selected":{"value":"01.03.2009","content":"<font class='s-1'>01.03.2009.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2017","iso_value":"2017\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-21.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2009","iso_value":"2009\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2009.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2006","iso_value":"2006\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2006.-28.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva